STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng lệnh switch-case C++ để xây dựng menu

Hãy sử dụng lệnh switch case trong C++ để xây dựng menu cho một chương trình đơn giản.

Tạo một menu cho ứng dụng quản lý sinh viên, cho phép người dùng chọn bốn hành động: Xem danh sách, thêm, xóa, sửa, thoát khỏi ứng dụng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này mình chỉ hướng dẫn xây dựng menu thôi nhé, còn những đoạn code chính về xử lý sinh viên thì mình không viết, vì các bạn chưa học những kiến thức về xử lý mảng nâng cao.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Chuong trinh xay dung menu quan ly sinh vien" << endl;
  cout << "Hay chon menu sau:" << endl;
  cout << "Nhap 1: de xem danh sach sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 2: de them sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 3: de xoa sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 4: de sua sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 0: de thoat khoi ung dung" << endl;

  int control;
  cin >> control;

  switch (control){
    case 1:
      cout << "Ban da chon xem danh sach sinh vien" << endl;
      // Code xem danh sach sinh vien
      break;
    case 2:
      cout << "Ban da chon them sinh vien" << endl;
      // Code them sinh vien
      break;
    case 3:
      cout << "Ban da chon xoa sinh vien" << endl;
      // Code xoa sinh vien
      break;
    case 4:
      cout << "Ban da chon sua sinh vien" << endl;
      // Code sua sinh vien
      break;
    default :
      cout << "Ban chon thoat khoi chuong trinh" << endl;
  }
 	
  return 1;
}

Chạy chương trình lên thì bạn sẽ thấy giao diện dạng như sau:

menu quan ly sinh vien JPG

5. Bài tập switch case c++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top