Home > C / C++ > Học C++ > Sử dụng lệnh switch-case C++ để xây dựng menu

Sử dụng lệnh switch-case C++ để xây dựng menu

Hãy sử dụng lệnh switch case trong C++ để xây dựng menu cho một chương trình đơn giản.

Tạo một menu cho ứng dụng quản lý sinh viên, cho phép người dùng chọn bốn hành động: Xem danh sách, thêm, xóa, sửa, thoát khỏi ứng dụng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này mình chỉ hướng dẫn xây dựng menu thôi nhé, còn những đoạn code chính về xử lý sinh viên thì mình không viết, vì các bạn chưa học những kiến thức về xử lý mảng nâng cao.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Chuong trinh xay dung menu quan ly sinh vien" << endl;
  cout << "Hay chon menu sau:" << endl;
  cout << "Nhap 1: de xem danh sach sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 2: de them sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 3: de xoa sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 4: de sua sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 0: de thoat khoi ung dung" << endl;

  int control;
  cin >> control;

  switch (control){
    case 1:
      cout << "Ban da chon xem danh sach sinh vien" << endl;
      // Code xem danh sach sinh vien
      break;
    case 2:
      cout << "Ban da chon them sinh vien" << endl;
      // Code them sinh vien
      break;
    case 3:
      cout << "Ban da chon xoa sinh vien" << endl;
      // Code xoa sinh vien
      break;
    case 4:
      cout << "Ban da chon sua sinh vien" << endl;
      // Code sua sinh vien
      break;
    default :
      cout << "Ban chon thoat khoi chuong trinh" << endl;
  }
 	
  return 1;
}

Chạy chương trình lên thì bạn sẽ thấy giao diện dạng như sau:

menu quan ly sinh vien JPG

Nguồn: freetuts.net

5. Bài tập switch case c++
C++ - Nhập tháng số in ra tên tháng
C++ - Tìm số ngày của một tháng bất kỳ được nhập từ bàn phím
C++ - Tạo một máy tính đơn giản
C++ - Kiểm tra ký tự là nguyên âm hay phụ âm
C++ - Kiểm tra một số là chẵn hay lẻ
Sử dụng lệnh switch-case C++ để xây dựng menu

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP