Home > C / C++ > Học C++ > C++ - Nhập tháng số in ra tên tháng

C++ - Nhập tháng số in ra tên tháng

Nhập vào một số từ bàn phím in ra màn hình tên tháng dạng: "tên tháng bằng tiếng anh - tên tháng bằng tiếng việt".

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán này rất đơn giản, các bạn kiểm tra một háng hợp lệ từ 1 đến 12, nếu khác các giá trị này thì tháng nhập không hợp lệ. Như vậy đây là bài toán rất đơn giản để cho các bạn làm quen với cấu trúc điều khiển switch case trong C++. Các bạn có thể tự giải và xem đáp án sau nhé.

Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc điều khiển switch case trong C++ đề giải quyết bài toán trên như sau:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{

  int thang;
  cout << "Nhap thang bang so: ";
  cin >> thang;
  switch(thang)
  {
	  case 1:
	    cout << "  January - thang 1";
	    break;
	  case 2:
	    cout << "  February - thang 2";
	    break;
	  case 3:
	    cout << "  March - thang 3";
	    break;
	  case 4:
	    cout << "  April - thang 4";
	    break;
  	case 5:
	    cout << "  May - thang 5";
	    break;
  	case 6:
	    cout << "  June - thang 6";
	    break;
	  case 7:
	    cout << "  July - thang 7";
	    break;
	  case 8:
	    cout << "  August - thang 8";
	    break;
	  case 9:
	    cout << "  September - thang 9";
	    break;
	  case 10:
	    cout << "  October - thang 10";
	    break;
	  case 11:
	    cout << "  November - thang 11";
	    break;
	  case 12:
	    cout << "  December - thang 12";
	    break;
	  default:
	    cout << "  Thang vua nhap khong hop le";
	    break;
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập tháng bằng 5:

ex switch case 1 JPG

Khi nhập tháng bằng 16:

ex switch case 2 JPG

Khi nhập tháng là hello:

ex switch case 3 JPG

Nguồn: freetuts.net

5. Bài tập switch case c++
C++ - Nhập tháng số in ra tên tháng
C++ - Tìm số ngày của một tháng bất kỳ được nhập từ bàn phím
C++ - Tạo một máy tính đơn giản
C++ - Kiểm tra ký tự là nguyên âm hay phụ âm
C++ - Kiểm tra một số là chẵn hay lẻ
Sử dụng lệnh switch-case C++ để xây dựng menu

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP