STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Nhập tháng số in ra tên tháng

Nhập vào một số từ bàn phím in ra màn hình tên tháng dạng: "tên tháng bằng tiếng anh - tên tháng bằng tiếng việt".

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán này rất đơn giản, các bạn kiểm tra một háng hợp lệ từ 1 đến 12, nếu khác các giá trị này thì tháng nhập không hợp lệ. Như vậy đây là bài toán rất đơn giản để cho các bạn làm quen với cấu trúc điều khiển switch case trong C++. Các bạn có thể tự giải và xem đáp án sau nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc điều khiển switch case trong C++ đề giải quyết bài toán trên như sau:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{

  int thang;
  cout << "Nhap thang bang so: ";
  cin >> thang;
  switch(thang)
  {
	  case 1:
	    cout << "  January - thang 1";
	    break;
	  case 2:
	    cout << "  February - thang 2";
	    break;
	  case 3:
	    cout << "  March - thang 3";
	    break;
	  case 4:
	    cout << "  April - thang 4";
	    break;
  	case 5:
	    cout << "  May - thang 5";
	    break;
  	case 6:
	    cout << "  June - thang 6";
	    break;
	  case 7:
	    cout << "  July - thang 7";
	    break;
	  case 8:
	    cout << "  August - thang 8";
	    break;
	  case 9:
	    cout << "  September - thang 9";
	    break;
	  case 10:
	    cout << "  October - thang 10";
	    break;
	  case 11:
	    cout << "  November - thang 11";
	    break;
	  case 12:
	    cout << "  December - thang 12";
	    break;
	  default:
	    cout << "  Thang vua nhap khong hop le";
	    break;
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập tháng bằng 5:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex switch case 1 JPG

Khi nhập tháng bằng 16:

ex switch case 2 JPG

Khi nhập tháng là hello:

ex switch case 3 JPG

5. Bài tập switch case c++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top