Home > C / C++ > Học C++ > C++ - Tạo một máy tính đơn giản

C++ - Tạo một máy tính đơn giản

Viết một chương trình tạo một máy tính đơn giản có các phép tính như cộng, trừ, nhân, chia.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập lần lượt toán hạng thứ nhất, toán tử và toán hạng thứ 2
 • Sử dụng cấu trúc điều khiển switch case cho toán tử, ví dụ switch(toanTu)
 • Có 4 trường hợp cho giá trị toán tử là +, -, *, /
 • Nếu giá trị toán tử là +, thực hiện phép cộng cho 2 toán hạng
 • Nếu giá trị toán tử là -, thực hiện phép trừ cho 2 toán hạng
 • Nếu giá trị toán tử là *, thực hiện phép nhân cho 2 toán hạng
 • Nếu giá trị toán tử là /, thực hiện phép chia cho 2 toán hạng. Trong trường hợp toán hạng thứ 2 là 0 thì thông báo không thể thực hiện phép chia cho 0
 • Nếu giá trị khác 4 giá trị trên thì thông báo toán tử không hợp lệ

Chúng ta cùng giải bài toán trên bằng cách sử dụng cấu trúc điều kiển switch case trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  char toanTu;
  float so1, so2, ketQua;
  bool kt = true;

  cout << "Nhap toan hang thu nhat: ";
  cin >> so1;
  cout << "Nhap toan tu: ";
  cin >> toanTu;
  cout << "Nhap toan hang thu hai: ";
  cin >> so2;

  switch(toanTu)
  {
    case '+': 
      ketQua = so1 + so2;
      break;
    case '-': 
      ketQua = so1 - so2;
      break;
    case '*': 
      ketQua = so1 * so2;
      break;
    case '/':
      if (so2 != 0) {
        ketQua = so1 / so2;
      } else {
        kt = false;
      }
      
      break;
    default: 
      printf("Toan tu khong hop le");
  }

  cout << "----------------------------" << endl;
  if (kt) {
    cout << so1 << " " << toanTu << " " << so2 << " = " << ketQua << endl;
  } else {
    cout << "Khong the thuc hien phep chia cho 0" << endl;
  }
  
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi thực hiện phép cộng:

ex switch case 1 JPG

Khi thực hiện phép trừ:

ex switch case 2 JPG

Khi thực hiện phép nhân:

ex switch case 3 JPG

Khi thực hiện phép chia:

ex switch case 4 JPG

Khi thực hiện phép chia cho 0:

ex switch case 5 JPG

Nguồn: freetuts.net

5. Bài tập switch case c++
C++ - Nhập tháng số in ra tên tháng
C++ - Tìm số ngày của một tháng bất kỳ được nhập từ bàn phím
C++ - Tạo một máy tính đơn giản
C++ - Kiểm tra ký tự là nguyên âm hay phụ âm
C++ - Kiểm tra một số là chẵn hay lẻ
Sử dụng lệnh switch-case C++ để xây dựng menu

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP