STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Tạo một máy tính đơn giản

Viết một chương trình tạo một máy tính đơn giản có các phép tính như cộng, trừ, nhân, chia.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập lần lượt toán hạng thứ nhất, toán tử và toán hạng thứ 2
 • Sử dụng cấu trúc điều khiển switch case cho toán tử, ví dụ switch(toanTu)
 • Có 4 trường hợp cho giá trị toán tử là +, -, *, /
 • Nếu giá trị toán tử là +, thực hiện phép cộng cho 2 toán hạng
 • Nếu giá trị toán tử là -, thực hiện phép trừ cho 2 toán hạng
 • Nếu giá trị toán tử là *, thực hiện phép nhân cho 2 toán hạng
 • Nếu giá trị toán tử là /, thực hiện phép chia cho 2 toán hạng. Trong trường hợp toán hạng thứ 2 là 0 thì thông báo không thể thực hiện phép chia cho 0
 • Nếu giá trị khác 4 giá trị trên thì thông báo toán tử không hợp lệ

Chúng ta cùng giải bài toán trên bằng cách sử dụng cấu trúc điều kiển switch case trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  char toanTu;
  float so1, so2, ketQua;
  bool kt = true;

  cout << "Nhap toan hang thu nhat: ";
  cin >> so1;
  cout << "Nhap toan tu: ";
  cin >> toanTu;
  cout << "Nhap toan hang thu hai: ";
  cin >> so2;

  switch(toanTu)
  {
    case '+': 
      ketQua = so1 + so2;
      break;
    case '-': 
      ketQua = so1 - so2;
      break;
    case '*': 
      ketQua = so1 * so2;
      break;
    case '/':
      if (so2 != 0) {
        ketQua = so1 / so2;
      } else {
        kt = false;
      }
      
      break;
    default: 
      printf("Toan tu khong hop le");
  }

  cout << "----------------------------" << endl;
  if (kt) {
    cout << so1 << " " << toanTu << " " << so2 << " = " << ketQua << endl;
  } else {
    cout << "Khong the thuc hien phep chia cho 0" << endl;
  }
  
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi thực hiện phép cộng:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex switch case 1 JPG

Khi thực hiện phép trừ:

ex switch case 2 JPG

Khi thực hiện phép nhân:

ex switch case 3 JPG

Khi thực hiện phép chia:

ex switch case 4 JPG

Khi thực hiện phép chia cho 0:

ex switch case 5 JPG

5. Bài tập switch case c++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top