Home > Java > Java core > Java - Hãy liệt kê những ưu điểm của lập trình hướng đối tượng.

Java - Hãy liệt kê những ưu điểm của lập trình hướng đối tượng.

Hãy liệt kê những ưu điểm của lập trình hướng đối tượng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Những ưu điểm vượt trội của lập trình hướng đối tượng là:

  • Không còn nguy cơ dữ liệu bị thay đổi tự do trong chương trình. Như tôi đã nói trong phần bài học, nếu muốn truy cập vào dữ liệu (thuộc tính của đối tượng) thì phải thông qua các phương thức được cho phép truy cập của đối tượng đó.
  • Khi thay đổi cấu trúc dữ liệu của một đối tượng thì không cần thay đổi cấu trúc của các đối tượng khác mà chỉ cần thay đổi một số hàm thành phần của đối tượng bị thay đổi. Điều này hạn chế sự ảnh hưởng xấu của việc thay đổi 1 đối tượng đến các đối tượng khác trong chương trình.
  • Có thể sử dụng lại mã nguồn, tiết kiệm tài nguyên. Nguyên tắc kế thừa trong lập trình hướng đối tượng cho phép các lớp kế thừa sử dụng các phương thức được kế thừa từ lớp khác mà không cần phải định nghĩa lại.
  • Phù hợp với các dự án, phần mềm lớn, phức tạp.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình xây dựng lớp Car với các thuộc tính và phương thức của lớp đó.
Java - Hãy liệt kê những ưu điểm của lập trình hướng đối tượng.
Java - Hãy liệt kê sự khác nhau giữa lập trình hướng cấu trúc và lập trình hướng đối tượng.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP