Home > Java > Java core > Java - Hãy liệt kê sự khác nhau giữa lập trình hướng cấu trúc và lập trình hướng đối tượng.

Java - Hãy liệt kê sự khác nhau giữa lập trình hướng cấu trúc và lập trình hướng đối tượng.

Hãy liệt kê sự khác nhau giữa lập trình hướng cấu trúc và lập trình hướng đối tượng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Sự khác nhau giữa lập trình hướng cấu trúc và lập trình hướng đối tượng được thể hiện trong bảng dưới đây:

Lập trình hướng cấu trúc Lập trình hướng đối tượng

Đặc trưng của phương pháp lập trình hướng cấu trúc là phân chia chương trình chính thành nhiều chương trình con nhằm thực hiện một công việc xác định.

Đặc trưng của phương pháp lập trình hướng đối tượng là phân chia chương trình thành các thành phần nhỏ gọi là đối tượng. Các đối tượng trong một hệ thống tương đối độc lập với nhau và phần mềm sẽ được xây dựng bằng cách kết hợp các đối tượng đó lại với nhau thông qua các mối quan hệ và tương tác giữa chúng.

Chương trình được thiết kế theo cách tiếp cận từ trên xuống (top - down): phương pháp này tiến hành phân rã bài toán thành bài toán nhỏ hơn đến khi nhận được các bài toán có thể cài đặt được.

Chương trình được thiết kế theo cách tiếp cận từ dưới lên (bottom - up): bắt đầu từ những thuộc tính cụ thể của từng đối tượng sau đó tiến hành trừu tượng hóa thành các lớp.

Phù hợp với nhiều bài toán nhỏ, có luồng dữ liệu rõ ràng, cần phải tư duy giải thuật rõ ràng và người lập trình có khả năng tự quản lý được mọi truy cập đến các dữ liệu của chương trình.

Thường được áp dụng cho các bài toán lớn, phức tạp hoặc có nhiều luồng dữ liệu khác nhau mà phương pháp cấu trúc không thể quản lý được thì khi đó người ta dùng phương pháp hướng đối tượng để tận dụng khả năng bảo vệ dữ liệu, ngoài ra còn tiết kiệm công sức và tài nguyên.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình xây dựng lớp Car với các thuộc tính và phương thức của lớp đó.
Java - Hãy liệt kê những ưu điểm của lập trình hướng đối tượng.
Java - Hãy liệt kê sự khác nhau giữa lập trình hướng cấu trúc và lập trình hướng đối tượng.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP