Java - Viết chương trình xây dựng lớp Car với các thuộc tính và phương thức của lớp đó.

Viết chương trình xây dựng lớp Car với các thuộc tính và phương thức như sau:

Thuộc tính: màu xe, nhãn hiêu, trọng lượng, giá thành.

Phương thức: khởi động xe, chạy xe, dừng xe, tắt máy.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public class Car {
	// Xây dựng lớp Car với các thuộc tính và phương thức của nó
	// trong bài tập này phạm vi truy cập là mặc định
	
	// khai báo mảng có 10 phần tử lưu trữ thuộc tính màu xe
	String[] mauXe = new String[10]; 
	
	// khai báo mảng có 10 phần tử lưu trữ thuộc tính nhãn hiệu
	String[] nhanHieu = new String[10];	
	
	// khai báo thuộc tính trọng lượng và giá thành của xe
	float trongLuong, giaThanh;
	
	// khai báo phương thức miêu tả các hành động
	// khởi động xe, dừng xe, chạy xe, tắt máy
	// cả 3 phương thức này đều có kiểu trả về là void
	void khoiDongXe() {}
	void DungXe() {}
	void chayXe() {}
	void tatMay() {}
}

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP