TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Thực hiện các toán tử tập hợp con, toán tử hợp, toán tử giao giữa 2 HashSet.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Tạo mới 2 HashSet có kiểu là Integer và nhập các phần tử cho 2 HashSet này.
  • Kiểm tra xem HashSet 2 có phải là tập hợp con của HashSet 1 hay không? Nếu có thì thông báo là tập hợp con, ngược lại thì thông báo không là tập hợp con.
  • Thêm tất cả các phần tử của HashSet 2 vào HashSet 1 và hiển thị lại HashSet 1.
  • Tìm và hiển thị các phần tử chung giữa 2 HashSet này.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài tập này, chúng ta sẽ sử dụng các phương thức có sẵn của Java như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

containsAll() sẽ xác định 1 HashSet có phải là tập hợp con của 1 HashSet khác hay không.

addAll() sẽ thực hiện phép toán hợp giữa HashSet 1 và HashSet 2 (tức là lấy các phần tử có trong HashSet 2 thêm vào trong HashSet 1).

retainAll() sẽ loại bỏ các phần tử có trong HashSet 1 nhưng không có trong HashSet 2 (tức là tìm ra các phần tử chung giữa HashSet 1 và HashSet 2).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// tạo mới 2 HashSet có kiểu là Integer
	HashSet<Integer> hashSetInteger1 = new HashSet<>();
	HashSet<Integer> hashSetInteger2 = new HashSet<>();
		
	// thêm phần tử vào 2 HashSet này
	hashSetInteger1.add(3);
	hashSetInteger1.add(2);
	hashSetInteger1.add(6);
	hashSetInteger1.add(7);
		
	hashSetInteger2.add(6);
	hashSetInteger2.add(3);
	hashSetInteger2.add(8);
		
	// hiển thị 2 HashSet
	System.out.println("Các phần tử của hashSetInteger1: " + hashSetInteger1);
	System.out.println("Các phần tử của hashSetInteger2: " + hashSetInteger2);
		
	// Kiểm tra xem hashSetInteger2 có phải là tập hợp con của hashSetInteger1 hay không?
	// sử dụng phương thức constainsAll()
	if (hashSetInteger1.containsAll(hashSetInteger2)) {
		System.out.println("hashSetInteger2 là tập hợp con của hashSetInteger1");
	} else {
		System.out.println("hashSetInteger2 không là tập hợp con của hashSetInteger1");
	}
		
	// Thêm tất cả các phần tử của hashSetInteger2 vào hashSetInteger1
	// và hiển thị lại hashSetInteger1
	// sử dụng phương thức addAll()
	hashSetInteger1.addAll(hashSetInteger2);
	System.out.println("Các phần tử của hashSetInteger1 sau khi thêm: " + hashSetInteger1);
		
	// Tìm và hiển thị các phần tử chung giữa 2 HashSet này
	// sử dụng phương thức retainAll()
	hashSetInteger1.retainAll(hashSetInteger2);
	System.out.print("Các phần tử chung giữa hashSetInteger1 và hashSetInteger2 là: ");
	System.out.println(hashSetInteger1);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap toan tu giua 2 HashSet PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải