TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Thực hiện các toán tử tập hợp con, toán tử hợp, toán tử giao giữa 2 HashSet.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Tạo mới 2 HashSet có kiểu là Integer và nhập các phần tử cho 2 HashSet này.
  • Kiểm tra xem HashSet 2 có phải là tập hợp con của HashSet 1 hay không? Nếu có thì thông báo là tập hợp con, ngược lại thì thông báo không là tập hợp con.
  • Thêm tất cả các phần tử của HashSet 2 vào HashSet 1 và hiển thị lại HashSet 1.
  • Tìm và hiển thị các phần tử chung giữa 2 HashSet này.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài tập này, chúng ta sẽ sử dụng các phương thức có sẵn của Java như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

containsAll() sẽ xác định 1 HashSet có phải là tập hợp con của 1 HashSet khác hay không.

addAll() sẽ thực hiện phép toán hợp giữa HashSet 1 và HashSet 2 (tức là lấy các phần tử có trong HashSet 2 thêm vào trong HashSet 1).

retainAll() sẽ loại bỏ các phần tử có trong HashSet 1 nhưng không có trong HashSet 2 (tức là tìm ra các phần tử chung giữa HashSet 1 và HashSet 2).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// tạo mới 2 HashSet có kiểu là Integer
	HashSet<Integer> hashSetInteger1 = new HashSet<>();
	HashSet<Integer> hashSetInteger2 = new HashSet<>();
		
	// thêm phần tử vào 2 HashSet này
	hashSetInteger1.add(3);
	hashSetInteger1.add(2);
	hashSetInteger1.add(6);
	hashSetInteger1.add(7);
		
	hashSetInteger2.add(6);
	hashSetInteger2.add(3);
	hashSetInteger2.add(8);
		
	// hiển thị 2 HashSet
	System.out.println("Các phần tử của hashSetInteger1: " + hashSetInteger1);
	System.out.println("Các phần tử của hashSetInteger2: " + hashSetInteger2);
		
	// Kiểm tra xem hashSetInteger2 có phải là tập hợp con của hashSetInteger1 hay không?
	// sử dụng phương thức constainsAll()
	if (hashSetInteger1.containsAll(hashSetInteger2)) {
		System.out.println("hashSetInteger2 là tập hợp con của hashSetInteger1");
	} else {
		System.out.println("hashSetInteger2 không là tập hợp con của hashSetInteger1");
	}
		
	// Thêm tất cả các phần tử của hashSetInteger2 vào hashSetInteger1
	// và hiển thị lại hashSetInteger1
	// sử dụng phương thức addAll()
	hashSetInteger1.addAll(hashSetInteger2);
	System.out.println("Các phần tử của hashSetInteger1 sau khi thêm: " + hashSetInteger1);
		
	// Tìm và hiển thị các phần tử chung giữa 2 HashSet này
	// sử dụng phương thức retainAll()
	hashSetInteger1.retainAll(hashSetInteger2);
	System.out.print("Các phần tử chung giữa hashSetInteger1 và hashSetInteger2 là: ");
	System.out.println(hashSetInteger1);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap toan tu giua 2 HashSet PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top