Java - Viết chương trình tách các phần tử của 1 mảng thành 1 HashSet chứa các phần tử không trùng nhau.

Viết chương trình tạo 1 mảng và nhập các phần tử cho mảng. Sau đó tách các phần tử trong mảng đó thành 1 HashSet chứa các phần tử không trùng nhau.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// tạo mảng và thêm các phần tử cho mảng
	Integer[] array = {1, 2, 3, 2, 4, 5, 1, 6, 1};
		
	// tạo 2 HashSet
	// hashSet1 chứa các phần tử không trùng nhau
	// và hashSet2 chứa các phần tử đã tồn tại trong hashSet1
	HashSet<Integer> hashSet1 = new HashSet<>();
	HashSet<Integer> hashSet2 = new HashSet<>();
		
	// sử dụng vòng lặp for duyệt qua các phần tử của mảng
	// kiểm tra nếu hashSet1 chứa phần tử tại vị trí i của mảng
	// thì sẽ thêm phần tử đó vào hashSet2
	// ngược lại thì thêm vào hashSet1
	for (int i = 0; i < array.length; i++) {
		if (hashSet1.contains(array[i])) {
			hashSet2.add(array[i]);
		} else {
			hashSet1.add(array[i]);
		}
	}
		
	// hiển thị các phần tử của hashSet1
	System.out.println("Các phần tử của hashSet1: " + hashSet1);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Câu hỏi và bài tập

Nguồn: freetuts.net