Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tách các phần tử của 1 mảng thành 1 HashSet chứa các phần tử không trùng nhau.

Java - Viết chương trình tách các phần tử của 1 mảng thành 1 HashSet chứa các phần tử không trùng nhau.

Viết chương trình tạo 1 mảng và nhập các phần tử cho mảng. Sau đó tách các phần tử trong mảng đó thành 1 HashSet chứa các phần tử không trùng nhau.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// tạo mảng và thêm các phần tử cho mảng
	Integer[] array = {1, 2, 3, 2, 4, 5, 1, 6, 1};
		
	// tạo 2 HashSet
	// hashSet1 chứa các phần tử không trùng nhau
	// và hashSet2 chứa các phần tử đã tồn tại trong hashSet1
	HashSet<Integer> hashSet1 = new HashSet<>();
	HashSet<Integer> hashSet2 = new HashSet<>();
		
	// sử dụng vòng lặp for duyệt qua các phần tử của mảng
	// kiểm tra nếu hashSet1 chứa phần tử tại vị trí i của mảng
	// thì sẽ thêm phần tử đó vào hashSet2
	// ngược lại thì thêm vào hashSet1
	for (int i = 0; i < array.length; i++) {
		if (hashSet1.contains(array[i])) {
			hashSet2.add(array[i]);
		} else {
			hashSet1.add(array[i]);
		}
	}
		
	// hiển thị các phần tử của hashSet1
	System.out.println("Các phần tử của hashSet1: " + hashSet1);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tach array thanh hashset PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình sắp xếp các phần tử của HashSet theo thứ tự tăng dần.
Java - Thực hiện các toán tử tập hợp con, toán tử hợp, toán tử giao giữa 2 HashSet.
Java - Viết chương trình tách các phần tử của 1 mảng thành 1 HashSet chứa các phần tử không trùng nhau.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP