Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình đảo ngược các phần tử của TreeSet.

Java - Viết chương trình đảo ngược các phần tử của TreeSet.

Viết chương trình tạo 1 TreeSet và nhập vào các phần tử có kiểu chuỗi cho TreeSet đó. Sau đó đảo ngược các phần tử của TreeSet và hiển thị lại TreeSet sau khi đảo ngược.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để đảo ngược các phần tử của TreeSet (tức là hiển thị các phần tử của TreeSet theo thứ tự giảm dần), Java cung cấp cho chúng ta phương thức descendingIterator(). Kết quả của phương thức này sẽ trả về 1 Iterator duyệt qua các phần tử của TreeSet theo thứ tự giảm dần.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	TreeSet<String> treeSetColors = new TreeSet<>();
		
	treeSetColors.add("Red");
	treeSetColors.add("Green");
	treeSetColors.add("Black");
	treeSetColors.add("Pink");
	treeSetColors.add("Orange");
		
	System.out.println("Các phần tử trong treeSetColors trước khi đảo ngược: " + treeSetColors);
		
	// Đảo ngược các phần tử trong treeSetColors
	// sử dụng phương thức descendingIterator() 
	// kết quả của phương thức sẽ trả về 1 Iterator
	Iterator<String> iterator = treeSetColors.descendingIterator();
		
	System.out.println("Các phần tử trong treeSetColors sau khi đảo ngược:");
	while (iterator.hasNext()) {
		System.out.print(iterator.next() + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap dao nguoc cac phan tu TreeSet PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tìm và hiển thị các phần tử nhỏ hơn 7 trong TreeSet.
Java - Viết chương trình đảo ngược các phần tử của TreeSet.
Java - Viết chương trình tìm phần tử nhỏ nhất trong TreeSet và xóa phần tử đó ra khỏi TreeSet.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP