Java - Viết chương trình đảo ngược các phần tử của TreeSet.

Viết chương trình tạo 1 TreeSet và nhập vào các phần tử có kiểu chuỗi cho TreeSet đó. Sau đó đảo ngược các phần tử của TreeSet và hiển thị lại TreeSet sau khi đảo ngược.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để đảo ngược các phần tử của TreeSet (tức là hiển thị các phần tử của TreeSet theo thứ tự giảm dần), Java cung cấp cho chúng ta phương thức descendingIterator(). Kết quả của phương thức này sẽ trả về 1 Iterator duyệt qua các phần tử của TreeSet theo thứ tự giảm dần.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	TreeSet<String> treeSetColors = new TreeSet<>();
		
	treeSetColors.add("Red");
	treeSetColors.add("Green");
	treeSetColors.add("Black");
	treeSetColors.add("Pink");
	treeSetColors.add("Orange");
		
	System.out.println("Các phần tử trong treeSetColors trước khi đảo ngược: " + treeSetColors);
		
	// Đảo ngược các phần tử trong treeSetColors
	// sử dụng phương thức descendingIterator() 
	// kết quả của phương thức sẽ trả về 1 Iterator
	Iterator<String> iterator = treeSetColors.descendingIterator();
		
	System.out.println("Các phần tử trong treeSetColors sau khi đảo ngược:");
	while (iterator.hasNext()) {
		System.out.print(iterator.next() + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap dao nguoc cac phan tu TreeSet PNG

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP