Java - Viết chương trình tìm và hiển thị các phần tử nhỏ hơn 7 trong TreeSet.

Viết chương trình khai báo 1 TreeSet chứa các phần tử là số nguyên. Sau đó tìm và hiển thị các phần tử nhỏ hơn 7 trong TreeSet đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để tìm các phần tử nhỏ hơn 7 trong TreeSet, chúng ta sẽ sử dụng phương thức headSet() với phần tử truyền vào là 7.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	TreeSet<Integer> treeSetInteger = new TreeSet<>();

	// tạo 1 SortedSet chứa các phần tử nhỏ hơn 7 của TreeSet		
	SortedSet<Integer> treeHeadSet = new TreeSet<>();	
		
	// thêm phần tử vào trong treeSetInteger
	treeSetInteger.add(0);
	treeSetInteger.add(1);
	treeSetInteger.add(2);
	treeSetInteger.add(3);
	treeSetInteger.add(4);
	treeSetInteger.add(5);
	treeSetInteger.add(6);
	treeSetInteger.add(7);
	treeSetInteger.add(8);
	treeSetInteger.add(9);
	treeSetInteger.add(10);
		
	// tìm các phần tử nhỏ hơn 7
	// sử dụng phương thức headSet()
	treeHeadSet = treeSetInteger.headSet(7);
		
	// hiển thị các phần tử trong treeHeadSet
	// sử dụng Iterator
	Iterator<Integer> iterator = treeHeadSet.iterator();
	System.out.println("Các phần tử nhỏ hơn 7 là: ");
	while (iterator.hasNext()) {
		System.out.print(iterator.next() + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tim phan tu nho hon 7 TreeSet PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tìm và hiển thị các phần tử nhỏ hơn 7 trong TreeSet.
Java - Viết chương trình đảo ngược các phần tử của TreeSet.
Java - Viết chương trình tìm phần tử nhỏ nhất trong TreeSet và xóa phần tử đó ra khỏi TreeSet.