Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tìm và hiển thị các phần tử nhỏ hơn 7 trong TreeSet.

Java - Viết chương trình tìm và hiển thị các phần tử nhỏ hơn 7 trong TreeSet.

Viết chương trình khai báo 1 TreeSet chứa các phần tử là số nguyên. Sau đó tìm và hiển thị các phần tử nhỏ hơn 7 trong TreeSet đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để tìm các phần tử nhỏ hơn 7 trong TreeSet, chúng ta sẽ sử dụng phương thức headSet() với phần tử truyền vào là 7.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	TreeSet<Integer> treeSetInteger = new TreeSet<>();

	// tạo 1 SortedSet chứa các phần tử nhỏ hơn 7 của TreeSet		
	SortedSet<Integer> treeHeadSet = new TreeSet<>();	
		
	// thêm phần tử vào trong treeSetInteger
	treeSetInteger.add(0);
	treeSetInteger.add(1);
	treeSetInteger.add(2);
	treeSetInteger.add(3);
	treeSetInteger.add(4);
	treeSetInteger.add(5);
	treeSetInteger.add(6);
	treeSetInteger.add(7);
	treeSetInteger.add(8);
	treeSetInteger.add(9);
	treeSetInteger.add(10);
		
	// tìm các phần tử nhỏ hơn 7
	// sử dụng phương thức headSet()
	treeHeadSet = treeSetInteger.headSet(7);
		
	// hiển thị các phần tử trong treeHeadSet
	// sử dụng Iterator
	Iterator<Integer> iterator = treeHeadSet.iterator();
	System.out.println("Các phần tử nhỏ hơn 7 là: ");
	while (iterator.hasNext()) {
		System.out.print(iterator.next() + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tim phan tu nho hon 7 TreeSet PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tìm và hiển thị các phần tử nhỏ hơn 7 trong TreeSet.
Java - Viết chương trình đảo ngược các phần tử của TreeSet.
Java - Viết chương trình tìm phần tử nhỏ nhất trong TreeSet và xóa phần tử đó ra khỏi TreeSet.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP