Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tìm phần tử nhỏ nhất trong TreeSet và xóa phần tử đó ra khỏi TreeSet.

Java - Viết chương trình tìm phần tử nhỏ nhất trong TreeSet và xóa phần tử đó ra khỏi TreeSet.

Viết chương trình khai báo 1 TreeSet và nhập vào các phần tử là số nguyên cho TreeSet đó. Sau đó tìm phần tử nhỏ nhất trong TreeSet và xóa phần tử đó ra khỏi TreeSet.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	TreeSet<Integer> treeSetInteger = new TreeSet<>();
		
	treeSetInteger.add(10);
	treeSetInteger.add(9);
	treeSetInteger.add(20);
	treeSetInteger.add(22);
	treeSetInteger.add(11);
	treeSetInteger.add(27);

	// tìm phần tử nhỏ nhất trong treeSetInteger
	// sử dụng phương thức first()
	int min = treeSetInteger.first();
	System.out.println("Phần tử nhỏ nhất trong treeSetInteger là " + min);
		
	System.out.println("Số lượng các phần tử trong treeSetInteger trước khi xóa = "
		+ (treeSetInteger.size()));
		
	// xóa phần tử đó ra khỏi treeSetInteger
	// sử dụng phương thức remove()
	treeSetInteger.remove(min);
		
	System.out.println("Số lượng các phần tử trong treeSetInteger sau khi xóa = "
		+ (treeSetInteger.size()));
	System.out.println("Các phần tử còn lại trong treeSetInteger sau khi xóa là: " 
		+ treeSetInteger);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tim va xoa phan tu nho nhat TreeSet PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tìm và hiển thị các phần tử nhỏ hơn 7 trong TreeSet.
Java - Viết chương trình đảo ngược các phần tử của TreeSet.
Java - Viết chương trình tìm phần tử nhỏ nhất trong TreeSet và xóa phần tử đó ra khỏi TreeSet.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP