Java - Viết chương trình tìm phần tử nhỏ nhất trong TreeSet và xóa phần tử đó ra khỏi TreeSet.

Viết chương trình khai báo 1 TreeSet và nhập vào các phần tử là số nguyên cho TreeSet đó. Sau đó tìm phần tử nhỏ nhất trong TreeSet và xóa phần tử đó ra khỏi TreeSet.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	TreeSet<Integer> treeSetInteger = new TreeSet<>();
		
	treeSetInteger.add(10);
	treeSetInteger.add(9);
	treeSetInteger.add(20);
	treeSetInteger.add(22);
	treeSetInteger.add(11);
	treeSetInteger.add(27);

	// tìm phần tử nhỏ nhất trong treeSetInteger
	// sử dụng phương thức first()
	int min = treeSetInteger.first();
	System.out.println("Phần tử nhỏ nhất trong treeSetInteger là " + min);
		
	System.out.println("Số lượng các phần tử trong treeSetInteger trước khi xóa = "
		+ (treeSetInteger.size()));
		
	// xóa phần tử đó ra khỏi treeSetInteger
	// sử dụng phương thức remove()
	treeSetInteger.remove(min);
		
	System.out.println("Số lượng các phần tử trong treeSetInteger sau khi xóa = "
		+ (treeSetInteger.size()));
	System.out.println("Các phần tử còn lại trong treeSetInteger sau khi xóa là: " 
		+ treeSetInteger);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Câu hỏi và bài tập

Nguồn: freetuts.net