Java - Viết chương trình tìm phần tử nhỏ nhất trong TreeSet và xóa phần tử đó ra khỏi TreeSet.

Viết chương trình khai báo 1 TreeSet và nhập vào các phần tử là số nguyên cho TreeSet đó. Sau đó tìm phần tử nhỏ nhất trong TreeSet và xóa phần tử đó ra khỏi TreeSet.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	TreeSet<Integer> treeSetInteger = new TreeSet<>();
		
	treeSetInteger.add(10);
	treeSetInteger.add(9);
	treeSetInteger.add(20);
	treeSetInteger.add(22);
	treeSetInteger.add(11);
	treeSetInteger.add(27);

	// tìm phần tử nhỏ nhất trong treeSetInteger
	// sử dụng phương thức first()
	int min = treeSetInteger.first();
	System.out.println("Phần tử nhỏ nhất trong treeSetInteger là " + min);
		
	System.out.println("Số lượng các phần tử trong treeSetInteger trước khi xóa = "
		+ (treeSetInteger.size()));
		
	// xóa phần tử đó ra khỏi treeSetInteger
	// sử dụng phương thức remove()
	treeSetInteger.remove(min);
		
	System.out.println("Số lượng các phần tử trong treeSetInteger sau khi xóa = "
		+ (treeSetInteger.size()));
	System.out.println("Các phần tử còn lại trong treeSetInteger sau khi xóa là: " 
		+ treeSetInteger);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net