Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Viết chương trình quản lý cán bộ của một trường đại hoc.

Giả sử một trường đại học cần quản lý thông tin cán bộ (gồm giảng viên và nhân viên hành chính trong trường).

Với giảng viên cần quản lý các thông tin: họ tên, khoa, trình độ (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ), phụ cấp, số tiết dạy, hệ số lương.

Với nhân viên hành chính cần quản lý họ tên, phòng ban, số ngày công, hệ số lương, phụ cấp, chức vụ (trưởng phòng, phó phòng, nhân viên).

Phụ cấp cán bộ được tính theo bảng sau:

Học vị giảng viên Phụ cấp Chức vụ nhân viên Phụ cấp
Cử nhân 300 Trưởng phòng 2000
Thạc sĩ 500 Phó phòng 1000
Tiến sĩ 1000 Nhân viên 500

Lương giảng viên được tính như sau: Hệ số lương * 730 + phụ cấp + số tiết dạy * 45.

Lương nhân viên được tính như sau: Hệ số lương * 730 + phụ cấp + số ngày công * 200.

Hãy viết chương trình thực hiện các chức năng sau:

  • Nhập vào danh sách cán bộ trong trường.
  • In danh sách cán bộ.
  • Tính tổng lương phải trả cho cán bộ trong trường.

Yêu cầu: Sử dụng tính chất kế thừa và đa hình. Lập trình các chức năng theo yêu cầu trên.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

CanBo.java
package baitapquanlycanbo;

import java.util.Scanner;

public class CanBo {
	private String hoTen, loaiCanBo;
	private double heSoLuong;
	private int phuCap;
	protected int choose;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	CanBo canBo;
	
	public CanBo() {
		super();
	}

	public CanBo(String hoTen, String loaiCanBo, double heSoLuong, int phuCap) {
		super();
		this.hoTen = hoTen;
		this.loaiCanBo = loaiCanBo;
		this.heSoLuong = heSoLuong;
		this.phuCap = phuCap;
	}

	public String getHoTen() {
		return hoTen;
	}

	public void setHoTen(String hoTen) {
		this.hoTen = hoTen;
	}

	public String getLoaiCanBo() {
		return loaiCanBo;
	}

	public void setLoaiCanBo(String loaiCanBo) {
		this.loaiCanBo = loaiCanBo;
	}

	public double getHeSoLuong() {
		return heSoLuong;
	}

	public void setHeSoLuong(double heSoLuong) {
		this.heSoLuong = heSoLuong;
	}

	public int getPhuCap() {
		return phuCap;
	}

	public void setPhuCap(int phuCap) {
		this.phuCap = phuCap;
	}
	
	public void nhap() {
		System.out.print("Nhập họ tên: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập hệ số lương: ");
		heSoLuong = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
	}
	
	public long tinhLuong() {
		return 0;
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return "Tên: " + this.hoTen + ", hệ số lương: " + this.heSoLuong + ", phụ cấp: " + 
				phuCap + ", lương: " + this.tinhLuong();
	}
}

GiangVien.java
package baitapquanlycanbo;

public class GiangVien extends CanBo {
	private String khoa, trinhDo;
	private int soTietDay, choose;
	
	public GiangVien() {
		super();
	}

	public GiangVien(String khoa, String trinhDo, int soTietDay) {
		super();
		this.khoa = khoa;
		this.trinhDo = trinhDo;
		this.soTietDay = soTietDay;
	}

	public String getKhoa() {
		return khoa;
	}

	public void setKhoa(String khoa) {
		this.khoa = khoa;
	}

	public String getTrinhDo() {
		return trinhDo;
	}

	public void setTrinhDo(String trinhDo) {
		this.trinhDo = trinhDo;
	}

	public int getSoTietDay() {
		return soTietDay;
	}

	public void setSoTietDay(int soTietDay) {
		this.soTietDay = soTietDay;
	}

	@Override
	public void nhap() {
		super.nhap();
		System.out.print("Nhập khoa: ");
		khoa = scanner.nextLine();
		do {
			System.out.print("Nhập trình độ (1 - cử nhân, 2 - thạc sĩ, 3 -tiến sĩ): ");
			choose = scanner.nextInt();
			switch (choose) {
				case 1:
					trinhDo = "cử nhân";
					this.setPhuCap(300);
					break;
				case 2:
					trinhDo = "thạc sĩ";
					this.setPhuCap(500);
					break;
				case 3:
					trinhDo = "tiến sĩ";
					this.setPhuCap(1000);
				default:
					System.out.println("Chọn không đúng!");
					break;
			}
		} while (choose < 1 || choose > 3);
		System.out.print("Số tiết dạy: ");
		soTietDay = scanner.nextInt();
	}

	@Override
	public long tinhLuong() {
		return (long) (this.getHeSoLuong() * 730 + this.getPhuCap() + this.getSoTietDay() * 45);
	}

	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + ", khoa: " + this.khoa + ", trình độ: " + this.trinhDo + 
			", số tiết dạy: " + this.soTietDay;
	}
	
	
}

NhanVien.java
package baitapquanlycanbo;

public class NhanVien extends CanBo {
	private String phongBan, chucVu;
	private int soNgayCong, choose;
	
	public NhanVien() {
		super();
	}

	public NhanVien(String phongBan, String chucVu, int soNgayCong) {
		super();
		this.phongBan = phongBan;
		this.chucVu = chucVu;
		this.soNgayCong = soNgayCong;
	}

	public String getPhongBan() {
		return phongBan;
	}

	public void setPhongBan(String phongBan) {
		this.phongBan = phongBan;
	}

	public String getChucVu() {
		return chucVu;
	}

	public void setChucVu(String chucVu) {
		this.chucVu = chucVu;
	}

	public int getSoNgayCong() {
		return soNgayCong;
	}

	public void setSoNgayCong(int soNgayCong) {
		this.soNgayCong = soNgayCong;
	}

	@Override
	public void nhap() {
		super.nhap();
		System.out.print("Nhập phòng ban: ");
		phongBan = scanner.nextLine();
		do {
			System.out.print("Nhập chức vụ (1 - trưởng phòng, 2 - phó phòng, 3 - nhân viên): ");
			choose = scanner.nextInt();
			switch (choose) {
				case 1:
					chucVu = "trưởng phòng";
					this.setPhuCap(2000);
					break;
				case 2:
					chucVu = "phó phòng";
					this.setPhuCap(1000);
					break;
				case 3:
					chucVu = "nhân viên";
					this.setPhuCap(500);
					break;
				default:
					System.out.println("Chọn không đúng!");
					break;
			}
		} while (choose < 1 || choose > 3);
		System.out.print("Nhập số ngày công: ");
		soNgayCong = scanner.nextInt();
	}

	@Override
	public long tinhLuong() {
		return (long) (this.getHeSoLuong() * 730 + this.getPhuCap() + this.getSoNgayCong() * 200);
	}

	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + ", phòng ban: " + this.phongBan + ", chức vụ: " + this.chucVu + 
			", số ngày công: " + this.soNgayCong;
	}
	
}

Main.java
package baitapquanlycanbo;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<CanBo> arrCanBo = new ArrayList<>();
		int choose, soCanBo;
		long tongLuong = 0, luongThapNhat, luong;
		CanBo canBo = null;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.print("Nhập số lượng cán bộ trong trường: ");
		soCanBo = scanner.nextInt();
		for (int i = 0; i < soCanBo; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin cán bộ thứ " + (i + 1) + ":");
			do {
				System.out.print("Chọn loại cán bộ (1 - giảng viên, 2 - nhân viên): ");
				choose = scanner.nextInt();
				switch (choose) {
					case 1:
						canBo = new GiangVien();
						canBo.nhap();
						arrCanBo.add(canBo);
						break;
					case 2:
						canBo = new NhanVien();
						canBo.nhap();
						arrCanBo.add(canBo);
						break;
					default:
						System.out.println("Chọn không hợp lệ.");
						break;
					}
			} while (choose < 1 || choose > 3);
		}
		
		System.out.println("Hiển thị danh sách cán cán bộ trong trường: ");
		for (CanBo cb : arrCanBo) {
			System.out.println(cb.toString());
		}
		
		for (CanBo cb : arrCanBo) {
			luong = cb.tinhLuong();
			tongLuong += luong;
		}
		System.out.println("Tổng lương phải trả cho cán bộ trong trường = " + tongLuong);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap quan ly can bo PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top