TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình quản lý cán bộ của một trường đại hoc.

Giả sử một trường đại học cần quản lý thông tin cán bộ (gồm giảng viên và nhân viên hành chính trong trường).

Với giảng viên cần quản lý các thông tin: họ tên, khoa, trình độ (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ), phụ cấp, số tiết dạy, hệ số lương.

Với nhân viên hành chính cần quản lý họ tên, phòng ban, số ngày công, hệ số lương, phụ cấp, chức vụ (trưởng phòng, phó phòng, nhân viên).

Phụ cấp cán bộ được tính theo bảng sau:

Học vị giảng viên Phụ cấp Chức vụ nhân viên Phụ cấp
Cử nhân 300 Trưởng phòng 2000
Thạc sĩ 500 Phó phòng 1000
Tiến sĩ 1000 Nhân viên 500

Lương giảng viên được tính như sau: Hệ số lương * 730 + phụ cấp + số tiết dạy * 45.

Lương nhân viên được tính như sau: Hệ số lương * 730 + phụ cấp + số ngày công * 200.

Hãy viết chương trình thực hiện các chức năng sau:

  • Nhập vào danh sách cán bộ trong trường.
  • In danh sách cán bộ.
  • Tính tổng lương phải trả cho cán bộ trong trường.

Yêu cầu: Sử dụng tính chất kế thừa và đa hình. Lập trình các chức năng theo yêu cầu trên.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

CanBo.java
package baitapquanlycanbo;

import java.util.Scanner;

public class CanBo {
	private String hoTen, loaiCanBo;
	private double heSoLuong;
	private int phuCap;
	protected int choose;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	CanBo canBo;
	
	public CanBo() {
		super();
	}

	public CanBo(String hoTen, String loaiCanBo, double heSoLuong, int phuCap) {
		super();
		this.hoTen = hoTen;
		this.loaiCanBo = loaiCanBo;
		this.heSoLuong = heSoLuong;
		this.phuCap = phuCap;
	}

	public String getHoTen() {
		return hoTen;
	}

	public void setHoTen(String hoTen) {
		this.hoTen = hoTen;
	}

	public String getLoaiCanBo() {
		return loaiCanBo;
	}

	public void setLoaiCanBo(String loaiCanBo) {
		this.loaiCanBo = loaiCanBo;
	}

	public double getHeSoLuong() {
		return heSoLuong;
	}

	public void setHeSoLuong(double heSoLuong) {
		this.heSoLuong = heSoLuong;
	}

	public int getPhuCap() {
		return phuCap;
	}

	public void setPhuCap(int phuCap) {
		this.phuCap = phuCap;
	}
	
	public void nhap() {
		System.out.print("Nhập họ tên: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập hệ số lương: ");
		heSoLuong = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
	}
	
	public long tinhLuong() {
		return 0;
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return "Tên: " + this.hoTen + ", hệ số lương: " + this.heSoLuong + ", phụ cấp: " + 
				phuCap + ", lương: " + this.tinhLuong();
	}
}

GiangVien.java
package baitapquanlycanbo;

public class GiangVien extends CanBo {
	private String khoa, trinhDo;
	private int soTietDay, choose;
	
	public GiangVien() {
		super();
	}

	public GiangVien(String khoa, String trinhDo, int soTietDay) {
		super();
		this.khoa = khoa;
		this.trinhDo = trinhDo;
		this.soTietDay = soTietDay;
	}

	public String getKhoa() {
		return khoa;
	}

	public void setKhoa(String khoa) {
		this.khoa = khoa;
	}

	public String getTrinhDo() {
		return trinhDo;
	}

	public void setTrinhDo(String trinhDo) {
		this.trinhDo = trinhDo;
	}

	public int getSoTietDay() {
		return soTietDay;
	}

	public void setSoTietDay(int soTietDay) {
		this.soTietDay = soTietDay;
	}

	@Override
	public void nhap() {
		super.nhap();
		System.out.print("Nhập khoa: ");
		khoa = scanner.nextLine();
		do {
			System.out.print("Nhập trình độ (1 - cử nhân, 2 - thạc sĩ, 3 -tiến sĩ): ");
			choose = scanner.nextInt();
			switch (choose) {
				case 1:
					trinhDo = "cử nhân";
					this.setPhuCap(300);
					break;
				case 2:
					trinhDo = "thạc sĩ";
					this.setPhuCap(500);
					break;
				case 3:
					trinhDo = "tiến sĩ";
					this.setPhuCap(1000);
				default:
					System.out.println("Chọn không đúng!");
					break;
			}
		} while (choose < 1 || choose > 3);
		System.out.print("Số tiết dạy: ");
		soTietDay = scanner.nextInt();
	}

	@Override
	public long tinhLuong() {
		return (long) (this.getHeSoLuong() * 730 + this.getPhuCap() + this.getSoTietDay() * 45);
	}

	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + ", khoa: " + this.khoa + ", trình độ: " + this.trinhDo + 
			", số tiết dạy: " + this.soTietDay;
	}
	
	
}

NhanVien.java
package baitapquanlycanbo;

public class NhanVien extends CanBo {
	private String phongBan, chucVu;
	private int soNgayCong, choose;
	
	public NhanVien() {
		super();
	}

	public NhanVien(String phongBan, String chucVu, int soNgayCong) {
		super();
		this.phongBan = phongBan;
		this.chucVu = chucVu;
		this.soNgayCong = soNgayCong;
	}

	public String getPhongBan() {
		return phongBan;
	}

	public void setPhongBan(String phongBan) {
		this.phongBan = phongBan;
	}

	public String getChucVu() {
		return chucVu;
	}

	public void setChucVu(String chucVu) {
		this.chucVu = chucVu;
	}

	public int getSoNgayCong() {
		return soNgayCong;
	}

	public void setSoNgayCong(int soNgayCong) {
		this.soNgayCong = soNgayCong;
	}

	@Override
	public void nhap() {
		super.nhap();
		System.out.print("Nhập phòng ban: ");
		phongBan = scanner.nextLine();
		do {
			System.out.print("Nhập chức vụ (1 - trưởng phòng, 2 - phó phòng, 3 - nhân viên): ");
			choose = scanner.nextInt();
			switch (choose) {
				case 1:
					chucVu = "trưởng phòng";
					this.setPhuCap(2000);
					break;
				case 2:
					chucVu = "phó phòng";
					this.setPhuCap(1000);
					break;
				case 3:
					chucVu = "nhân viên";
					this.setPhuCap(500);
					break;
				default:
					System.out.println("Chọn không đúng!");
					break;
			}
		} while (choose < 1 || choose > 3);
		System.out.print("Nhập số ngày công: ");
		soNgayCong = scanner.nextInt();
	}

	@Override
	public long tinhLuong() {
		return (long) (this.getHeSoLuong() * 730 + this.getPhuCap() + this.getSoNgayCong() * 200);
	}

	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + ", phòng ban: " + this.phongBan + ", chức vụ: " + this.chucVu + 
			", số ngày công: " + this.soNgayCong;
	}
	
}

Main.java
package baitapquanlycanbo;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<CanBo> arrCanBo = new ArrayList<>();
		int choose, soCanBo;
		long tongLuong = 0, luongThapNhat, luong;
		CanBo canBo = null;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.print("Nhập số lượng cán bộ trong trường: ");
		soCanBo = scanner.nextInt();
		for (int i = 0; i < soCanBo; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin cán bộ thứ " + (i + 1) + ":");
			do {
				System.out.print("Chọn loại cán bộ (1 - giảng viên, 2 - nhân viên): ");
				choose = scanner.nextInt();
				switch (choose) {
					case 1:
						canBo = new GiangVien();
						canBo.nhap();
						arrCanBo.add(canBo);
						break;
					case 2:
						canBo = new NhanVien();
						canBo.nhap();
						arrCanBo.add(canBo);
						break;
					default:
						System.out.println("Chọn không hợp lệ.");
						break;
					}
			} while (choose < 1 || choose > 3);
		}
		
		System.out.println("Hiển thị danh sách cán cán bộ trong trường: ");
		for (CanBo cb : arrCanBo) {
			System.out.println(cb.toString());
		}
		
		for (CanBo cb : arrCanBo) {
			luong = cb.tinhLuong();
			tongLuong += luong;
		}
		System.out.println("Tổng lương phải trả cho cán bộ trong trường = " + tongLuong);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly can bo PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải