TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình quản lý đất của công ty bất động sản.

Một công ty kinh doanh bất động sản sở hữu n miếng đất. Mỗi miếng đất có những thông tin sau:

 • Mã số (ví dụ: MS001).
 • Đơn giá một m2.

Ngoài ra, mỗi miếng đất tùy theo hình dạng còn có những thông tin riêng. Hiện có 3 loại hình dạng:

 • Hình chữ nhật: diện tích = dài * rộng.
 • Hình thang: diện tích = (đáy lớn + đáy nhỏ) * chiều cao / 2.
 • Hình tam giác: diện tích = (đáy * chiều cao) / 2.

Những miếng đất hình thang và hình tam giác được công ty giảm giá 10%.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

 • Nhập danh sách những miếng đất của công ty.
 • Tính tổng diện tích các miếng đất.
 • Tính tổng giá tiền của các miếng đất.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

MiengDat.java
package baitapquanlybatdongsan;

import java.util.Scanner;

public class MiengDat {
	private String maSo;
	protected long donGia;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public MiengDat() {
		super();
	}

	public MiengDat(String maSo, long donGia) {
		super();
		this.maSo = maSo;
		this.donGia = donGia;
	}

	public String getMaSo() {
		return maSo;
	}

	public void setMaSo(String maSo) {
		this.maSo = maSo;
	}

	public long getDonGia() {
		return donGia;
	}

	public void setDonGia(long donGia) {
		this.donGia = donGia;
	}
	
	public double tinhDienTich() {
		return 0;
	}
	
	public long tinhTien() {
		return this.donGia * (long) this.tinhDienTich();
	}
	
	public void nhap() {
		System.out.print("Nhập mã số miếng đất: ");
		maSo = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập đơn giá 1m2: ");
		donGia = scanner.nextLong();
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return "Mã số miếng đất: " + this.maSo + ", đơn giá: " + this.donGia + " VND, diện tích: " 
			+ this.tinhDienTich() + ", giá tiền: " + this.tinhTien();
	}
}

MiengDatHinhChuNhat.java
package baitapquanlybatdongsan;

public class MiengDatHinhChuNhat extends MiengDat {
	private int chieuDai, chieuRong;

	public MiengDatHinhChuNhat() {
		super();
	}

	public MiengDatHinhChuNhat(int chieuDai, int chieuRong) {
		super();
		this.chieuDai = chieuDai;
		this.chieuRong = chieuRong;
	}

	public int getChieuDai() {
		return chieuDai;
	}

	public void setChieuDai(int chieuDai) {
		this.chieuDai = chieuDai;
	}

	public int getChieuRong() {
		return chieuRong;
	}

	public void setChieuRong(int chieuRong) {
		this.chieuRong = chieuRong;
	}
	
	@Override
	public double tinhDienTich() {
		return (this.chieuDai * this.chieuRong);
	}
	
	@Override
	public void nhap() {
		super.nhap();
		do {
			System.out.print("Nhập chiều dài miếng đất: ");
			chieuDai = scanner.nextInt();
			System.out.print("Nhập chiều rộng miếng đất: ");
			chieuRong = scanner.nextInt();
		} while ((chieuDai <= chieuRong) || (chieuDai <= 0) || (chieuRong <= 0));
	}

	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + ", chiều dài: " + this.chieuDai + 
			", chiều rộng: " + this.chieuRong;
	}
}

MiengDatHinhThang.java
package baitapquanlybatdongsan;

import java.awt.image.DataBufferUShort;

public class MiengDatHinhThang extends MiengDat {
	private int dayLon, dayNho, chieuCao;

	public MiengDatHinhThang() {
		super();
	}

	public MiengDatHinhThang(int dayLon, int dayNho, int chieuCao) {
		super();
		this.dayLon = dayLon;
		this.dayNho = dayNho;
		this.chieuCao = chieuCao;
	}

	public int getDayLon() {
		return dayLon;
	}

	public void setDayLon(int dayLon) {
		this.dayLon = dayLon;
	}

	public int getDayNho() {
		return dayNho;
	}

	public void setDayNho(int dayNho) {
		this.dayNho = dayNho;
	}

	public int getChieuCao() {
		return chieuCao;
	}

	public void setChieuCao(int chieuCao) {
		this.chieuCao = chieuCao;
	}

	@Override
	public double tinhDienTich() {
		return ((this.dayLon + this.dayNho) * this.chieuCao) / 2;
	}

	@Override
	public long tinhTien() {
		return this.donGia * (long) this.tinhDienTich() * 90 / 100;
	}

	public void nhap() {
		super.nhap();
		do {
			System.out.print("Nhập đáy lớn: ");
			dayLon = scanner.nextInt();
			System.out.print("Nhập đáy nhỏ: ");
			dayNho = scanner.nextInt();
		} while ((dayLon <= dayNho) || (dayLon <= 0) || (dayNho <= 0));
		System.out.print("Nhập chiều cao: ");
		chieuCao = scanner.nextInt();
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + ", đáy lớn: " + this.dayLon + ", đáy nhỏ: " + 
			this.dayNho + ", chiều cao: " + this.chieuCao;
	}
}

MiengDatHinhTamGiac.java
package baitapquanlybatdongsan;

public class MiengDatHinhTamGiac extends MiengDat {
	private int chieuCao, day;

	public MiengDatHinhTamGiac() {
		super();
	}

	public MiengDatHinhTamGiac(int chieuCao, int day) {
		super();
		this.chieuCao = chieuCao;
		this.day = day;
	}

	public int getChieuCao() {
		return chieuCao;
	}

	public void setChieuCao(int chieuCao) {
		this.chieuCao = chieuCao;
	}

	public int getDay() {
		return day;
	}

	public void setDay(int day) {
		this.day = day;
	}

	@Override
	public void nhap() {
		super.nhap();
		do {
			System.out.print("Nhập đáy: ");
			day = scanner.nextInt();
			System.out.print("Nhập chiều cao: ");
			chieuCao = scanner.nextInt();
		} while ((day < 0) || (chieuCao < 0));
	}

	@Override
	public double tinhDienTich() {
		return (this.day * this.chieuCao) / 2;
	}

	@Override
	public long tinhTien() {
		return this.donGia * (long) this.tinhDienTich() * 90 / 100;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + ", đáy: " + this.day + 
			", chiều cao: " + this.chieuCao;
	}
}

Main.java
package baitapquanlybatdongsan;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
	
	public static void main(String[] args) {
		int choose;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		ArrayList<MiengDat> arrMiengDat = new ArrayList<>();
		MiengDat miengDat;
		
		System.out.print("Nhập số lượng miếng đất: ");
		int soMiengDat = scanner.nextInt();
		
		for (int i = 0; i < soMiengDat; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin miếng đất thứ " + (i + 1) + ": ");
			System.out.print("Chọn hình dạng miếng đất (0 - đất hình chữ nhật, "
					+ "1 - đất hình thang, 2 - đất hình tam giác): ");
			choose = scanner.nextInt();
			switch(choose) {
				case 0:
					miengDat = new MiengDatHinhChuNhat();
					miengDat.nhap();
					arrMiengDat.add(miengDat);
					break;
				case 1:
					miengDat = new MiengDatHinhThang();
					miengDat.nhap();
					arrMiengDat.add(miengDat);
					break;
				case 2:
					miengDat = new MiengDatHinhTamGiac();
					miengDat.nhap();
					arrMiengDat.add(miengDat);
					break;
				default:
					System.out.println("Bạn nhập không đúng. Mời nhập lại");
					break;
			}
		}
	
		System.out.println("Hiển thị thông tin những miếng đất của công ty");
		for (MiengDat dat : arrMiengDat) {
			System.out.println(dat.toString());
		}
		
		// tính tổng diện tích các miếng đất
		double tongDienTich = 0;
		for (MiengDat dat : arrMiengDat) {
			tongDienTich += dat.tinhDienTich();
		}
		System.out.println("Tổng diện tích các miếng đất = " + tongDienTich);
		
		// tính tổng giá tiền các miếng đất
		long tongGiaTien = 0;
		for (MiengDat dat : arrMiengDat) {
			tongGiaTien += dat.tinhTien();
		}
		System.out.println("Tổng giá tiền các miếng đất = " + tongGiaTien);
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly dat PNG

Giải thích: Trong các bài tập trước, tôi có ghi đè phương thức theo cách thủ công đó là nhập lại tên của phương thức được ghi đè vào lớp con, thì với cách làm như thế này sẽ rất dễ có sai sót. Vậy nên kể từ bài này trở đi, để có thể ghi đè nhanh 1 phương thức của lớp cha trong lớp con chúng ta có thể làm như sau: Ví dụ như trong bài tập này, ở lớp MiengDatHinhChuNhat tôi có tiến hành ghi đè 3 phương thức của lớp cha MiengDat đó là tinhDienTich(), nhap()toString(), vậy để tạo nhanh thì các bước làm như sau:

 • Bước 1: Vào Source ⇒ Override/Implement Methods. Hộp thoại Override/Implement Methods xuất hiện:

override phuong thuc 1 png

 • Bước 2: Trong hộp thoại này, chúng ta sẽ tiến hành chọn những phương thức nào cần ghi đè, như trong hình này tôi chọn vào 3 phương thức đó là tinhDienTich(), nhap()toString().

override phuong thuc 2 png

 • Bước 3. Sau khi chọn xong nhấn OK để kết thúc. Lúc này trong lớp MiengDatHinhChuNhat sẽ xuất hiện đoạn code sau:

@Override
public double tinhDienTich() {
	// TODO Auto-generated method stub
	return super.tinhDienTich();
}

@Override
public void nhap() {
	// TODO Auto-generated method stub
	super.nhap();
}

@Override
public String toString() {
	// TODO Auto-generated method stub
	return super.toString();
}

Sau đó chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa nội dung phương thức cho phù hợp với mục đích cần giải quyết.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top