TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình quản lý nhân viên trong 1 công ty phần mềm.

Công ty phần mềm Hoàn Cầu được thành lập từ năm 2007, chuyên nhận thực hiện các dự án phần mềm từ các đơn vị khác, cũng như phát triển các phần mềm do chính công ty đề xuất. Giả sử công ty có 2 loại nhân viên: Lập trình viên là những người sẽ viết mã nguồn cho các ứng dụng, Kiểm chứng viên có nhiệm vụ kiểm tra mã nguồn và chương trình mà lập trình viên viết ra để tìm các lỗi trước khi giao sản phẩm cho khách hàng.

Hiện tại, công ty lưu trữ thông tin của các loại nhân viên như sau:

  • Lập trình viên: mã nhân viên, họ tên, tuổi, số điện thoại, email, lương cơ bản, số giờ overtime.
  • Kiểm chứng viên: mã nhân viên, họ tên, tuổi, số điện thoại, email, lương cơ bản, số lỗi phát hiện được.

Do tính chất công việc khác nhau nên lương cơ bản của lập trình viên và kiểm chứng viên cũng khác nhau. Cụ thể:

  • Lương (lập trình viên) = lương cơ bản + số giờ làm thêm * 200.000.
  • Lương (kiểm chứng viên) = lương cơ bản + số lỗi * 50.000.

Bạn hãy đề xuất thiết kế các lớp đối tượng cần thiết để quản lý danh sách các nhân viên của công ty và hỗ trợ tính lương cho nhân viên theo tiêu chí đặt ra như trên.

Hãy viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Nhập vào danh sách nhân viên (lưu trữ trong một mảng duy nhất).
  • Liệt kê danh sách nhân viên có lương thấp hơn mức lương trung bình của các nhân viên trong công ty.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

package baitapquanlynhanvien;

import java.util.Scanner;

public class NhanVien {
	private String maNhanVien, hoTen, soDienThoai, mail;
	private int tuoi;
	protected int luong, luongCoBan;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public NhanVien() {
		super();
	}

	public NhanVien(String maNhanVien, String hoTen, String soDienThoai, String mail, int tuoi, 
		int luong, int luongCoBan) {
		super();
		this.maNhanVien = maNhanVien;
		this.hoTen = hoTen;
		this.soDienThoai = soDienThoai;
		this.mail = mail;
		this.tuoi = tuoi;
		this.luong = luong;
		this.luongCoBan = luongCoBan;
	}

	public String getMaNhanVien() {
		return maNhanVien;
	}

	public void setMaNhanVien(String maNhanVien) {
		this.maNhanVien = maNhanVien;
	}

	public String getHoTen() {
		return hoTen;
	}

	public void setHoTen(String hoTen) {
		this.hoTen = hoTen;
	}

	public String getSoDienThoai() {
		return soDienThoai;
	}

	public void setSoDienThoai(String soDienThoai) {
		this.soDienThoai = soDienThoai;
	}

	public String getMail() {
		return mail;
	}

	public void setMail(String mail) {
		this.mail = mail;
	}

	public int getTuoi() {
		return tuoi;
	}

	public void setTuoi(int tuoi) {
		this.tuoi = tuoi;
	}

	public int getLuong() {
		return luong;
	}

	public void setLuong(int luong) {
		this.luong = luong;
	}

	public int getLuongCoBan() {
		return luongCoBan;
	}

	public void setLuongCoBan(int luongCoBan) {
		this.luongCoBan = luongCoBan;
	}
	
	public void nhap() {
		System.out.print("Nhập mã nhân viên: ");
		maNhanVien = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập họ tên nhân viên: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số điện thoại: ");
		soDienThoai = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập mail: ");
		mail = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập tuổi: ");
		tuoi = scanner.nextInt();
		System.out.print("Nhập lương cơ bản: ");
		luongCoBan = scanner.nextInt();
	}
	
	public int tinhLuong() {
		return 0;
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return "Mã nhân viên: " + this.maNhanVien + ", họ tên nhân viên: " + this.hoTen + 
			", số điện thoại: " + this.soDienThoai + ", mail: " + this.mail + 
			", tuổi: " + this.tuoi + ", lương cơ bản: " + this.luongCoBan;

LapTrinhVien.java
package baitapquanlynhanvien;

public class LapTrinhVien extends NhanVien {
	private int soGioLamThem;

	public LapTrinhVien() {
		super();
	}

	public LapTrinhVien(int soGioLamThem) {
		super();
		this.soGioLamThem = soGioLamThem;
	}

	public int getSoGioLamThem() {
		return soGioLamThem;
	}

	public void setSoGioLamThem(int soGioLamThem) {
		this.soGioLamThem = soGioLamThem;
	}
	
	@Override
	public void nhap() {
		super.nhap();
		System.out.print("Nhập số giờ làm thêm: ");
		soGioLamThem = scanner.nextInt();
	}
	
	@Override
	public int tinhLuong() {
		this.luong = this.luongCoBan + this.soGioLamThem * 200000;
		return this.luong;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + "\n, số giờ làm thêm: " + this.soGioLamThem + 
			", lương: " + this.luong;
	}
}

KiemChungVien.java
package baitapquanlynhanvien;

public class KiemChungVien extends NhanVien {
	private int soLoiPhatHien;

	public KiemChungVien() {
		super();
	}

	public KiemChungVien(int soLoiPhatHien) {
		super();
		this.soLoiPhatHien = soLoiPhatHien;
	}

	public int getSoLoiPhatHien() {
		return soLoiPhatHien;
	}

	public void setSoLoiPhatHien(int soLoiPhatHien) {
		this.soLoiPhatHien = soLoiPhatHien;
	}

	@Override
	public void nhap() {
		super.nhap();
		System.out.print("Nhập số lỗi phát hiện: ");
		soLoiPhatHien = scanner.nextInt();
	}

	@Override
	public int tinhLuong() {
		this.luong = this.luongCoBan + this.soLoiPhatHien * 50000;
		return this.luong;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + "\n, số lỗi phát hiện: " + this.soLoiPhatHien + 
			", lương: " + this.luong;
	}
	
}

Main.java
package baitapquanlynhanvien;

import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		int luongTrungBinh = 0, tongLuong = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập số nhân viên trong công ty: ");
		int soNhanVien = scanner.nextInt();
		NhanVien[] nhanVien = new NhanVien[soNhanVien];
		
		System.out.println("Nhập thông tin cho nhân viên");
		for (int i = 0; i < soNhanVien; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin nhân viên thứ " + (i + 1) + ":");
			System.out.print("Chọn loại nhân viên (1 - lập trình viên, 2 - kiểm chứng viên): ");
			int choose = scanner.nextInt();
			
			if (choose == 1) {
				nhanVien[i] = new LapTrinhVien();
			} else if (choose == 2) {
				nhanVien[i] = new KiemChungVien();
			}
			
			nhanVien[i].nhap();
			nhanVien[i].tinhLuong();
		}
		
		System.out.println("Thông tin của các nhân viên trong công ty: ");
		for (int i = 0; i < soNhanVien; i++) {
			System.out.println(nhanVien[i].toString());
		}
		
		System.out.println("Danh sách nhân viên có lương thấp hơn mức lương trung bình của "
			+ "các nhân viên trong công ty.");
		for (int i = 0; i < soNhanVien; i++) {
			tongLuong += nhanVien[i].tinhLuong();
		}
		luongTrungBinh = tongLuong / soNhanVien;
		
		for (int i = 0; i < soNhanVien; i++) {
			if (nhanVien[i].tinhLuong() <= luongTrungBinh) {
				System.out.println(nhanVien[i].toString());
			}
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly nhan vien PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải