TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình quản lý nhân viên trong 1 công ty phần mềm.

Công ty phần mềm Hoàn Cầu được thành lập từ năm 2007, chuyên nhận thực hiện các dự án phần mềm từ các đơn vị khác, cũng như phát triển các phần mềm do chính công ty đề xuất. Giả sử công ty có 2 loại nhân viên: Lập trình viên là những người sẽ viết mã nguồn cho các ứng dụng, Kiểm chứng viên có nhiệm vụ kiểm tra mã nguồn và chương trình mà lập trình viên viết ra để tìm các lỗi trước khi giao sản phẩm cho khách hàng.

Hiện tại, công ty lưu trữ thông tin của các loại nhân viên như sau:

  • Lập trình viên: mã nhân viên, họ tên, tuổi, số điện thoại, email, lương cơ bản, số giờ overtime.
  • Kiểm chứng viên: mã nhân viên, họ tên, tuổi, số điện thoại, email, lương cơ bản, số lỗi phát hiện được.

Do tính chất công việc khác nhau nên lương cơ bản của lập trình viên và kiểm chứng viên cũng khác nhau. Cụ thể:

  • Lương (lập trình viên) = lương cơ bản + số giờ làm thêm * 200.000.
  • Lương (kiểm chứng viên) = lương cơ bản + số lỗi * 50.000.

Bạn hãy đề xuất thiết kế các lớp đối tượng cần thiết để quản lý danh sách các nhân viên của công ty và hỗ trợ tính lương cho nhân viên theo tiêu chí đặt ra như trên.

Hãy viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Nhập vào danh sách nhân viên (lưu trữ trong một mảng duy nhất).
  • Liệt kê danh sách nhân viên có lương thấp hơn mức lương trung bình của các nhân viên trong công ty.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

package baitapquanlynhanvien;

import java.util.Scanner;

public class NhanVien {
	private String maNhanVien, hoTen, soDienThoai, mail;
	private int tuoi;
	protected int luong, luongCoBan;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public NhanVien() {
		super();
	}

	public NhanVien(String maNhanVien, String hoTen, String soDienThoai, String mail, int tuoi, 
		int luong, int luongCoBan) {
		super();
		this.maNhanVien = maNhanVien;
		this.hoTen = hoTen;
		this.soDienThoai = soDienThoai;
		this.mail = mail;
		this.tuoi = tuoi;
		this.luong = luong;
		this.luongCoBan = luongCoBan;
	}

	public String getMaNhanVien() {
		return maNhanVien;
	}

	public void setMaNhanVien(String maNhanVien) {
		this.maNhanVien = maNhanVien;
	}

	public String getHoTen() {
		return hoTen;
	}

	public void setHoTen(String hoTen) {
		this.hoTen = hoTen;
	}

	public String getSoDienThoai() {
		return soDienThoai;
	}

	public void setSoDienThoai(String soDienThoai) {
		this.soDienThoai = soDienThoai;
	}

	public String getMail() {
		return mail;
	}

	public void setMail(String mail) {
		this.mail = mail;
	}

	public int getTuoi() {
		return tuoi;
	}

	public void setTuoi(int tuoi) {
		this.tuoi = tuoi;
	}

	public int getLuong() {
		return luong;
	}

	public void setLuong(int luong) {
		this.luong = luong;
	}

	public int getLuongCoBan() {
		return luongCoBan;
	}

	public void setLuongCoBan(int luongCoBan) {
		this.luongCoBan = luongCoBan;
	}
	
	public void nhap() {
		System.out.print("Nhập mã nhân viên: ");
		maNhanVien = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập họ tên nhân viên: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số điện thoại: ");
		soDienThoai = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập mail: ");
		mail = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập tuổi: ");
		tuoi = scanner.nextInt();
		System.out.print("Nhập lương cơ bản: ");
		luongCoBan = scanner.nextInt();
	}
	
	public int tinhLuong() {
		return 0;
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return "Mã nhân viên: " + this.maNhanVien + ", họ tên nhân viên: " + this.hoTen + 
			", số điện thoại: " + this.soDienThoai + ", mail: " + this.mail + 
			", tuổi: " + this.tuoi + ", lương cơ bản: " + this.luongCoBan;

LapTrinhVien.java
package baitapquanlynhanvien;

public class LapTrinhVien extends NhanVien {
	private int soGioLamThem;

	public LapTrinhVien() {
		super();
	}

	public LapTrinhVien(int soGioLamThem) {
		super();
		this.soGioLamThem = soGioLamThem;
	}

	public int getSoGioLamThem() {
		return soGioLamThem;
	}

	public void setSoGioLamThem(int soGioLamThem) {
		this.soGioLamThem = soGioLamThem;
	}
	
	@Override
	public void nhap() {
		super.nhap();
		System.out.print("Nhập số giờ làm thêm: ");
		soGioLamThem = scanner.nextInt();
	}
	
	@Override
	public int tinhLuong() {
		this.luong = this.luongCoBan + this.soGioLamThem * 200000;
		return this.luong;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + "\n, số giờ làm thêm: " + this.soGioLamThem + 
			", lương: " + this.luong;
	}
}

KiemChungVien.java
package baitapquanlynhanvien;

public class KiemChungVien extends NhanVien {
	private int soLoiPhatHien;

	public KiemChungVien() {
		super();
	}

	public KiemChungVien(int soLoiPhatHien) {
		super();
		this.soLoiPhatHien = soLoiPhatHien;
	}

	public int getSoLoiPhatHien() {
		return soLoiPhatHien;
	}

	public void setSoLoiPhatHien(int soLoiPhatHien) {
		this.soLoiPhatHien = soLoiPhatHien;
	}

	@Override
	public void nhap() {
		super.nhap();
		System.out.print("Nhập số lỗi phát hiện: ");
		soLoiPhatHien = scanner.nextInt();
	}

	@Override
	public int tinhLuong() {
		this.luong = this.luongCoBan + this.soLoiPhatHien * 50000;
		return this.luong;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + "\n, số lỗi phát hiện: " + this.soLoiPhatHien + 
			", lương: " + this.luong;
	}
	
}

Main.java
package baitapquanlynhanvien;

import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		int luongTrungBinh = 0, tongLuong = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập số nhân viên trong công ty: ");
		int soNhanVien = scanner.nextInt();
		NhanVien[] nhanVien = new NhanVien[soNhanVien];
		
		System.out.println("Nhập thông tin cho nhân viên");
		for (int i = 0; i < soNhanVien; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin nhân viên thứ " + (i + 1) + ":");
			System.out.print("Chọn loại nhân viên (1 - lập trình viên, 2 - kiểm chứng viên): ");
			int choose = scanner.nextInt();
			
			if (choose == 1) {
				nhanVien[i] = new LapTrinhVien();
			} else if (choose == 2) {
				nhanVien[i] = new KiemChungVien();
			}
			
			nhanVien[i].nhap();
			nhanVien[i].tinhLuong();
		}
		
		System.out.println("Thông tin của các nhân viên trong công ty: ");
		for (int i = 0; i < soNhanVien; i++) {
			System.out.println(nhanVien[i].toString());
		}
		
		System.out.println("Danh sách nhân viên có lương thấp hơn mức lương trung bình của "
			+ "các nhân viên trong công ty.");
		for (int i = 0; i < soNhanVien; i++) {
			tongLuong += nhanVien[i].tinhLuong();
		}
		luongTrungBinh = tongLuong / soNhanVien;
		
		for (int i = 0; i < soNhanVien; i++) {
			if (nhanVien[i].tinhLuong() <= luongTrungBinh) {
				System.out.println(nhanVien[i].toString());
			}
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly nhan vien PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top