Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình quản lý nhân viên trong 1 công ty phần mềm.

Java - Viết chương trình quản lý nhân viên trong 1 công ty phần mềm.

Công ty phần mềm Hoàn Cầu được thành lập từ năm 2007, chuyên nhận thực hiện các dự án phần mềm từ các đơn vị khác, cũng như phát triển các phần mềm do chính công ty đề xuất. Giả sử công ty có 2 loại nhân viên: Lập trình viên là những người sẽ viết mã nguồn cho các ứng dụng, Kiểm chứng viên có nhiệm vụ kiểm tra mã nguồn và chương trình mà lập trình viên viết ra để tìm các lỗi trước khi giao sản phẩm cho khách hàng.

Hiện tại, công ty lưu trữ thông tin của các loại nhân viên như sau:

  • Lập trình viên: mã nhân viên, họ tên, tuổi, số điện thoại, email, lương cơ bản, số giờ overtime.
  • Kiểm chứng viên: mã nhân viên, họ tên, tuổi, số điện thoại, email, lương cơ bản, số lỗi phát hiện được.

Do tính chất công việc khác nhau nên lương cơ bản của lập trình viên và kiểm chứng viên cũng khác nhau. Cụ thể:

  • Lương (lập trình viên) = lương cơ bản + số giờ làm thêm * 200.000.
  • Lương (kiểm chứng viên) = lương cơ bản + số lỗi * 50.000.

Bạn hãy đề xuất thiết kế các lớp đối tượng cần thiết để quản lý danh sách các nhân viên của công ty và hỗ trợ tính lương cho nhân viên theo tiêu chí đặt ra như trên.

Hãy viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Nhập vào danh sách nhân viên (lưu trữ trong một mảng duy nhất).
  • Liệt kê danh sách nhân viên có lương thấp hơn mức lương trung bình của các nhân viên trong công ty.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

package baitapquanlynhanvien;

import java.util.Scanner;

public class NhanVien {
	private String maNhanVien, hoTen, soDienThoai, mail;
	private int tuoi;
	protected int luong, luongCoBan;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public NhanVien() {
		super();
	}

	public NhanVien(String maNhanVien, String hoTen, String soDienThoai, String mail, int tuoi, 
		int luong, int luongCoBan) {
		super();
		this.maNhanVien = maNhanVien;
		this.hoTen = hoTen;
		this.soDienThoai = soDienThoai;
		this.mail = mail;
		this.tuoi = tuoi;
		this.luong = luong;
		this.luongCoBan = luongCoBan;
	}

	public String getMaNhanVien() {
		return maNhanVien;
	}

	public void setMaNhanVien(String maNhanVien) {
		this.maNhanVien = maNhanVien;
	}

	public String getHoTen() {
		return hoTen;
	}

	public void setHoTen(String hoTen) {
		this.hoTen = hoTen;
	}

	public String getSoDienThoai() {
		return soDienThoai;
	}

	public void setSoDienThoai(String soDienThoai) {
		this.soDienThoai = soDienThoai;
	}

	public String getMail() {
		return mail;
	}

	public void setMail(String mail) {
		this.mail = mail;
	}

	public int getTuoi() {
		return tuoi;
	}

	public void setTuoi(int tuoi) {
		this.tuoi = tuoi;
	}

	public int getLuong() {
		return luong;
	}

	public void setLuong(int luong) {
		this.luong = luong;
	}

	public int getLuongCoBan() {
		return luongCoBan;
	}

	public void setLuongCoBan(int luongCoBan) {
		this.luongCoBan = luongCoBan;
	}
	
	public void nhap() {
		System.out.print("Nhập mã nhân viên: ");
		maNhanVien = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập họ tên nhân viên: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số điện thoại: ");
		soDienThoai = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập mail: ");
		mail = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập tuổi: ");
		tuoi = scanner.nextInt();
		System.out.print("Nhập lương cơ bản: ");
		luongCoBan = scanner.nextInt();
	}
	
	public int tinhLuong() {
		return 0;
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return "Mã nhân viên: " + this.maNhanVien + ", họ tên nhân viên: " + this.hoTen + 
			", số điện thoại: " + this.soDienThoai + ", mail: " + this.mail + 
			", tuổi: " + this.tuoi + ", lương cơ bản: " + this.luongCoBan;

LapTrinhVien.java
package baitapquanlynhanvien;

public class LapTrinhVien extends NhanVien {
	private int soGioLamThem;

	public LapTrinhVien() {
		super();
	}

	public LapTrinhVien(int soGioLamThem) {
		super();
		this.soGioLamThem = soGioLamThem;
	}

	public int getSoGioLamThem() {
		return soGioLamThem;
	}

	public void setSoGioLamThem(int soGioLamThem) {
		this.soGioLamThem = soGioLamThem;
	}
	
	@Override
	public void nhap() {
		super.nhap();
		System.out.print("Nhập số giờ làm thêm: ");
		soGioLamThem = scanner.nextInt();
	}
	
	@Override
	public int tinhLuong() {
		this.luong = this.luongCoBan + this.soGioLamThem * 200000;
		return this.luong;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + "\n, số giờ làm thêm: " + this.soGioLamThem + 
			", lương: " + this.luong;
	}
}

KiemChungVien.java
package baitapquanlynhanvien;

public class KiemChungVien extends NhanVien {
	private int soLoiPhatHien;

	public KiemChungVien() {
		super();
	}

	public KiemChungVien(int soLoiPhatHien) {
		super();
		this.soLoiPhatHien = soLoiPhatHien;
	}

	public int getSoLoiPhatHien() {
		return soLoiPhatHien;
	}

	public void setSoLoiPhatHien(int soLoiPhatHien) {
		this.soLoiPhatHien = soLoiPhatHien;
	}

	@Override
	public void nhap() {
		super.nhap();
		System.out.print("Nhập số lỗi phát hiện: ");
		soLoiPhatHien = scanner.nextInt();
	}

	@Override
	public int tinhLuong() {
		this.luong = this.luongCoBan + this.soLoiPhatHien * 50000;
		return this.luong;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + "\n, số lỗi phát hiện: " + this.soLoiPhatHien + 
			", lương: " + this.luong;
	}
	
}

Main.java
package baitapquanlynhanvien;

import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		int luongTrungBinh = 0, tongLuong = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập số nhân viên trong công ty: ");
		int soNhanVien = scanner.nextInt();
		NhanVien[] nhanVien = new NhanVien[soNhanVien];
		
		System.out.println("Nhập thông tin cho nhân viên");
		for (int i = 0; i < soNhanVien; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin nhân viên thứ " + (i + 1) + ":");
			System.out.print("Chọn loại nhân viên (1 - lập trình viên, 2 - kiểm chứng viên): ");
			int choose = scanner.nextInt();
			
			if (choose == 1) {
				nhanVien[i] = new LapTrinhVien();
			} else if (choose == 2) {
				nhanVien[i] = new KiemChungVien();
			}
			
			nhanVien[i].nhap();
			nhanVien[i].tinhLuong();
		}
		
		System.out.println("Thông tin của các nhân viên trong công ty: ");
		for (int i = 0; i < soNhanVien; i++) {
			System.out.println(nhanVien[i].toString());
		}
		
		System.out.println("Danh sách nhân viên có lương thấp hơn mức lương trung bình của "
			+ "các nhân viên trong công ty.");
		for (int i = 0; i < soNhanVien; i++) {
			tongLuong += nhanVien[i].tinhLuong();
		}
		luongTrungBinh = tongLuong / soNhanVien;
		
		for (int i = 0; i < soNhanVien; i++) {
			if (nhanVien[i].tinhLuong() <= luongTrungBinh) {
				System.out.println(nhanVien[i].toString());
			}
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap quan ly nhan vien PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tính lương nhân viên trong 1 công ty (NV thời vụ + thời gian).
Java - Xây dựng chương trình vẽ hình đơn giản (tính kế thừa)
Java - Viết chương trình quản lý đất của công ty bất động sản.
Java - Viết chương trình quản lý cán bộ của một trường đại hoc.
Java - Viết chương trình quản lý nhân viên trong 1 công ty phần mềm.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP