GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo ô nhập liệu cho phép người dùng nhập văn bản và hiển thị nội dung đã nhập bằng VueJS 2.

Trong bài tập này, mình sẽ giúp bạn hiểu cách sử dụng tính năng hai chiều của Vue.js thông qua việc tạo một ô nhập liệu. Mình sẽ xây dựng một giao diện người dùng cho phép họ nhập văn bản và hiển thị nội dung đã nhập ngay bên dưới ô nhập liệu đó.

File HTML (index.html):

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8" />
 <title>Binding dữ liệu hai chiều với Vue.js</title>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.14/dist/vue.js"></script>
</head>
<body>
 <div id="app">
  <label for="textInput">Nhập văn bản:</label>
  <input type="text" id="textInput" v-model="userInput" />
  <p>Bạn đã nhập: {{ userInput }}</p>
 </div>

 <script src="app.js"></script>
</body>
</html>

File JavaScript (app.js):

import Vue from "vue";
import App from "./App.vue";

Vue.config.productionTip = false;

new Vue({
 el: "#app",
 data: {
  userInput: "", // Dữ liệu người dùng nhập vào ô nhập liệu
 },
});

Trong đoạn mã trên:

 • Mình có một <input> với v-model="userInput" để liên kết dữ liệu giữa ô nhập liệu và Vue instance.
 • Một đoạn <p> dưới ô nhập liệu sử dụng {{ userInput }} để hiển thị nội dung đã nhập, thể hiện tính chất hai chiều của binding.
 • Trong Vue instance, mình có userInput để lưu trữ và theo dõi nội dung mà người dùng nhập vào ô nhập liệu.

Điều này tạo ra một ứng dụng đơn giản trong đó nội dung được nhập trong ô nhập liệu sẽ được hiển thị ngay bên dưới ô đó, minh chứng cho việc sử dụng v-model để liên kết dữ liệu hai chiều với Vue.js.

z5042887392856 141163baf368e52c2d985416a0cc1941 jpg

Mình vừa hoàn thành một ứng dụng nhỏ sử dụng Vue.js để tạo một ô nhập liệu văn bản. Qua dự án này, bạn đã được làm quen với tính năng hai chiều của Vue thông qua directive v-model, cho phép liên kết dữ liệu giữa ô nhập liệu và Vue instance.

Thông qua việc nhập văn bản vào ô nhập liệu và thấy nội dung hiển thị ngay lập tức bên dưới, mình thấy rõ sự linh hoạt và tiện ích của Vue.js 2 trong việc quản lý dữ liệu và tương tác với người dùng.

Tiếp tục thực hành và tìm hiểu thêm các tính năng của Vue.js 2 sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách framework này làm việc và áp dụng vào các dự án phức tạp hơn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top