GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo ứng dụng cho phép người dùng thay đổi màu sắc của một phần tử trên trang bằng cách sử dụng bindings CSS bằng VueJS 2.

Trong bài tập này, mình sẽ giúp bạn làm quen với việc sử dụng Vue.js 2 để thay đổi màu sắc của một phần tử trên trang web thông qua bindings CSS.

Mình sẽ sử dụng các directives như v-bind:class và v-bind:style để kết nối dữ liệu từ Vue instance vào các thuộc tính CSS của phần tử. Bằng cách cho phép người dùng chọn màu sắc thông qua dropdown, mình sẽ áp dụng màu sắc được chọn này trực tiếp vào phần tử trên trang web. Hãy bắt đầu để tìm hiểu cách Vue.js giúp thực hiện điều này một cách dễ dàng và linh hoạt!

File HTML (index.html):

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8" />
 <title>Binding dữ liệu đến thuộc tính CSS với Vue.js</title>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.14/dist/vue.js"></script>
</head>
<body>
 <div id="app">
  <div :style="{ backgroundColor: selectedColor }" class="color-box">
   Phần tử màu sắc thay đổi
  </div>

  <select v-model="selectedColor">
   <option value="red">Đỏ</option>
   <option value="blue">Xanh</option>
   <option value="green">Xanh lá</option>
   <option value="yellow">Vàng</option>
  </select>
 </div>

 <script src="app.js"></script>
</body>
</html>

File JavaScript (app.js):

import Vue from "vue";
import App from "./App.vue";

Vue.config.productionTip = false;

new Vue({
 el: "#app",
 data: {
  selectedColor: "red", // Màu sắc được chọn mặc định
 },
});

Trong ví dụ này:

 • Mình sử dụng :style để binding dữ liệu từ Vue instance vào thuộc tính CSS background-color của phần tử, thông qua thuộc tính selectedColor.
 • Có một dropdown <select> cho phép người dùng chọn một màu sắc từ danh sách và mỗi lựa chọn sẽ thay đổi giá trị của selectedColor.
 • Trong Vue instance, mình có selectedColor để lưu trữ màu sắc được chọn và áp dụng vào thuộc tính CSS của phần tử.

z5042988845100 d78c9f53088d6b0d53dbcd36da1ee9b0 jpg

Điều này tạo ra một ứng dụng Vue.js 2 đơn giản mà cho phép người dùng chọn một màu sắc từ dropdown và thấy ngay kết quả được áp dụng trực tiếp lên giao diện người dùng.

Thông qua dự án này, bạn đã trải nghiệm việc sử dụng Vue.js để thay đổi màu sắc của một phần tử trên trang web thông qua bindings CSS. Bằng cách kết nối dữ liệu từ Vue instance vào các thuộc tính CSS, mình đã tạo ra một ứng dụng cho phép người dùng tương tác và thấy ngay kết quả thay đổi màu sắc trên giao diện người dùng.

Tiếp tục thực hành và tìm hiểu thêm về các tính năng của Vue.js sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách framework này làm việc và áp dụng vào các dự án phức tạp hơn.

Dự án này sẽ giúp bạn làm quen với việc sử dụng Vue.js để thay đổi màu sắc của một phần tử trên trang web thông qua bindings CSS.

Chúng ta sẽ sử dụng các directives như v-bind:classv-bind:style để kết nối dữ liệu từ Vue instance vào các thuộc tính CSS của phần tử. Bằng cách cho phép người dùng chọn màu sắc thông qua dropdown, chúng ta sẽ áp dụng màu sắc được chọn này trực tiếp vào phần tử trên trang web. Hãy bắt đầu để tìm hiểu cách Vue.js giúp thực hiện điều này một cách dễ dàng và linh hoạt!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top