GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo trang web cho phép người dùng thay đổi một thuộc tính của một đối tượng bằng VueJS 2.

Trong bài tập này, sẽ giúp bạn làm quen với cách sử dụng Vue.js 2 để quản lý và hiển thị dữ liệu động. Mình sẽ tạo một trang web cho phép người dùng thay đổi một thuộc tính của một đối tượng và thấy ngay kết quả được cập nhật trực tiếp trên giao diện người dùng.

Thông qua việc sử dụng Vue.js, mình sẽ kết nối dữ liệu và xử lý sự kiện, cho phép người dùng thay đổi giá trị của một thuộc tính và thấy ngay những thay đổi đó được áp dụng trên trang web. Hãy bắt đầu để tìm hiểu cách Vue.js làm việc với việc liên kết dữ liệu và xử lý sự kiện một cách linh hoạt và đơn giản!

File HTML (index.html):

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8" />
 <title>Binding dữ liệu và xử lý sự kiện với Vue.js</title>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.14/dist/vue.js"></script>
</head>
<body>
 <div id="app">
  <p>Văn bản hiện tại: {{ myObject.text }}</p>
  <input type="text" v-model="myObject.text" />
 </div>

 <script src="app.js"></script>
</body>
</html>

File JavaScript (app.js):

import Vue from "vue";
import App from "./App.vue";

Vue.config.productionTip = false;

new Vue({
 el: "#app",
 data: {
  myObject: {
   text: "Hello Vue!", // Thuộc tính có thể thay đổi
  },
 },
});

Trong ví dụ này:

 • Mình có một <p> để hiển thị giá trị hiện tại của thuộc tính text trong đối tượng myObject, và một <input> với v-model="myObject.text" để người dùng có thể thay đổi giá trị của thuộc tính này.
 • Trong Vue instance, chúng ta có myObject là một đối tượng với thuộc tính text được sử dụng để lưu trữ và theo dõi giá trị mà người dùng nhập vào ô nhập liệu.

Điều này tạo ra một ứng dụng Vue.js đơn giản mà cho phép người dùng thay đổi giá trị của thuộc tính trong một đối tượng và thấy ngay kết quả được cập nhật ngay khi họ thay đổi dữ liệu.

z5042916007555 c34462df974beaa2d016ab1fe100a51b jpg

Mình đã hoàn thành một ứng dụng nhỏ sử dụng Vue.js 2 để quản lý việc thay đổi một thuộc tính của đối tượng và hiển thị kết quả trực tiếp trên giao diện người dùng.

Thông qua việc sử dụng v-model và Vue instance, mình đã tạo ra một trang web cho phép người dùng tương tác với dữ liệu một cách dễ dàng và thấy ngay những thay đổi được áp dụng ngay lập tức.

Tiếp tục thực hành và tìm hiểu thêm về các tính năng của Vue.js 2 sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách framework này làm việc và áp dụng vào các dự án phức tạp hơn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top