STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - In tất cả các số nguyên tố từ 1 đến số n được nhập từ bàn phím

Viết một chương trình in ra tất cả số nguyên tố từ 1 đến số n được nhập từ bàn phím.

 

 

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước khi giải bài này chúng ta cùng xem lại cách giải của bài toán kiểm tra một số có phải là số nguyên tố không

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách giải bài toán này như sau:

 • Nhập số từ bàn phím, ta gọi biến đó là so
 • Sử dụng vòng lặp while lặp từ 2 đến so
 • Trong mỗi vòng lặp sử dụng cách giải của bài toán kiểm tra một số có phải là số nguyên tố không ở bài trước

Và chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp while trong C++ như sau:

#include <cmath>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int i = 2, j, so, kt;

  cout << "Nhap so: ";
  cin >> so;
  cout << "Tat ca cac so nguyen to tu 1 den " << so << " la: ";
  while (i <= so) {
    kt = 1;
    if (i != 0 && i != 1) {
      j = 2;
      while(j <= i/2) {
        if(i%j == 0) {
          kt = 0;
          break;
        }
        j++;
      }
    } else {
      kt = 0;
    }

    if(kt == 1) {
      cout << i << " ";
    }
    
    i++;
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khi nhập số là 10:

ex while 1 JPG

Khi nhập số là 15:

ex while 2 JPG

Khi nhập số là 20:

ex while 3 JPG

Bài tập vòng lặp while C++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top