Home > C / C++ > Học C++ > C++ -Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên được nhập từ bàn phím

C++ -Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên được nhập từ bàn phím

Viết một chương trình tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên được nhập từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Theo trang Wikipedia: Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai số nguyên a và b là một số nguyên dương nhỏ nhất có thể chia hết cho cả a và b. Nếu một trong hai số a hoặc b bằng 0, thì không có bội chung nhỏ nhất.

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập hai số nguyên từ bàn phím, ta gọi hai biến đó lần lượt là so1 và so2
 • Kiểm tra nếu một trong hai số bằng 0 thì in ra màn hình không có bội chung nhỏ nhất
 • Tìm số lớn nhất trong hai số, ta gọi đó là max
 • Sử dụng vòng lặp while vô tận để tìm bội chung lớn nhất, trong bài này mình dùng vòng lặp while vô tận vì chắc chắn sẽ tồn tại một bội chung nhỏ nhất của 2 số so1 và so2
 • Trong mỗi vòng lặp kiểm tra nếu max chia hết cho cả hai số thì BCNN bằng max và dùng lệnh break để kết thúc vòng lặp
 • Nếu max không chia hết cho cả hai số, thì tạo nhiều bộ số của max tiếp theo

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp while trong C++ như sau:

#include <cmath>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int i, so1, so2, max, bcnn = 1;

  cout << "Nhap so thu nhat: ";
  cin >> so1;
  cout << "Nhap so thu hai: ";
  cin >> so2;
  if(so1 == 0 || so2 == 0) {
    cout << so1 << " va " << so2 << " khong co boi chung nho nhat" << endl;
  } else {
    if(so1 > so2) {
      max = so1;
    } else {
      max = so2;
    }

    int i = max;
    
    while(1)
    {
      if(i % so1 == 0 && i % so2 == 0)
      {
        bcnn = i;
        break;
      }
      i += max;
    }
    cout << "Boi chung nho nhat cua " << so1 << " va " << so2 << " la " << bcnn << endl;
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số thứ nhất là 0 và số thứ hai là 3:

ex while 1 JPG

Khi nhập số thứ nhất là 8 và số thứ hai là 0:

ex while 2 JPG

Khi nhập số thứ nhất là 2 và số thứ hai là 3:

ex while 3 JPG

Trong chương trình này chúng ta có sử dụng cấu trúc điều khiển if else và lệnh break trong C++, nếu bạn nào chưa nắm rõ thì có thể xem lại ở các bài trước nhé.

Nguồn: freetuts.net

Bài tập vòng lặp while C++
C++ - Tính tổng các chữ số của một số nguyên được nhập từ bàn phím
C++ - Nhập một số in ra màn hình bằng chữ
C++ -Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên được nhập từ bàn phím
C++ - Kiểm tra một số được nhập từ bàn phím có phải là số nguyên tố không
C++ - In tất cả các số nguyên tố từ 1 đến số n được nhập từ bàn phím

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP