STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Nhập một số in ra màn hình bằng chữ

Viết một chường trình nhập một số từ bàn phím và in ra màn hình bằng chữ. Ví dụ 1234, kết quả in ra màn hình là một hai ba bốn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập số n từ bàn phím
 • Tách từng số riêng lẻ của số n. Thuật toán tách số riêng lẻ của một số mình đã đề cập ở bài tập đảo ngược số nguyên, nếu các bạn chưa hiểu thì có thể xem lại nhé
 • Dùng lệnh switch case kiểm tra từng số riêng lẻ trên, nếu 0 in ra là không, 1 in ra là một... đến 9 in ra là chín.

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng vòng lặp while trong C++ như sau:

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  int so, soTemp;
  cout << "Nhap so n: ";
  cin >> so;
  
  cout << so << " doc thanh chu la ";
  
  // luu so dao nguoc cua so vao soTemp
  while(so != 0) {
    soTemp = (soTemp * 10) + (so % 10);
    so /= 10;
  }
  
  while(soTemp != 0) {
    switch(soTemp % 10) {
      case 0: 
        cout << "Khong ";
        break;
      case 1: 
        cout << "Mot ";
        break;
      case 2: 
        cout << "Hai ";
        break;
      case 3: 
        cout << "Ba ";
        break;
      case 4: 
        cout << "Bon ";
        break;
      case 5: 
        cout << "Nam ";
        break;
      case 6: 
        cout << "Sau ";
        break;
      case 7: 
        cout << "Bay ";
        break;
      case 8: 
        cout << "Tam ";
        break;
      case 9: 
        cout << "Chin ";
        break;
    }
    
    soTemp = soTemp / 10;
  }

  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số n là 1234567:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex while 1 JPG

Khi nhập số n là 89754:

ex while 2 JPG

Khi nhập số n là 11775599:

ex while 3 JPG

Khi nhập số n là 2468:

ex while 4 JPG

Khi nhập số n là 13579:

ex while 5 JPG

Trong chương trình này chúng ta có sử dụng cấu trúc điều khiển switch case và câu lệnh break, nếu các bạn nào chưa nắm rõ thì có thể xem lại ở các bài trước nhé.

Bài tập vòng lặp while C++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top