Home > C / C++ > Học C++ > C++ - Tính tổng các chữ số của một số nguyên được nhập từ bàn phím
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

C++ - Tính tổng các chữ số của một số nguyên được nhập từ bàn phím

Viết một chương trình tính tổng các số trong một số nguyên được nhập từ bàn phím. Ví dụ số 123, kết quả là 6

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập một số nguyên từ bàn phím
 • Sử dụng vòng lặp while để tách từng số trong một số, sau đó cộng các số riêng lẻ đó lại. Thuật toán để tách từng số trong một số mình đã nói ở bài đảo ngược một số nguyên, nếu bạn nào chưa biết thì có thể xem lại nhé.

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp while trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int so;
  int soTemp;
  int tong = 0;
  cout << "Nhap so: ";
  cin >> so;
  soTemp = so;
  while (soTemp != 0) {
    tong += soTemp % 10;
    soTemp /= 10;
  }
  cout << "Tong cac chu so cua so " << so << " la " << tong << endl;
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số là 12345:

ex while 1 JPG

Khi nhập số là 112:

ex while 2 JPG

Nguồn: freetuts.net

Bài tập vòng lặp while C++
C++ - Tính tổng các chữ số của một số nguyên được nhập từ bàn phím
C++ - Nhập một số in ra màn hình bằng chữ
C++ -Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên được nhập từ bàn phím
C++ - Kiểm tra một số được nhập từ bàn phím có phải là số nguyên tố không
C++ - In tất cả các số nguyên tố từ 1 đến số n được nhập từ bàn phím

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP