hoc c plus plus gif Học C++

Quảng cáo

C++ - Tính tổng các chữ số của một số nguyên được nhập từ bàn phím

Viết một chương trình tính tổng các số trong một số nguyên được nhập từ bàn phím. Ví dụ số 123, kết quả là 6

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập một số nguyên từ bàn phím
 • Sử dụng vòng lặp while để tách từng số trong một số, sau đó cộng các số riêng lẻ đó lại. Thuật toán để tách từng số trong một số mình đã nói ở bài đảo ngược một số nguyên, nếu bạn nào chưa biết thì có thể xem lại nhé.

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp while trong C++ như sau:

Quảng cáo

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int so;
  int soTemp;
  int tong = 0;
  cout << "Nhap so: ";
  cin >> so;
  soTemp = so;
  while (soTemp != 0) {
    tong += soTemp % 10;
    soTemp /= 10;
  }
  cout << "Tong cac chu so cua so " << so << " la " << tong << endl;
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số là 12345:

ex while 1 JPG

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi nhập số là 112:

Quảng cáo

ex while 2 JPG

Quảng cáo

Bài tập vòng lặp while C++

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top