STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Đảo ngược một số nguyên bất kỳ được nhập từ bàn phím

Viết chương trình đảo ngược một số nguyên bất kỳ được nhập từ bàn phím. Ví dụ: 12345, đảo ngược lại thành 54321

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập số một số nguyên bất kỳ từ bàn phím, ta gọi đó là biến so
 • Sử dụng vòng lặp for để tách từng số riêng lẻ trong một số. Theo nguyên tắc một số có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm... là lũy thừa của 10, theo thứ tự lần lượt là hàng đơn vị là lũy thừa 0 của 10, hàng chục là lũy thừa 1 của 10, hàng trăm là lũy thừa 2 của 10...
 • Bắt đầu tách từ hàng đơn vị vì hàng đơn vị là lũy thừa 0 của 10 (100 = 1) của nên chỉ lấy số đó chia 10 lấy phần dư, ví dụ 12345 chia 10 lấy phần dư được 5
 • Tiếp theo tách từ hàng chục bằng cách chia số đó cho 101 = 10 lấy phần nguyên, sau đó lấy kết quả đó chia 10 lấy phần dư, ví dụ 12345 chia cho 10 được 1234, sau đó lấy 1234 chia 10 lấy phần dư được 4.
 • Tiếp theo tách từ hàng trăm bằng cách chia số đó cho 102= 100 lấy phần nguyên, sau đó lấy kết quả đó chia 10 lấy phần dư, ví dụ 12345 chia 100 được 123, sau đó lấy 123 chia 10 lấy phần dư được 3
 • Tiếp tục đến hàng ngàn, chục ngàn... tương tự như trên là chia cho lũy thừa của 10 (lần lượt lũy thừa là 3, 4...) lấy phần nguyên, sau đó lấy kết quả đó chia cho 10 lấy phần dư, cho đến khi số ban đầu nhập vào từ bàn phím bằng 0 thì kết thúc vòng lặp.

Chúng ta cùng giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int so;
  cout << "Nhap so: ";
  cin >> so;
  cout << "So dao nguoc cua " << so << " la ";
  for (; so != 0; so = so / 10) {
    cout << so % 10;
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số là 12345678:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex for 1 JPG

Khi nhập số là 65432:

ex for 2 JPG

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top