STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Tìm tất cả ước của một số nguyên được nhập từ bàn phím

VIết một chương trình tìm tất cả ước của một số nguyên được nhập từ bàn phím.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi đi vào giải bài toán trên chúng ta cùng nhớ lại khái niệm ước của một số như sau:

 • Một số b chia hết cho một số a, thì ta gọi a là ước của b, b là bội số của a
 • Ví dụ: tất cả ước của số 8 là 1, 2, 4, 8.

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập số nguyên từ bàn phím, ta gọi biến đó là n
 • Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n, cấu trúc của vòng lặp for sẽ là for(int i = 1; i <= n; i++)
 • Tại mỗi vòng lặp thứ i, kiểm tra xem n có chia hết cho i hay không, ví dụ if(n % i == 0) thì i là ước của n

Chúng ta sẽ giải bài toán tìm tất cả ước của một số nguyên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int n;
  cout << "Nhap so n: ";
  cin >> n;
  cout << "Tat ca cac uoc cua so " << n << " la ";
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    if(n % i == 0) {
      cout << i << " ";
    }
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số n = 20:

ex for 1 JPG

Khi nhập số n = 13:

ex for 2 JPG

Khi nhập số n = 12:

ex for 3 JPG

Trong chương trình trên có sử dụng cấu trúc điều khiển if else trong C++, nếu bạn nào chưa nắm rõ thì có thể xem lại ở bài trước nhé.

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top