Home > C / C++ > Học C++ > C++ - Tính giai thừa của một số được nhập từ bàn phím

C++ - Tính giai thừa của một số được nhập từ bàn phím

Viết chương trình tính giai thừa của một số được nhập từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước khi giải bài toán này chúng ta cần nhớ lại công thức tính giai thừa của một số n trước nhé. Ta có công thức tính giai thừa như sau:

 • 0! = 1
 • n!= 1x2x3...n

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập số n để tính giai thừa từ bàn phím
 • Gán biến giữ giá trị giai thừa bằng 1, ví dụ giaiThua = 1
 • Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n, cấu trúc của vòng lặp for có dạng for(int i = 1; i <= n; i++)
 • Tại mỗi vòng lặp thứ i, tính giai thừa bằng công thức giai thừa đó là giaiThua = giaiThua*i

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n;
  long giaiThua = 1;
  cout << "Nhap so n: ";
  cin >> n;
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    giaiThua = giaiThua * i;
  }
  cout << "Giai thua cua " << n << " la " << giaiThua << endl;
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số n = 3:

ex for 1 JPG

Khi nhập số n = 5:

ex for 2 JPG

Nguồn: freetuts.net

7. Bài tập vòng lặp for trong C++
C++ - In tất cả các số chẵn từ 1 đến n được nhập từ bàn phím
C++ - Đảo ngược một số nguyên bất kỳ được nhập từ bàn phím
C++ - In ra hình tam giác với các ký tự *
C++ - In ra màn hình bảng cửu chương của một số nhập từ bàn phím
C++ - Tính giai thừa của một số được nhập từ bàn phím
C++ - Tìm tất cả ước của một số nguyên được nhập từ bàn phím
C++ - Tính lũy thừa của một số nguyên được nhập từ bàn phím
C++ - Tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên được nhập từ bàn phím

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP