STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Tính giai thừa của một số được nhập từ bàn phím

Viết chương trình tính giai thừa của một số được nhập từ bàn phím.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước khi giải bài toán này chúng ta cần nhớ lại công thức tính giai thừa của một số n trước nhé. Ta có công thức tính giai thừa như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • 0! = 1
 • n!= 1x2x3...n

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập số n để tính giai thừa từ bàn phím
 • Gán biến giữ giá trị giai thừa bằng 1, ví dụ giaiThua = 1
 • Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n, cấu trúc của vòng lặp for có dạng for(int i = 1; i <= n; i++)
 • Tại mỗi vòng lặp thứ i, tính giai thừa bằng công thức giai thừa đó là giaiThua = giaiThua*i

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n;
  long giaiThua = 1;
  cout << "Nhap so n: ";
  cin >> n;
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    giaiThua = giaiThua * i;
  }
  cout << "Giai thua cua " << n << " la " << giaiThua << endl;
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khi nhập số n = 3:

ex for 1 JPG

Khi nhập số n = 5:

ex for 2 JPG

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top