Home > C / C++ > Học C++ > C++ - In tất cả các số chẵn từ 1 đến n được nhập từ bàn phím

C++ - In tất cả các số chẵn từ 1 đến n được nhập từ bàn phím

Viết chương trình in tất cả các số chẵn từ 1 đến n được nhập từ bàn phím ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập số n từ bàn phím
 • Sử dụng vòng lặp for trong C++ đi từ 1 đến n. Cấu trúc vòng lặp có dạng for(int i = 1; i <=n; i++)
 • Trong mỗi vòng lặp for kiểm tra điều kiện số chẵn là số chia hết cho 2, ví dụ đang ở vòng lặp thứ i thì điều kiện kiểm tra là if (i % 2 == 0), nếu thõa điều kiện in ra màn hình giá trị i

Chúng ta giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  int n;
  cout << "Nhap so n: ";
  cin >> n;
  cout << "Tat ca cac so chan tu 1 den " << n << " la:";
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
      cout << " " << i;
    }
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số n là 20:

ex for 1 JPG

Khi nhập số n là 13:

ex for 2 JPG

Hoặc chúng ta có thể giải bài toán trên mà không cần sử dụng cấu trúc điều kiển if trong vòng lặp for như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  int n;
  cout << "Nhap so n: ";
  cin >> n;
  cout << "Tat ca cac so chan tu 1 den " << n << " la:";
  for (int i = 2; i <= n; i+=2) {
    cout << " " << i;
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số n là 15:

ex for 3 JPG

Khi nhập số n là 8:

ex for 4 JPG

Nguồn: freetuts.net

7. Bài tập vòng lặp for trong C++
C++ - In tất cả các số chẵn từ 1 đến n được nhập từ bàn phím
C++ - Đảo ngược một số nguyên bất kỳ được nhập từ bàn phím
C++ - In ra hình tam giác với các ký tự *
C++ - In ra màn hình bảng cửu chương của một số nhập từ bàn phím
C++ - Tính giai thừa của một số được nhập từ bàn phím
C++ - Tìm tất cả ước của một số nguyên được nhập từ bàn phím
C++ - Tính lũy thừa của một số nguyên được nhập từ bàn phím
C++ - Tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên được nhập từ bàn phím

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP