STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - In tất cả các số chẵn từ 1 đến n được nhập từ bàn phím

Viết chương trình in tất cả các số chẵn từ 1 đến n được nhập từ bàn phím ra màn hình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập số n từ bàn phím
 • Sử dụng vòng lặp for trong C++ đi từ 1 đến n. Cấu trúc vòng lặp có dạng for(int i = 1; i <=n; i++)
 • Trong mỗi vòng lặp for kiểm tra điều kiện số chẵn là số chia hết cho 2, ví dụ đang ở vòng lặp thứ i thì điều kiện kiểm tra là if (i % 2 == 0), nếu thõa điều kiện in ra màn hình giá trị i

Chúng ta giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  int n;
  cout << "Nhap so n: ";
  cin >> n;
  cout << "Tat ca cac so chan tu 1 den " << n << " la:";
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
      cout << " " << i;
    }
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số n là 20:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex for 1 JPG

Khi nhập số n là 13:

ex for 2 JPG

Hoặc chúng ta có thể giải bài toán trên mà không cần sử dụng cấu trúc điều kiển if trong vòng lặp for như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  int n;
  cout << "Nhap so n: ";
  cin >> n;
  cout << "Tat ca cac so chan tu 1 den " << n << " la:";
  for (int i = 2; i <= n; i+=2) {
    cout << " " << i;
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số n là 15:

ex for 3 JPG

Khi nhập số n là 8:

ex for 4 JPG

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top