Home > C / C++ > Học C++ > C++ - Tính lũy thừa của một số nguyên được nhập từ bàn phím

C++ - Tính lũy thừa của một số nguyên được nhập từ bàn phím

Viết một chương trình tính lũy thừa của một số nguyên, trong đó cơ số và số mũ được nhập từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Theo định nghĩa của Wikipedia: Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số a và b, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b thừa số a nhân với nhau. Lũy thừa ký hiệu là a^b , đọc là lũy thừa bậc b của a hay a mũ b, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ.

Cách giải bài toán lũy thừa trên như sau:

 • Nhập cơ số và số mũ từ bàn phím, ta gọi các biến đó lần lượt là coSo, soMu.
 • Khai báo biến luyThua để lưu kết quả của a mũ b
 • Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến soMu, cú pháp của vòng lặp for sẽ là for(int i = 1; i <= soMu; i ++)
 • Trong mỗi vòng lặp, thực hiện phép tính lũy thừa: luyThua = luyThua * coSo

Chúng ta sẽ giải bài toán tính lũy thừa của một số ở trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int coSo, soMu;
  long luyThua = 1;
  cout << "Nhap co so: ";
  cin >> coSo;
  cout << "Nhap so mu: ";
  cin >> soMu;
  for(int i = 1; i <= soMu; i++) {
    luyThua = luyThua * coSo;
  }
  cout << "--------------" << endl;
  cout << coSo << " ^ " << soMu << " = " << luyThua << endl;
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập cơ số là 2 và số mũ là 3:

ex for 1 JPG

Khi nhập cơ số là 2 và số mũ là 5:

ex for 2 JPG

Khi nhập cơ số là 3 và số mũ là 2:

ex for 3 JPG

Nguồn: freetuts.net

7. Bài tập vòng lặp for trong C++
C++ - In tất cả các số chẵn từ 1 đến n được nhập từ bàn phím
C++ - Đảo ngược một số nguyên bất kỳ được nhập từ bàn phím
C++ - In ra hình tam giác với các ký tự *
C++ - In ra màn hình bảng cửu chương của một số nhập từ bàn phím
C++ - Tính giai thừa của một số được nhập từ bàn phím
C++ - Tìm tất cả ước của một số nguyên được nhập từ bàn phím
C++ - Tính lũy thừa của một số nguyên được nhập từ bàn phím
C++ - Tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên được nhập từ bàn phím

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP