C++ - Tính lũy thừa của một số nguyên được nhập từ bàn phím

Viết một chương trình tính lũy thừa của một số nguyên, trong đó cơ số và số mũ được nhập từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Theo định nghĩa của Wikipedia: Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số a và b, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b thừa số a nhân với nhau. Lũy thừa ký hiệu là a^b , đọc là lũy thừa bậc b của a hay a mũ b, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ.

Cách giải bài toán lũy thừa trên như sau:

 • Nhập cơ số và số mũ từ bàn phím, ta gọi các biến đó lần lượt là coSo, soMu.
 • Khai báo biến luyThua để lưu kết quả của a mũ b
 • Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến soMu, cú pháp của vòng lặp for sẽ là for(int i = 1; i <= soMu; i ++)
 • Trong mỗi vòng lặp, thực hiện phép tính lũy thừa: luyThua = luyThua * coSo

Chúng ta sẽ giải bài toán tính lũy thừa của một số ở trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int coSo, soMu;
  long luyThua = 1;
  cout << "Nhap co so: ";
  cin >> coSo;
  cout << "Nhap so mu: ";
  cin >> soMu;
  for(int i = 1; i <= soMu; i++) {
    luyThua = luyThua * coSo;
  }
  cout << "--------------" << endl;
  cout << coSo << " ^ " << soMu << " = " << luyThua << endl;
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập cơ số là 2 và số mũ là 3:

Khi nhập cơ số là 2 và số mũ là 5:

Khi nhập cơ số là 3 và số mũ là 2:

Nguồn: freetuts.net