STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Tính lũy thừa của một số nguyên được nhập từ bàn phím

Viết một chương trình tính lũy thừa của một số nguyên, trong đó cơ số và số mũ được nhập từ bàn phím.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Theo định nghĩa của Wikipedia: Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số a và b, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b thừa số a nhân với nhau. Lũy thừa ký hiệu là a^b , đọc là lũy thừa bậc b của a hay a mũ b, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách giải bài toán lũy thừa trên như sau:

 • Nhập cơ số và số mũ từ bàn phím, ta gọi các biến đó lần lượt là coSo, soMu.
 • Khai báo biến luyThua để lưu kết quả của a mũ b
 • Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến soMu, cú pháp của vòng lặp for sẽ là for(int i = 1; i <= soMu; i ++)
 • Trong mỗi vòng lặp, thực hiện phép tính lũy thừa: luyThua = luyThua * coSo

Chúng ta sẽ giải bài toán tính lũy thừa của một số ở trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int coSo, soMu;
  long luyThua = 1;
  cout << "Nhap co so: ";
  cin >> coSo;
  cout << "Nhap so mu: ";
  cin >> soMu;
  for(int i = 1; i <= soMu; i++) {
    luyThua = luyThua * coSo;
  }
  cout << "--------------" << endl;
  cout << coSo << " ^ " << soMu << " = " << luyThua << endl;
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khi nhập cơ số là 2 và số mũ là 3:

ex for 1 JPG

Khi nhập cơ số là 2 và số mũ là 5:

ex for 2 JPG

Khi nhập cơ số là 3 và số mũ là 2:

ex for 3 JPG

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top