STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Tính lũy thừa của một số nguyên được nhập từ bàn phím

Viết một chương trình tính lũy thừa của một số nguyên, trong đó cơ số và số mũ được nhập từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Theo định nghĩa của Wikipedia: Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số a và b, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b thừa số a nhân với nhau. Lũy thừa ký hiệu là a^b , đọc là lũy thừa bậc b của a hay a mũ b, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ.

Cách giải bài toán lũy thừa trên như sau:

 • Nhập cơ số và số mũ từ bàn phím, ta gọi các biến đó lần lượt là coSo, soMu.
 • Khai báo biến luyThua để lưu kết quả của a mũ b
 • Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến soMu, cú pháp của vòng lặp for sẽ là for(int i = 1; i <= soMu; i ++)
 • Trong mỗi vòng lặp, thực hiện phép tính lũy thừa: luyThua = luyThua * coSo

Chúng ta sẽ giải bài toán tính lũy thừa của một số ở trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int coSo, soMu;
  long luyThua = 1;
  cout << "Nhap co so: ";
  cin >> coSo;
  cout << "Nhap so mu: ";
  cin >> soMu;
  for(int i = 1; i <= soMu; i++) {
    luyThua = luyThua * coSo;
  }
  cout << "--------------" << endl;
  cout << coSo << " ^ " << soMu << " = " << luyThua << endl;
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập cơ số là 2 và số mũ là 3:

ex for 1 JPG

Khi nhập cơ số là 2 và số mũ là 5:

ex for 2 JPG

Khi nhập cơ số là 3 và số mũ là 2:

ex for 3 JPG

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top