hoc c plus plus gif Học C++

Quảng cáo

C++ - In ra hình tam giác với các ký tự *

Viết một chương trình in ra hình tam giác như sau:

ex for 1 JPG

Với số dòng được nhập từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập số dòng từ bàn phím, ta gọi biến đó là soDong
 • Sử dụng vòng lặp for để lặp qua các dòng từ 1 đến soDong, cú pháp của vòng lặp là for(int i = 1; i <= soDong; i++) 
 • Sử dụng vòng lặp for để lặp từ 1 đến i để in các ngôi sao cho từng dòng, cú pháp của vòng lặp là for(int j = 1; j <= i; j++)
 • Sau khi in tất cả ngôi sao cho 1 dòng sẽ xuống dòng, ví dụ cout << endl

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

Quảng cáo

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int soDong;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> soDong;
  for(int i = 1; i <= soDong; i++) {
    //in so ky tu sao
    for(int j = 1; j <= i; j++) {
      cout << "*";
    }

    //xuong dong ke tiep
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

Và kết quả khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số dòng là 8:

ex for 2 JPG

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi nhập số dòng là 3:

Quảng cáo

ex for 3 JPG

Tương tự chúng ta sẽ viết chương trình để in các hình tam giác sau:

Tam giác hình kim tự tháp:

ex for 4 JPG

Chương trình sử dụng vòng lặp for để in hình trên như sau:

Quảng cáo

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int soDong;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> soDong;
  for(int i = 1; i <= soDong; i++) { 
    // in ky tu khoang trang
    for(int j = i; j < soDong; j++) {
      cout << " ";
    }

    // in ky tu ngoi sao
    for(int j = 1; j <= (2*i-1); j++) {
      cout << "*";
    }

    // xuong dong ke tiep
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

Tam giác hình kim tự tháp ngược:

ex for 5 JPG

Chương trình sử dụng vòng lặp for để in hình trên như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int soDong;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> soDong;
  for(int i = 1; i <= soDong; i++)
  {
    // in ky tu khoang trang
    for(int j = 1; j < i; j++)
    {
      cout << " ";
    }

    // in ky tu ngoi sao
    for(int j = 1; j <= (soDong*2 -(2*i-1)); j++)
    {
      cout << "*";
    }

    // xuong dong ke tiep
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

Như vậy bài toán in hình không khó, chúng ta chỉ cần nhìn hình và tìm ra quy luật của nó là gì là có thể giải quyết được bài toán.

Quảng cáo

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top