STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - In ra hình tam giác với các ký tự *

Viết một chương trình in ra hình tam giác như sau:

ex for 1 JPG

Với số dòng được nhập từ bàn phím.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập số dòng từ bàn phím, ta gọi biến đó là soDong
 • Sử dụng vòng lặp for để lặp qua các dòng từ 1 đến soDong, cú pháp của vòng lặp là for(int i = 1; i <= soDong; i++) 
 • Sử dụng vòng lặp for để lặp từ 1 đến i để in các ngôi sao cho từng dòng, cú pháp của vòng lặp là for(int j = 1; j <= i; j++)
 • Sau khi in tất cả ngôi sao cho 1 dòng sẽ xuống dòng, ví dụ cout << endl

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int soDong;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> soDong;
  for(int i = 1; i <= soDong; i++) {
    //in so ky tu sao
    for(int j = 1; j <= i; j++) {
      cout << "*";
    }

    //xuong dong ke tiep
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

Và kết quả khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số dòng là 8:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex for 2 JPG

Khi nhập số dòng là 3:

ex for 3 JPG

Tương tự chúng ta sẽ viết chương trình để in các hình tam giác sau:

Tam giác hình kim tự tháp:

ex for 4 JPG

Chương trình sử dụng vòng lặp for để in hình trên như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int soDong;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> soDong;
  for(int i = 1; i <= soDong; i++) { 
    // in ky tu khoang trang
    for(int j = i; j < soDong; j++) {
      cout << " ";
    }

    // in ky tu ngoi sao
    for(int j = 1; j <= (2*i-1); j++) {
      cout << "*";
    }

    // xuong dong ke tiep
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

Tam giác hình kim tự tháp ngược:

ex for 5 JPG

Chương trình sử dụng vòng lặp for để in hình trên như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int soDong;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> soDong;
  for(int i = 1; i <= soDong; i++)
  {
    // in ky tu khoang trang
    for(int j = 1; j < i; j++)
    {
      cout << " ";
    }

    // in ky tu ngoi sao
    for(int j = 1; j <= (soDong*2 -(2*i-1)); j++)
    {
      cout << "*";
    }

    // xuong dong ke tiep
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

Như vậy bài toán in hình không khó, chúng ta chỉ cần nhìn hình và tìm ra quy luật của nó là gì là có thể giải quyết được bài toán.

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

Top