Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Học C++

Quảng cáo

C++ - Tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên được nhập từ bàn phím

Viết một chương trình tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên được nhập từ bàn phím

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Theo trang Wikipedia: Số nguyên a chia hết cho số nguyên b thì số nguyên b được gọi là ước của số nguyên a. Số nguyên dương b lớn nhất là ước của cả hai số nguyên a và b, thì b được gọi là ước số chung lớn nhất (ƯCLN) của a và b.

Trong trường hợp: 

Quảng cáo

 • Cả hai số nguyên a và b đều bằng 0 thì chúng không có ước chung lớn nhất.
 • Nếu một trong hai số a và b bằng 0, thì ƯCLN của a và b bằng giá trị tuyệt đối của số khác 0.

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập 2 số nguyên từ bàn phím, ta gọi 2 biến lần lượt là so1 và so2
 • Nếu cả hai số đều bằng 0 thì in ra màn hình không có ước chung lớn nhất
 • Nếu so1 khác 0 và so2 bằng 0 thì so1 là ước chung là ước chung lớn nhất
 • Nếu so1 bằng 0 và so2 khác 0 thì so2 là ước chung là ước chung lớn nhất
 • Tìm số nhỏ nhất trong 2 số, ta gọi đó là min 
 • Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến min, tìm ước lớn nhất của so1 va so2 bằng nhau. Các bạn có thể xem lại tìm ước của một số nguyên riêng lẻ ở bài tập trước.

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <cmath>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int i, so1, so2, min, ucln = 1;

  cout << "Nhap so thu nhat: ";
  cin >> so1;
  cout << "Nhap so thu hai: ";
  cin >> so2;
  if(so1 == 0 && so2 == 0) {
    cout << "Hai so 0 khong co uoc chung lon nhat" << endl;
  } else if (so1 != 0 && so2 == 0) {
    cout << "Uoc chung lon nhat cua " << so1 << " va " << so2 << " la " << abs(so1) << endl;
  } else if (so1 == 0 && so2 != 0) {
    cout << "Uoc chung lon nhat cua " << so1 << " va " << so2 << " la " << abs(so2) << endl;
  } else {
    if(so1 < so2) {
      min = so1;
    } else {
      min = so2;
    }
    
    for(int i = 1; i <= min; i++) {
      if(so1%i == 0 && so2%i == 0) {
        ucln = i;
      }
    }
    cout << "Uoc chung lon nhat cua " << so1 << " va " << so2 << " la " << ucln << endl;
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi nhập số thứ nhất là 6 và số thứ hai là 8:
ex for 1 JPG

Khi nhập số thứ nhất là 3 và số thứ hai là 5:

Quảng cáo

ex for 2 JPG

Khi nhập số thứ nhất là 12 và số thứ hai là 30:

ex for 3 JPG

Khi nhập cả hai số bằng 0:

ex for 4 JPG

Quảng cáo

Khi nhập số thứ nhất là 0 và số thứ hai là 5:

ex for 5 JPG

Khi nhập số thứ nhất là -7 và số thứ hai là 0:

ex for 6 JPG

Trong chương trình trên chúng ta có sử dụng hàm abs đây là hàm xây dựng sẳn trong C++ để lấy giá trị tuyệt đối của một số. Ở bài này chúng ta chưa cần biết khái niệm hàm là gì đâu nhé, mình một bài để nói riêng về hàm trong C++.

Quảng cáo

Quảng cáo

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top