java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Bạn hãy nêu lỗi của đoạn chương trình dưới đây và giải thích vì sao.

Bạn hãy nêu lỗi của đoạn chương trình dưới đây và giải thích vì sao có lỗi đó. Sử dụng Eclipse để kiểm chứng, hiển thị lỗi đó và sửa lại đoạn chương trình đó sao cho đúng.

A.java
package baitap;

public interface A {
    private int i;
}

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Trong phần bài học tôi đã trình bày, một thuộc tính trong Interface bắt buộc phải là một hằng số. Trong Interface A ở trên, tôi khai báo một thuộc tính i không phải là hằng số nên chương trình sẽ báo lỗi như sau:

ket qua loi bien dich png

Để sửa lỗi, chúng ta sẽ khai báo i là một hằng số và khởi tạo giá trị ban đầu cho hằng số đó = 200:

Quảng cáo

A.java
package baitap;

public interface A {
    static final int i = 200;
}

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top