Home > Java > Java core > Java - Bạn hãy nêu lỗi của đoạn chương trình dưới đây và giải thích vì sao.

Java - Bạn hãy nêu lỗi của đoạn chương trình dưới đây và giải thích vì sao.

Bạn hãy nêu lỗi của đoạn chương trình dưới đây và giải thích vì sao có lỗi đó. Sử dụng Eclipse để kiểm chứng, hiển thị lỗi đó và sửa lại đoạn chương trình đó sao cho đúng.

A.java
package baitap;

public interface A {
    private int i;
}

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong phần bài học tôi đã trình bày, một thuộc tính trong Interface bắt buộc phải là một hằng số. Trong Interface A ở trên, tôi khai báo một thuộc tính i không phải là hằng số nên chương trình sẽ báo lỗi như sau:

ket qua loi bien dich png

Để sửa lỗi, chúng ta sẽ khai báo i là một hằng số và khởi tạo giá trị ban đầu cho hằng số đó = 200:

A.java
package baitap;

public interface A {
    static final int i = 200;
}

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Liệt kê sự khác nhau giữa Interface và lớp Abstract (lớp trừu tượng).
Java - Interface và lớp trừu tượng được sử dụng trong những trường hợp nào?
Java - Bạn hãy nêu lỗi của đoạn chương trình dưới đây và giải thích vì sao.
Java - Hãy chọn đáp án thể hiện kết quả đúng của đoạn chương trình cho sẵn dưới đây (câu hỏi 1)
Java - Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án cho sẵn của đoạn chương trình dưới đây (câu hỏi 2)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP