TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án cho sẵn của đoạn chương trình dưới đây (câu hỏi 2)

Bài tập này yêu cầu chúng ta hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án cho sẵn của đoạn chương trình dưới đây, giải thích vì sao có kết quả đó và sử dụng Eclipse để kiểm chứng.

Interface.java
package baitap;

public interface Calculate {

	int VAR = 0;
	void cal(int item);
	
}

Display.java
package baitap;

public class Display implements Calculate {

	int x;
	
	@Override
	public void cal(int item) {
		if (item < 2)
			x = VAR;
		else
			x = item * item;       
	}

}

Test.java
package baitap;

public class Test {

	public static void main(String[] args) {
		
		Display[] arr = new Display[3];
		 
		for (int i = 0; i < 3; i++) {
			arr[i] = new Display();
		}
		
		arr[0].cal(0);    
		arr[1].cal(1);
		arr[2].cal(2);
		System.out.print(arr[0].x + " " + arr[1].x + " " + arr[2].x);
        
	}
	
}

A 0 1 2
B 0 2 4
C 0 0 4
D 0 1 4

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Đáp án: C. 0 0 4

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giải thích:

Trong đoạn chương trình trên, tôi tạo 1 Interface có tên là Calculate. Trong Interface này, tôi có tạo 1 hằng số VAR với giá trị khởi tạo bằng 0 và phương thức trừu tượng void cal(int item);. Lớp Display implement Interface này sẽ khai báo 1 biến x có kiểu int và định nghĩa lại phương thức cal(), phương thức này sẽ kiểm tra nếu giá trị của item < 2 thì sẽ gán x = hằng số VAR của Interface Calculate, ngược lại thì sẽ tính bình phương của item và gán vào x.

Trong lớp Test, tôi tạo một mảng arr có kiểu dữ liệu Display và lưu trữ 3 phần tử. Vòng lặp for sẽ duyệt i từ 0 đến 2, mỗi lần duyệt sẽ khởi tạo 1 phần tử thứ i của mảng arr. Sau đó dòng code arr[0].cal(0); sẽ gọi phương thức cal() của lớp Display và vì 0 < 2 nên giá trị của x lúc này sẽ bằng VAR và bằng 0. Dòng code tiếp theo arr[1].cal(1); sẽ gọi phương thức cal() của lớp Display và vì 1 < 2 nên giá trị của biến x lúc này cũng bằng 0. Tương tự với dòng code arr[2].cal(2); ta có 2 = 2 nên x lúc này sẽ bằng 22 = 4.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dòng code cuối cùng sẽ hiển thị 3 giá trị của x của từng phần tử trong mảng arr trên cùng 1 dòng, tức là ta sẽ có kết quả biên dịch là 0 0 4.

Kết quả biên dịch chương trình bằng Eclipse:

ketqua bai tap chon ket qua dung interface PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top