TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án cho sẵn của đoạn chương trình dưới đây (câu hỏi 2)

Bài tập này yêu cầu chúng ta hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án cho sẵn của đoạn chương trình dưới đây, giải thích vì sao có kết quả đó và sử dụng Eclipse để kiểm chứng.

Interface.java
package baitap;

public interface Calculate {

	int VAR = 0;
	void cal(int item);
	
}

Display.java
package baitap;

public class Display implements Calculate {

	int x;
	
	@Override
	public void cal(int item) {
		if (item < 2)
			x = VAR;
		else
			x = item * item;       
	}

}

Test.java
package baitap;

public class Test {

	public static void main(String[] args) {
		
		Display[] arr = new Display[3];
		 
		for (int i = 0; i < 3; i++) {
			arr[i] = new Display();
		}
		
		arr[0].cal(0);    
		arr[1].cal(1);
		arr[2].cal(2);
		System.out.print(arr[0].x + " " + arr[1].x + " " + arr[2].x);
        
	}
	
}

A 0 1 2
B 0 2 4
C 0 0 4
D 0 1 4

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Đáp án: C. 0 0 4

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giải thích:

Trong đoạn chương trình trên, tôi tạo 1 Interface có tên là Calculate. Trong Interface này, tôi có tạo 1 hằng số VAR với giá trị khởi tạo bằng 0 và phương thức trừu tượng void cal(int item);. Lớp Display implement Interface này sẽ khai báo 1 biến x có kiểu int và định nghĩa lại phương thức cal(), phương thức này sẽ kiểm tra nếu giá trị của item < 2 thì sẽ gán x = hằng số VAR của Interface Calculate, ngược lại thì sẽ tính bình phương của item và gán vào x.

Trong lớp Test, tôi tạo một mảng arr có kiểu dữ liệu Display và lưu trữ 3 phần tử. Vòng lặp for sẽ duyệt i từ 0 đến 2, mỗi lần duyệt sẽ khởi tạo 1 phần tử thứ i của mảng arr. Sau đó dòng code arr[0].cal(0); sẽ gọi phương thức cal() của lớp Display và vì 0 < 2 nên giá trị của x lúc này sẽ bằng VAR và bằng 0. Dòng code tiếp theo arr[1].cal(1); sẽ gọi phương thức cal() của lớp Display và vì 1 < 2 nên giá trị của biến x lúc này cũng bằng 0. Tương tự với dòng code arr[2].cal(2); ta có 2 = 2 nên x lúc này sẽ bằng 22 = 4.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dòng code cuối cùng sẽ hiển thị 3 giá trị của x của từng phần tử trong mảng arr trên cùng 1 dòng, tức là ta sẽ có kết quả biên dịch là 0 0 4.

Kết quả biên dịch chương trình bằng Eclipse:

ketqua bai tap chon ket qua dung interface PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải