TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Hãy chọn đáp án thể hiện kết quả đúng của đoạn chương trình cho sẵn dưới đây (câu hỏi 1)

Bài tập này yêu cầu chúng ta hãy chọn đáp án thế hiện kết quả đúng của đoạn chương trình cho sẵn dưới đây, giải thích vì sao có kết quả đó và sử dụng Eclipse để kiểm chứng.

Calculate.java
package baitap;

public interface Calculate {

	void cal(int item);
	
}

Display.java
package baitap;

public class Display implements Calculate {

	int x;
	
	@Override
	public void cal(int item) {
		x = item * item;
	}

}

Test.java
package baitap;

public class Test {

	public static void main(String[] args) {

		Display arr = new Display();
		arr.x = 0;      
		arr.cal(2);
		System.out.print(arr.x);
		
	}
	
}

A 0
B 2
C 4
D Không có đáp án nào đúng trong 3 đáp án trên

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Đáp án: C

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giải thích:

Trong đoạn chương trình trên, tôi tạo ra 1 Interface có tên là Calculate, Interface này chỉ có 1 phương thức trừu tượng duy nhất là void cal(int item);. Sau đó, tôi tạo thêm 1 lớp mới Display implement Interface Calculate và vì vậy phương thức cal() sẽ được định nghĩa lại, phương thức này được dùng để tính bình phương giá trị item. Cuối cùng, lớp Test sẽ khởi tạo 1 đối tượng arr của lớp Display, trong phương thức này tôi sẽ khởi tạo giá trị thuộc tính x của lớp Display bằng 0 và gọi phương thức cal() với giá trị truyền vào bằng 2. Kết quả là giá trị của biến x sẽ bằng 22 = 4 và kết quả hiển thị ra màn hình sẽ là số 4. Lý do là vì trong Java các câu lệnh sẽ được thực hiện từ trên xuống dưới và kết quả của câu lệnh cuối cùng sẽ là kết quả chính của chương trình nên giá trị của biến x sẽ bằng 4 chứ không phải bằng 0. Nếu ta thay đổi vị trí của 2 câu lệnh này cho nhau thì kết quả biên dịch chương trình sẽ bằng 0.

Kết quả biên dịch chương trình bằng Eclipse:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ketqua bai tap chon dap an dung interface PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top