java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Interface và lớp trừu tượng được sử dụng trong những trường hợp nào?

Hãy liệt kê những trường hợp nào chúng ta nên sử dụng Interface và những trường hợp nào nên sử dụng lớp trừu tượng để giải quyết tốt các yêu cầu khi lập trình với ngôn ngữ lập trình Java.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Lớp trừu tượng được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Khi chúng ta cần chia sẻ code cho những lớp có liên quan.
  • Khi lớp kế thừa đòi hỏi lớp trừu tượng phải có những phạm vi truy cập của thuộc tính và phương thức khác nhau như public, protected hoặc private.
  • Muốn khai báo thuộc tính dạng non-static hoặc non-final để các phương thức truy cập và chỉnh sửa thuộc tính của đối tượng đó.

Interface được sử dụng trong các trường hợp sau:

Quảng cáo

  • Khi chúng ta cần sử dụng đến tính đa kế thừa.
  • Sử dụng Interface khi ta muốn chức năng được dùng chung bởi các lớp mà không cần quan tâm chúng là gì.

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top