Home > Java > Java core > Java - Interface và lớp trừu tượng được sử dụng trong những trường hợp nào?

Java - Interface và lớp trừu tượng được sử dụng trong những trường hợp nào?

Hãy liệt kê những trường hợp nào chúng ta nên sử dụng Interface và những trường hợp nào nên sử dụng lớp trừu tượng để giải quyết tốt các yêu cầu khi lập trình với ngôn ngữ lập trình Java.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Lớp trừu tượng được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Khi chúng ta cần chia sẻ code cho những lớp có liên quan.
  • Khi lớp kế thừa đòi hỏi lớp trừu tượng phải có những phạm vi truy cập của thuộc tính và phương thức khác nhau như public, protected hoặc private.
  • Muốn khai báo thuộc tính dạng non-static hoặc non-final để các phương thức truy cập và chỉnh sửa thuộc tính của đối tượng đó.

Interface được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Khi chúng ta cần sử dụng đến tính đa kế thừa.
  • Sử dụng Interface khi ta muốn chức năng được dùng chung bởi các lớp mà không cần quan tâm chúng là gì.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Liệt kê sự khác nhau giữa Interface và lớp Abstract (lớp trừu tượng).
Java - Interface và lớp trừu tượng được sử dụng trong những trường hợp nào?
Java - Bạn hãy nêu lỗi của đoạn chương trình dưới đây và giải thích vì sao.
Java - Hãy chọn đáp án thể hiện kết quả đúng của đoạn chương trình cho sẵn dưới đây (câu hỏi 1)
Java - Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án cho sẵn của đoạn chương trình dưới đây (câu hỏi 2)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP