TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Hãy chọn đáp án đúng của đoạn chương trình cho sẵn dưới đây và giải thích.

Bài tập này yêu cầu chúng ta hãy chọn đáp án thế hiện kết quả đúng của đoạn chương trình cho sẵn dưới đây, giải thích vì sao có kết quả đó và sử dụng Eclipse để kiểm chứng.

Output.java
package baitap;

class Output {
	final static short i = 2;
    
	public static void main(String [] args) {
		for (int k = 0; k < 3; k++) {
			switch (k) {
				case i : System.out.print(" 1 ");
				case i - 1 : System.out.print(" 2 ");
				default : System.out.print(" 0 ");
			}
		}
	}
}

A 012
B 012020
C 210100
D 020120

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Đáp án: D. 020120

Giải thích: Trong chương trình trên, tôi tạo 1 biến tĩnh i với giá trị khởi tạo = 2.

Bước 1: Duyệt vòng lặp for với k = 0 < 3 (đúng) nên switch(k) được thực thi, lúc này k = 0 nên câu lệnh bên trong default sẽ được thực thi nên số 0 sẽ được hiển thị ra màn hình (vì không có case nào ứng với k = 0 nên câu lệnh bên trong default sẽ được thực thi).

Bước 2: k tăng lên 1 = 1 < 3 (đúng) nên switch(k) được thực thi, lúc này k = 1 nên câu lệnh bên trong case 1 (i - 1) sẽ được thực thi nên số 2 sẽ được hiển thị ra màn hình nối tiếp vào số 0, và vì không có lệnh break nên trường hợp default sẽ được thực thi nên số 0 sẽ được hiển thị nối tiếp vào số 2.

Bước 3: k tăng lên 1 = 2 < 3 (đúng) nên switch(k) được thực thi, lúc này k = 2 nên câu lệnh bên trong case 2 (i) sẽ được thực thi nên số 1 sẽ được hiển thị ra màn hình nối tiếp vào số 0 bên trên. Tương tự, vì không có lệnh break nên 2 số 2 và 0 sẽ được hiển thị. 

Kết quả cuối cùng chúng ta sẽ có dãy 020120 được hiển thị ra màn hình.

Kết quả biên dịch chương trình bằng Eclipse:

ketqua bai tap static 4 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top