TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Hãy chọn đáp án đúng của đoạn chương trình cho sẵn dưới đây và giải thích.

Bài tập này yêu cầu chúng ta hãy chọn đáp án thế hiện kết quả đúng của đoạn chương trình cho sẵn dưới đây, giải thích vì sao có kết quả đó và sử dụng Eclipse để kiểm chứng.

Output.java
package baitap;

class Output {
	final static short i = 2;
    
	public static void main(String [] args) {
		for (int k = 0; k < 3; k++) {
			switch (k) {
				case i : System.out.print(" 1 ");
				case i - 1 : System.out.print(" 2 ");
				default : System.out.print(" 0 ");
			}
		}
	}
}

A 012
B 012020
C 210100
D 020120

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Đáp án: D. 020120

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giải thích: Trong chương trình trên, tôi tạo 1 biến tĩnh i với giá trị khởi tạo = 2.

Bước 1: Duyệt vòng lặp for với k = 0 < 3 (đúng) nên switch(k) được thực thi, lúc này k = 0 nên câu lệnh bên trong default sẽ được thực thi nên số 0 sẽ được hiển thị ra màn hình (vì không có case nào ứng với k = 0 nên câu lệnh bên trong default sẽ được thực thi).

Bước 2: k tăng lên 1 = 1 < 3 (đúng) nên switch(k) được thực thi, lúc này k = 1 nên câu lệnh bên trong case 1 (i - 1) sẽ được thực thi nên số 2 sẽ được hiển thị ra màn hình nối tiếp vào số 0, và vì không có lệnh break nên trường hợp default sẽ được thực thi nên số 0 sẽ được hiển thị nối tiếp vào số 2.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 3: k tăng lên 1 = 2 < 3 (đúng) nên switch(k) được thực thi, lúc này k = 2 nên câu lệnh bên trong case 2 (i) sẽ được thực thi nên số 1 sẽ được hiển thị ra màn hình nối tiếp vào số 0 bên trên. Tương tự, vì không có lệnh break nên 2 số 2 và 0 sẽ được hiển thị. 

Kết quả cuối cùng chúng ta sẽ có dãy 020120 được hiển thị ra màn hình.

Kết quả biên dịch chương trình bằng Eclipse:

ketqua bai tap static 4 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Top