TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Hãy đưa ra kết quả sau khi biên dịch đoạn chương trình cho sẵn dưới đây.

Hãy đưa ra kết quả và giải thích sau khi biên dịch của đoạn chương trình sau và sử dụng Eclipse để kiểm chứng:

Employee.java
package baitap;

public class Employee {
	
	static int count=0;//will get memory only once and retain its value  
	  
	public Employee() {
		count++;  
		System.out.println(count);
	}
	
}

TestEmployee.java
package baitap;

public class TestEmployee {

	public static void main(String[] args) {
		Employee e1 = new Employee();  
		Employee e2 = new Employee();  
		Employee e3 = new Employee();  
	}
	
}

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Kết quả của đoạn chương trình trên:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1
2
3

Giải thích: Trong lớp Employee tôi khai báo 1 biến tĩnh count và khởi tạo giá trị = 0. Trong hàm tạo Employee() tôi có dòng count++, ý nghĩa của hàm tạo này là mỗi lần có một đối tượng Employee được tạo ra thì giá trị của biến count này sẽ tăng lên 1, và vì biến count là biến tĩnh nên tất cả các đối tượng sẽ dùng chung một biến này, nếu có một đối tượng nào làm thay đổi giá trị của biến thì tất cả các đối tượng khác cũng sử dụng đối tượng này sẽ nhận thấy được sự thay đổi đó. Trong lớp TestEmployee, tôi tạo ra đối tượng e1 thì lúc này giá trị của biến count sẽ tăng lên 1 và bằng 1, sau đó đối tượng e2 được tạo ra thì giá trị của biến count sẽ tăng lên 1 và bằng 2, tương tự đối tượng e3 được tạo ra thì giá trị biến count sẽ tăng lên 1 và bằng 3.

Kết quả biên dịch chương trình sử dụng Eclipse:

ketqua bai tap static 1 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top