TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Hãy chọn đáp án thể hiện kết quả đúng của đoạn chương trình cho sẵn dưới đây (câu hỏi 2)

Bài tập này yêu cầu chúng ta hãy chọn đáp án thế hiện kết quả đúng của đoạn chương trình cho sẵn dưới đây, giải thích vì sao có kết quả đó và sử dụng Eclipse để kiểm chứng.

W.java
package baitap;

public class W {

	static int c = 0;

	public static void main(String[] args) {
		W w1 = c();
		W w2 = c(w1);
		W w3 = c(w2);
		W w4 = c(w3);
	}

	private W() {
		System.out.println("c = " + c);
	}

	static W c() {
		return c++ <= 0 ? new W() : null;
	}

	static W c(W w) {
		return w.c++ == 1 ? new W() : null;
	}

}

A

c = 1

c = 2

B

c = 1

c = 2

c = 3

C

c = 1

c = 2

c = 3

c = 4

D Lỗi biên dịch

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Đáp án: A

Giải thích:

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong đoan chương trình trên, chúng ta có biến tĩnh c với giá trị khởi tạo = 0.

Trong hàm main(), chúng ta có dòng code W w1 = c(); để khởi tạo đối tượng w1, phương thức c() lúc này sẽ kiểm tra nếu c <= 0 thì sẽ tạo 1 đối tượng của W, ngược lại trả về null, ở trường hợp này sẽ trả về w1 = new W(); (c++ là toán tử postfix nên thực hiện trước rồi mới tăng nên c lúc này = 0 thỏa điều kiện, sau đó tăng c lên 1). w1 = new W(); sẽ hiển thị giá trị của c sau khi tăng lên 1: c = 1.

Dòng code W w2 = c(w1); sẽ khởi tạo đối tượng w2, phương thức c(w1) lúc này sẽ kiểm tra nếu w1.c == 1 thì sẽ tạo 1 đối tượng của W, ngược lại trả về null, ở trường hợp này sẽ trả về w2 = new W(); (w1.c = 1 thỏa điều kiện, sau đó tăng c lên 1). w2 = new W(); sẽ hiển thị giá trị của c sau khi tăng lên 1: c = 2.

Tiếp theo, dòng code W w3 = c(w2); sẽ khởi tạo đối tượng w3, phương thức c(w2) lúc này sẽ kiểm tra nếu w2.c == 1 thì sẽ tạo 1 đối tượng của W, ngược lại trả về null, ở trường hợp này sẽ trả về w3 = null (w2.c = 2 > 1). Sau đó c tăng lên 1 và bằng 3.

Cuối cùng, dòng code W w4 = c(w3); sẽ khởi tạo đối tượng w4, phương thức c(w3) lúc này sẽ kiểm tra nếu w3.c == 1 thì sẽ tạo 1 đối tượng của W, ngược lại trả về null, ở trường hợp này sẽ trả về w4 = null (w3.c = 3 > 1). Đến đây chương trình kết thúc.

Kết quả biên dịch chương trình bằng Eclipse:

ketqua bai tap static 2 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top