Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tính lũy thừa của 2 số nguyên.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Viết chương trình tính lũy thừa của 2 số nguyên.

Bài tập này yêu cầu chúng ta viết chương trình tính lũy thừa của 2 số nguyên có sử dụng thuộc tính và phương thức tĩnh với thông tin của cơ số và số mũ được người dùng nhập từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

LuyThuaHaiSo.java
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class LuyThuaHaiSo {
	static int coSo, soMu;	// khai báo biến tĩnh

	// khai báo phương thức tĩnh để tính lũy thừa 2 sô
	public static long tinhLuyThua(int coSo, int soMu) {
		long ketQua = 1;
		
		for (int i = 0; i < soMu; i++) {
			ketQua *= coSo;
		}
		return ketQua;
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập cơ số: ");
		coSo = scanner.nextInt();
		System.out.print("Nhập số mũ: ");
		soMu = scanner.nextInt();
		System.out.println(coSo + "^" + soMu + " = " + LuyThuaHaiSo.tinhLuyThua(coSo, soMu));
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh luy thua hai so PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tính lũy thừa của 2 số nguyên.
Java - Hãy đưa ra kết quả sau khi biên dịch đoạn chương trình cho sẵn dưới đây.
Java - Hãy chọn đáp án thể hiện kết quả đúng của đoạn chương trình cho sẵn dưới đây (câu hỏi 2)
Java - Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án cho sẵn của đoạn chương trình dưới đây (câu hỏi 1)
Java - Hãy chọn đáp án đúng của đoạn chương trình cho sẵn dưới đây và giải thích.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP