Java - Viết chương trình tính lũy thừa của 2 số nguyên.

Bài tập này yêu cầu chúng ta viết chương trình tính lũy thừa của 2 số nguyên có sử dụng thuộc tính và phương thức tĩnh với thông tin của cơ số và số mũ được người dùng nhập từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

LuyThuaHaiSo.java
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class LuyThuaHaiSo {
	static int coSo, soMu;	// khai báo biến tĩnh

	// khai báo phương thức tĩnh để tính lũy thừa 2 sô
	public static long tinhLuyThua(int coSo, int soMu) {
		long ketQua = 1;
		
		for (int i = 0; i < soMu; i++) {
			ketQua *= coSo;
		}
		return ketQua;
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập cơ số: ");
		coSo = scanner.nextInt();
		System.out.print("Nhập số mũ: ");
		soMu = scanner.nextInt();
		System.out.println(coSo + "^" + soMu + " = " + LuyThuaHaiSo.tinhLuyThua(coSo, soMu));
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh luy thua hai so PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tính lũy thừa của 2 số nguyên.
Java - Hãy đưa ra kết quả sau khi biên dịch đoạn chương trình cho sẵn dưới đây.
Java - Hãy chọn đáp án thể hiện kết quả đúng của đoạn chương trình cho sẵn dưới đây (câu hỏi 2)
Java - Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án cho sẵn của đoạn chương trình dưới đây (câu hỏi 1)
Java - Hãy chọn đáp án đúng của đoạn chương trình cho sẵn dưới đây và giải thích.