Home > Java > Java core > Java - Hiển thị thông báo

Java - Hiển thị thông báo

Viết chương trình duyệt vòng lặp từ 1 đến 10 nhưng chỉ hiển thị dòng chữ "Chào bạn" 3 lần, sau khi lặp đủ 3 lần thì thoát khỏi chương trình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	for (int i = 1; i <= 10; i++) {
		System.out.println("Lần thứ " + i);
		System.out.println("Chào bạn");
			
		// Khi i = 3 thì ngừng vòng lặp
		if (i == 3) {
			break;
		}
	}
	System.out.println("Hết vòng lặp.");
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua hienthidongchu3lan PNG

Giải thích hoạt động của chương trình:

Các bạn thấy chương trình dùng vòng lặp for với số lần lặp là 10, nhưng sau khi lặp đủ 3 lần thì từ khóa break trong lệnh if sẽ điều khiển kết thúc chương trình.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Hiển thị thông báo
Java - Viết chương trình hiển thị các số từ 10 đến 5.
Java - Viết chương trình hiển thị các số chia hết cho 5.
Java - Viết chương trình tính tổng các số nhập từ bàn phím.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP