Java - Viết chương trình hiển thị các số từ 10 đến 5.

Viết chương trình duyệt vòng lặp từ 10 trở về 0 nhưng chỉ hiển thị các số từ 10 trở về 5.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

public static void main(String[] args) {
	for (int i = 10; i >= 0; i--) {
		System.out.println(i);
			
		// kiểm tra nếu i <= 5 thì thoát vòng lặp
		if (i <= 5) {
			break;
		}
	}
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net