Java - Viết chương trình hiển thị các số từ 10 đến 5.

Viết chương trình duyệt vòng lặp từ 10 trở về 0 nhưng chỉ hiển thị các số từ 10 trở về 5.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

public static void main(String[] args) {
	for (int i = 10; i >= 0; i--) {
		System.out.println(i);
			
		// kiểm tra nếu i <= 5 thì thoát vòng lặp
		if (i <= 5) {
			break;
		}
	}
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net