Java - Viết chương trình hiển thị các số chia hết cho 5.

Viết chương trình hiển thị các số chia hết cho 5 trong phạm vi từ 0 đến 20.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	System.out.println("Các số chia hết cho 5 là: ");
		
	for (int i = 0; i <= 20; i++) {
		// nếu i không chia hết cho 5 thì quay lại vòng lặp for
		if (i % 5 != 0) {
			continue;
		}
			
		System.out.println(i);
	}
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua hienthicacsochiahetcho5 PNG

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.