Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình hiển thị các số chia hết cho 5.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Viết chương trình hiển thị các số chia hết cho 5.

Viết chương trình hiển thị các số chia hết cho 5 trong phạm vi từ 0 đến 20.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	System.out.println("Các số chia hết cho 5 là: ");
		
	for (int i = 0; i <= 20; i++) {
		// nếu i không chia hết cho 5 thì quay lại vòng lặp for
		if (i % 5 != 0) {
			continue;
		}
			
		System.out.println(i);
	}
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua hienthicacsochiahetcho5 PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Hiển thị thông báo
Java - Viết chương trình hiển thị các số từ 10 đến 5.
Java - Viết chương trình hiển thị các số chia hết cho 5.
Java - Viết chương trình tính tổng các số nhập từ bàn phím.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP