Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tính tổng các số nhập từ bàn phím.

Java - Viết chương trình tính tổng các số nhập từ bàn phím.

Viết chương trình tính tổng các số nhập từ bàn phím. Nếu tổng lớn hơn 100 thì dừng và hiển thị tổng đó ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	float sum = 0, number;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số:");
		number = scanner.nextFloat();
		sum += number;
			
		// nếu tổng lớn hơn 100 thì dừng
		if (sum > 100)
			break;
	} while (number > 0);
		
	System.out.println("Tổng = " + sum);
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua tinhtong PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Hiển thị thông báo
Java - Viết chương trình hiển thị các số từ 10 đến 5.
Java - Viết chương trình hiển thị các số chia hết cho 5.
Java - Viết chương trình tính tổng các số nhập từ bàn phím.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP