Java - Viết chương trình tính tổng các số nhập từ bàn phím.

Viết chương trình tính tổng các số nhập từ bàn phím. Nếu tổng lớn hơn 100 thì dừng và hiển thị tổng đó ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	float sum = 0, number;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số:");
		number = scanner.nextFloat();
		sum += number;
			
		// nếu tổng lớn hơn 100 thì dừng
		if (sum > 100)
			break;
	} while (number > 0);
		
	System.out.println("Tổng = " + sum);
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net