Java - Theo bạn, lớp trừu tượng có thể có phương thức main() hay không?

Theo bạn, trong lớp trừu tượng có thể có phương thức main() hay không? Nếu có hãy nêu công dụng của phương thức này trong lớp trừu tượng là gì khi mà chúng ta không thể khởi tạo đối tượng của lớp trừu tượng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong lớp trừu tượng chúng ta có thể khai báo phương thức main(). Tuy chúng ta không thể tạo đối tượng của lớp trừu tượng nhưng chúng ta có thể dùng phương thức main() này để khởi tạo đối tượng của các lớp khác và sử dụng các phương thức của lớp đó.

Demo.java
package viduphuongthucmain;

public class Demo {
	int number = 10;
	
	public void display() {
		System.out.println("Đây là lớp Demo");
	}
}

TestDemo.java
package viduphuongthucmain;

public abstract class TestDemo {

	public static void main(String[] args) {
		Demo demo = new Demo();
		
		demo.display();
		System.out.println("Giá trị biến number của lớp Demo = " + demo.number);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net