TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình tương tác với các loại hình học.

Xây dựng chương trình tương tác với các loại hình học theo hình sau:

mo hinh hoa bai tap hinh PNG

Trong đó:

  • Lớp HinhHoc là lớp cha và là một lớp trừu tượng. Lớp này có một phương thức trừu tượng là tinhDienTich().
  • Xây dựng lớp HinhTron và lớp HinhChuNhat kế thừa lớp HinhHoc và viết lại phương thức tinhDienTich() để tính diện tích của hình tròn và hình chữ nhật.
  • Lớp DanhSachHinh có 1 ArrayList dùng để lưu đối tượng HinhHoc bao gồm cả HinhTronHinhChuNhat. Tạo hàm tạo mặc định để khởi tạo ArrayList và thêm vào 3 hình bất kỳ được xác định trước (không nhập từ bàn phím, gồm cả 2 loại hình). Viết phương thức thêm hình cho trước (hình tròn và hình chữ nhật) vào ArrayList với đối số truyền vào là hình cần thêm và phương thức hienThiDanhSach() hiển thị toàn bộ danh mục hình.

Viết lớp Main chứa hàm main() tạo mới 1 đối tượng DanhSachHinh. Tạo menu với các chức năng sau:

  • Thêm hình tròn.
  • Thêm hình chữ nhật.
  • Hiển thị danh sách các loại hình.
  • Đếm số lượng hình chữ nhật.
  • Hiển thị thông tin hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

HinhHoc.java
package baitaphinh;

public abstract class HinhHoc {
	public abstract double tinhDienTich();
}

HinhChuNhat.java
package baitaphinh;

public class HinhChuNhat extends HinhHoc {
	private int chieuDai, chieuRong;
	
	public HinhChuNhat() {
		super();
	}

	public HinhChuNhat(int chieuDai, int chieuRong) {
		super();
		this.chieuDai = chieuDai;
		this.chieuRong = chieuRong;
	}

	@Override
	public double tinhDienTich() {
		return chieuDai * chieuRong;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return "Hình chữ nhật có chiều dài = " + this.chieuDai + 
			", chiều rộng = " + this.chieuRong + ", diện tích = " + tinhDienTich();
	}
}

HinhTron.java
package baitaphinh;

import java.text.DecimalFormat;

public class HinhTron extends HinhHoc {
	private int banKinh;
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");

	public HinhTron() {
		super();
	}

	public HinhTron(int banKinh) {
		super();
		this.banKinh = banKinh;
	}

	@Override
	public double tinhDienTich() {
		return 3.14 * banKinh * banKinh;
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return "Hình tròn có bán kính = " + this.banKinh + 
			", diện tích = " + dcf.format(tinhDienTich());
	}

}

DanhSachHinh.java
package baitaphinh;

import java.util.ArrayList;

public class DanhSachHinh {
	ArrayList<HinhHoc> arrHinhHoc;

	public DanhSachHinh() {
		super();
		arrHinhHoc = new ArrayList<>();
		arrHinhHoc.add(new HinhChuNhat(7, 3));
		arrHinhHoc.add(new HinhTron(3));
		arrHinhHoc.add(new HinhChuNhat(10, 1));
	}
	
	public void themHinh(HinhHoc hinhHoc) {
		arrHinhHoc.add(hinhHoc);
	}
	
	public void hienThiDanhSachHinh() {
		for (int i = 0; i < arrHinhHoc.size(); i++) {
			System.out.println(arrHinhHoc.get(i).toString());
		}
	}
	
	public int demSoHinhChuNhat() {
		int soHinhChuNhat = 0;
		for (HinhHoc hinhHoc : arrHinhHoc) {
			if (hinhHoc instanceof HinhChuNhat) {
				soHinhChuNhat++;
			}
		}
		return soHinhChuNhat;
	}
	
	public void hienThiHinhChuNhatCoDienTichLonNhat() {
		double temp = 0;
		HinhChuNhat hinhChuNhat = new HinhChuNhat();
		for (HinhHoc hinhHoc : arrHinhHoc) {
			if (hinhHoc instanceof HinhChuNhat) {
				if (temp < hinhHoc.tinhDienTich()) {
					temp = hinhHoc.tinhDienTich();
					hinhChuNhat = (HinhChuNhat) hinhHoc;
				}
			}
		}
		System.out.println("Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là " + hinhChuNhat.toString());
	}
}

Main.java
package baitaphinh;

import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Main {
	public static void main(String[] args) {
		int choose, chieuDai, chieuRong, banKinh;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		Random random;
		HinhHoc hinhHoc;
		DanhSachHinh danhSachHinh = new DanhSachHinh();
		
		System.out.println("1. Thêm hình chữ nhật");
		System.out.println("2. Thêm hình tròn");
		System.out.println("3. Hiển thị danh sách hình");
		System.out.println("4. Đếm số lượng hình chữ nhật");
		System.out.println("5. Hiển thị thông tin hình chữ nhật có diện tích lớn nhất");
		System.out.println("6. Thoát chương trình");
		
		do {
			System.out.print("Chọn chức năng (từ 1 đến 6): ");
			choose = scanner.nextInt();
			
			switch(choose) {
				case 1:
					random = new Random();
					do {
						chieuDai = random.nextInt(5) + 1;	// chiều dài nằm trong khoảng [1...5]
						chieuRong = random.nextInt(5) + 1;
					} while (chieuDai <= chieuRong); 
					hinhHoc = new HinhChuNhat(chieuDai, chieuRong);
					danhSachHinh.themHinh(hinhHoc);
					System.out.println("Thêm thành công hình chữ nhật có chiều dài = " + chieuDai + 
						", chiều rộng = " + chieuRong);
					break;
				case 2:
					random = new Random();
					banKinh = random.nextInt(5) + 1;
					hinhHoc = new HinhTron(banKinh);
					danhSachHinh.themHinh(hinhHoc);
					System.out.println("Thêm thành công hình tròn có bán kính = " + banKinh);
					break;
				case 3:
					System.out.println("Thông tin các hình có trong danh sách:");
					danhSachHinh.hienThiDanhSachHinh();
					break;
				case 4:
					System.out.println("Số lượng hình chữ nhật = " + 
						danhSachHinh.demSoHinhChuNhat());
					break;
				case 5:
					System.out.println("Thông tin hình chữ nhật có diện tích lớn nhất: ");
					danhSachHinh.hienThiHinhChuNhatCoDienTichLonNhat();
					break;
				case 6:
					System.out.println("Thoát chương trình");
					System.exit(0);
					break;
				default:
					System.out.println("Chức năng chọn phải nằm trong khoảng từ 1 đến 6");
					break;
			}
		} while (true);
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap tuong tac hinh PNG

Giải thích:

Trong đề bài, tôi có đưa ra mô hình hóa các lớp và mối quan hệ giữa các lớp. Sau khi các bạn đã xây dựng được các lớp và mối quan hệ giữa các lớp đó, để tạo ra mô hình này thì các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào trang web http://objectaid.com/download và sao chép đường dẫn http://objectaid.com/update/current.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 2: Vào Eclipse chọn Help → Install New Software. Hộp thoại Install xuất hiện, các bạn nhấn vào nút Add bên cạnh ô Work with. Lúc này, hộp thoại Add Repository sẽ xuất hiện, các bạn dán đường dẫn vừa sao chép vào 2 ô Name và Location, bấm OK để kết thúc.

ve mo hinh 1 png

Bước 3: Trong hộp thoại Install, khung Name các bạn chọn ObjectAid UML Explorer và bấm Next:

ve mo hinh 2 png

Bước 4: Bấm Next.

ve mo hinh 3 png

Bước 5: Chọn I accept the terms of the license agreements và bấm Finish để kết thúc:

ve mo hinh 4 png

Bước 6: Trong khi cài đặt, Eclipse sẽ hiển thị hộp thoại sau, các bạn chọn vào Install anyway để tiếp tục quá trình cài đặt:

ve mo hinh 5 PNG

Bước 7: Eclipse sẽ hiển thị một hộp thoại yêu cầu chúng ta phải khởi động lại Eclipse để kết thúc quá trình cài đặt, các bạn chọn vào Restart Now:

ve mo hinh 6 png

Bước 8: Sau khi Eclipse khởi động lại, để vẽ mô hình chúng ta sẽ kích chuột phải vào tên package chứa các lớp chúng ta cần mô hình hóa, ở đây tôi kích chuột phải vào package của tôi là baitaphinh, chọn New → Other.

Bước 9: Hộp thoại New hiển thị, các bạn tìm tới dòng ObjectAid UML Diagram và chọn ObjectAid Class Diagram. Bấm Next để tiếp tục.

ve mo hinh 8 png

Bước 10: Hộp thoại New UML Class Diagram xuất hiện, các bạn nhập vào tên mô hình cần vẽ vào ô Name, ở đây tôi đặt tên là mohinh, bấm Finish để kết thúc:

ve mo hinh 9 png

Lúc này trong package sẽ có một file tên là mohinh.ucls. Chúng ta sẽ mở file này lên và kéo các file HinhHoc.java, HinhChuNhat.java, HinhTron.javaDanhSachHinh.java vào trong file này thì lúc này mô hình hóa miêu tả các lớp và mối quan hệ giữa các lớp này sẽ xuất hiện:

mo hinh hoa bai tap hinh PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải