Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình quản lý thuê bao Internet.

Java - Viết chương trình quản lý thuê bao Internet.

Một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) có khả năng cung cấp 3 loại hình thuê bao Internet sau:

  • Dial Up: thuê bao hằng tháng là 30.000 VNĐ và khách hàng trả tiền theo khoảng thời gian truy cập với đơn giá là 30 VNĐ/phút.
  • ADSL: thuê bao hằng tháng là 50.000 VNĐ và khách hàng trả tiền theo dung lượng dữ liệu truyền tải với đơn giá là 50 VNĐ/MB.
  • T1: khách hàng trả một khoảng tiền thuê bao hằng tháng cố định là 2.000.000 VNĐ.

Khách hàng có thể chọn một trong 3 loại hình thuê bao Internet trên. Vào cuỗi mỗi tháng, nhân viên tính cước phải trình báo lên ban giám đốc tổng số tiền cước thu được của tất cả các thuê bao. Vì đây là nhà cung cấp lớn nên nhân viên tính cước phải mất rất nhiều thời gian và công sức để làm việc này.

Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

  • Xây dựng các lớp và các phương thức cần thiết.
  • Nhập vào thông tin của từng thuê bao trong tháng.
  • Tính tổng tiền cước của các loại thuê bao.
  • Tính tổng số tiền cước thu được của tất cả các thuê bao trong tháng.
  • Tìm và xuất thông tin thuê bao ADSL có tiền cước lớn nhất.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

ThueBao.java
package baitapquanlythuebao;

import java.util.Scanner;

public abstract class ThueBao {
	public abstract long tinhTien();
}

ThueBaoDialUp.java
package baitapquanlythuebao;

public class ThueBaoDialUp extends ThueBao {
	private static int THUE_BAO_HANG_THANG = 30000;
	private static int DON_GIA_PHUT = 30;
	private int soPhutTruyCap;
	
	public ThueBaoDialUp() {
		super();
	}

	public ThueBaoDialUp(int soPhutTruyCap) {
		super();
		this.soPhutTruyCap = soPhutTruyCap;
	}

	@Override
	public long tinhTien() {
		return THUE_BAO_HANG_THANG + DON_GIA_PHUT * soPhutTruyCap;
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return "Thuê bao Dial Up có thuê bao hằng tháng = " + this.THUE_BAO_HANG_THANG + 
			", đơn giá phút = " + this.DON_GIA_PHUT + "/phút" + 
			", số phút truy cập = " + this.soPhutTruyCap + ", tổng tiền = " + tinhTien();
	}

}

ThueBaoADSL.java
package baitapquanlythuebao;

public class ThueBaoADSL extends ThueBao {
	private static int THUE_BAO_HANG_THANG = 50000;
	private static int DON_GIA_MB = 50;
	private int soMBTruyCap;
	
	public ThueBaoADSL() {
		super();
	}

	public ThueBaoADSL(int soMBTruyCap) {
		super();
		this.soMBTruyCap = soMBTruyCap;
	}

	@Override
	public long tinhTien() {
		return THUE_BAO_HANG_THANG + DON_GIA_MB * soMBTruyCap;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return "Thuê bao ADSL có thuê bao hằng tháng = " + this.THUE_BAO_HANG_THANG + 
			", đơn giá theo MB = " + this.DON_GIA_MB + "/MB" + 
			", số MB truy cập = " + this.soMBTruyCap + ", tổng tiền = " + tinhTien();
	}
}

T1.java
package baitapquanlythuebao;

public class T1 extends ThueBao {
	private static int THUE_BAO_HANG_THANG = 2000000;

	public T1() {
		super();
	}

	@Override
	public long tinhTien() {
		return THUE_BAO_HANG_THANG;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return "Thuê bao T1 có thuê bao hằng tháng = " + this.THUE_BAO_HANG_THANG + 
			", tổng tiền = " + tinhTien();
	}
}

DanhSachThueBao.java
package baitapquanlythuebao;

import java.util.ArrayList;

import baitaphinh.HinhChuNhat;
import baitaphinh.HinhHoc;

public class DanhSachThueBao {
	ArrayList<ThueBao> arrThueBao = new ArrayList<>();
	long tongCuocThueBaoDialUp = 0, tongCuocThueBaoADSL = 0, tongCuocThueBaoT1 = 0;
	
	public DanhSachThueBao() {
		super();
	}
	
	public void themThueBao(ThueBao thueBao) {
		arrThueBao.add(thueBao);
	}
	
	public void hienThiDanhSachThueBao() {
		for (int i = 0; i < arrThueBao.size(); i++) {
			System.out.println(arrThueBao.get(i).toString());
		}
	}
	
	public void tinhTongCuocCuaTungLoaiThueBao() {
		
		
		for (ThueBao thueBao : arrThueBao) {
			if (thueBao instanceof ThueBaoDialUp) {
				tongCuocThueBaoDialUp += thueBao.tinhTien();
			} else if (thueBao instanceof ThueBaoADSL) {
				tongCuocThueBaoADSL += thueBao.tinhTien();
			} else {
				tongCuocThueBaoT1 += thueBao.tinhTien();
			}
		}
		System.out.println("Tổng cước thuê bao Dial Up = " + tongCuocThueBaoDialUp);
		System.out.println("Tổng cước thuê bao ADSL = " + tongCuocThueBaoADSL);
		System.out.println("Tổng cước thuê bao T1 = " + tongCuocThueBaoT1);
	}
	
	public void tinhTongCuocCuaTatCaCacThueBao() {
		long tongCuocThueBao = tongCuocThueBaoDialUp + tongCuocThueBaoADSL + tongCuocThueBaoT1;
		System.out.println("Tổng cước của tất cả các thuê bao trong tháng = " + tongCuocThueBao);
	}
	
	public void hienThiThueBaoCoTienCuocLonNhat() {
		long temp = 0;
		ThueBaoADSL thueBaoADSL = new ThueBaoADSL();
		for (ThueBao thueBao : arrThueBao) {
			if (thueBao instanceof ThueBaoADSL) {
				if (temp < thueBao.tinhTien()) {
					temp = thueBao.tinhTien();
					thueBaoADSL = (ThueBaoADSL) thueBao;
				}
			}
		}
		System.out.println("Thuê bao ADSL có tiền cước lớn nhất là " + thueBaoADSL.toString());
	}
}

Main.java
package baitapquanlythuebao;

import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

import baitaphinh.DanhSachHinh;
import baitaphinh.HinhChuNhat;
import baitaphinh.HinhHoc;
import baitaphinh.HinhTron;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		int choose, soPhutTruyCap, soMBTruyCap;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		ThueBao thueBao;
		DanhSachThueBao danhSachThueBao = new DanhSachThueBao();

		System.out.println("1. Thêm thuê bao Dial Up");
		System.out.println("2. Thêm thuê bao ADSL");
		System.out.println("3. Thêm thuê bao T1");
		System.out.println("4. Hiển thị danh sách thuê bao");
		System.out.println("5. Tính tổng tiền cước của từng loại thuê bao");
		System.out.println("6. Tính tổng tiền cước của tất cả các loại thuê bao");
		System.out.println("7. Hiển thị thông tin thuê bao ADSL có tiền cước lớn nhất");
		System.out.println("8. Thoát chương trình");
		
		do {
			System.out.print("Chọn chức năng (từ 1 đến 8): ");
			choose = scanner.nextInt();
			
			switch(choose) {
				case 1:
					System.out.print("Nhập số phút truy cập: ");
					soPhutTruyCap = scanner.nextInt();
					thueBao = new ThueBaoDialUp(soPhutTruyCap);
					danhSachThueBao.themThueBao(thueBao);
					System.out.println("Thêm thành công thuê bao Dial Up có số phút truy cập = " +
						soPhutTruyCap);
					break;
				case 2:
					System.out.print("Nhập số MB truy cập: ");
					soMBTruyCap = scanner.nextInt();
					thueBao = new ThueBaoADSL(soMBTruyCap);
					danhSachThueBao.themThueBao(thueBao);
					System.out.println("Thêm thành công thuê bao ADSL có số MB truy cập = " + 
						soMBTruyCap);
					break;
				case 3:
					thueBao = new T1();
					danhSachThueBao.themThueBao(thueBao);
					System.out.println("Thêm thành công thuê bao T1");
					break;
				case 4:
					System.out.println("Thông tin các thuê bao có trong danh sách:");
					danhSachThueBao.hienThiDanhSachThueBao();
					break;
				case 5:
					danhSachThueBao.tinhTongCuocCuaTungLoaiThueBao();
					break;
				case 6:
					danhSachThueBao.tinhTongCuocCuaTatCaCacThueBao();
					break;
				case 7:
					danhSachThueBao.hienThiThueBaoCoTienCuocLonNhat();
					break;
				case 8:
					System.out.println("Thoát chương trình");
					System.exit(0);
					break;
				default:
					System.out.println("Chức năng chọn phải nằm trong khoảng từ 1 đến 8");
					break;
			}
		} while (true);

	}
	
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap quan ly thue bao 1 PNGketqua bai tap quan ly thue bao 2 PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tương tác với các loại hình học.
Java - Viết chương trình tính lương nhân viên trong 1 công ty (làm lại bài cũ)
Java - Viết chương trình quản lý thuê bao Internet.
Java - Theo bạn, trong lớp trừu tượng có thể có hàm tạo hay không?
Java - Theo bạn, lớp trừu tượng có thể có phương thức main() hay không?

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP