TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình quản lý thuê bao Internet.

Một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) có khả năng cung cấp 3 loại hình thuê bao Internet sau:

  • Dial Up: thuê bao hằng tháng là 30.000 VNĐ và khách hàng trả tiền theo khoảng thời gian truy cập với đơn giá là 30 VNĐ/phút.
  • ADSL: thuê bao hằng tháng là 50.000 VNĐ và khách hàng trả tiền theo dung lượng dữ liệu truyền tải với đơn giá là 50 VNĐ/MB.
  • T1: khách hàng trả một khoảng tiền thuê bao hằng tháng cố định là 2.000.000 VNĐ.

Khách hàng có thể chọn một trong 3 loại hình thuê bao Internet trên. Vào cuỗi mỗi tháng, nhân viên tính cước phải trình báo lên ban giám đốc tổng số tiền cước thu được của tất cả các thuê bao. Vì đây là nhà cung cấp lớn nên nhân viên tính cước phải mất rất nhiều thời gian và công sức để làm việc này.

Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

  • Xây dựng các lớp và các phương thức cần thiết.
  • Nhập vào thông tin của từng thuê bao trong tháng.
  • Tính tổng tiền cước của các loại thuê bao.
  • Tính tổng số tiền cước thu được của tất cả các thuê bao trong tháng.
  • Tìm và xuất thông tin thuê bao ADSL có tiền cước lớn nhất.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

ThueBao.java
package baitapquanlythuebao;

import java.util.Scanner;

public abstract class ThueBao {
	public abstract long tinhTien();
}

ThueBaoDialUp.java
package baitapquanlythuebao;

public class ThueBaoDialUp extends ThueBao {
	private static int THUE_BAO_HANG_THANG = 30000;
	private static int DON_GIA_PHUT = 30;
	private int soPhutTruyCap;
	
	public ThueBaoDialUp() {
		super();
	}

	public ThueBaoDialUp(int soPhutTruyCap) {
		super();
		this.soPhutTruyCap = soPhutTruyCap;
	}

	@Override
	public long tinhTien() {
		return THUE_BAO_HANG_THANG + DON_GIA_PHUT * soPhutTruyCap;
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return "Thuê bao Dial Up có thuê bao hằng tháng = " + this.THUE_BAO_HANG_THANG + 
			", đơn giá phút = " + this.DON_GIA_PHUT + "/phút" + 
			", số phút truy cập = " + this.soPhutTruyCap + ", tổng tiền = " + tinhTien();
	}

}

ThueBaoADSL.java
package baitapquanlythuebao;

public class ThueBaoADSL extends ThueBao {
	private static int THUE_BAO_HANG_THANG = 50000;
	private static int DON_GIA_MB = 50;
	private int soMBTruyCap;
	
	public ThueBaoADSL() {
		super();
	}

	public ThueBaoADSL(int soMBTruyCap) {
		super();
		this.soMBTruyCap = soMBTruyCap;
	}

	@Override
	public long tinhTien() {
		return THUE_BAO_HANG_THANG + DON_GIA_MB * soMBTruyCap;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return "Thuê bao ADSL có thuê bao hằng tháng = " + this.THUE_BAO_HANG_THANG + 
			", đơn giá theo MB = " + this.DON_GIA_MB + "/MB" + 
			", số MB truy cập = " + this.soMBTruyCap + ", tổng tiền = " + tinhTien();
	}
}

T1.java
package baitapquanlythuebao;

public class T1 extends ThueBao {
	private static int THUE_BAO_HANG_THANG = 2000000;

	public T1() {
		super();
	}

	@Override
	public long tinhTien() {
		return THUE_BAO_HANG_THANG;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return "Thuê bao T1 có thuê bao hằng tháng = " + this.THUE_BAO_HANG_THANG + 
			", tổng tiền = " + tinhTien();
	}
}

DanhSachThueBao.java
package baitapquanlythuebao;

import java.util.ArrayList;

import baitaphinh.HinhChuNhat;
import baitaphinh.HinhHoc;

public class DanhSachThueBao {
	ArrayList<ThueBao> arrThueBao = new ArrayList<>();
	long tongCuocThueBaoDialUp = 0, tongCuocThueBaoADSL = 0, tongCuocThueBaoT1 = 0;
	
	public DanhSachThueBao() {
		super();
	}
	
	public void themThueBao(ThueBao thueBao) {
		arrThueBao.add(thueBao);
	}
	
	public void hienThiDanhSachThueBao() {
		for (int i = 0; i < arrThueBao.size(); i++) {
			System.out.println(arrThueBao.get(i).toString());
		}
	}
	
	public void tinhTongCuocCuaTungLoaiThueBao() {
		
		
		for (ThueBao thueBao : arrThueBao) {
			if (thueBao instanceof ThueBaoDialUp) {
				tongCuocThueBaoDialUp += thueBao.tinhTien();
			} else if (thueBao instanceof ThueBaoADSL) {
				tongCuocThueBaoADSL += thueBao.tinhTien();
			} else {
				tongCuocThueBaoT1 += thueBao.tinhTien();
			}
		}
		System.out.println("Tổng cước thuê bao Dial Up = " + tongCuocThueBaoDialUp);
		System.out.println("Tổng cước thuê bao ADSL = " + tongCuocThueBaoADSL);
		System.out.println("Tổng cước thuê bao T1 = " + tongCuocThueBaoT1);
	}
	
	public void tinhTongCuocCuaTatCaCacThueBao() {
		long tongCuocThueBao = tongCuocThueBaoDialUp + tongCuocThueBaoADSL + tongCuocThueBaoT1;
		System.out.println("Tổng cước của tất cả các thuê bao trong tháng = " + tongCuocThueBao);
	}
	
	public void hienThiThueBaoCoTienCuocLonNhat() {
		long temp = 0;
		ThueBaoADSL thueBaoADSL = new ThueBaoADSL();
		for (ThueBao thueBao : arrThueBao) {
			if (thueBao instanceof ThueBaoADSL) {
				if (temp < thueBao.tinhTien()) {
					temp = thueBao.tinhTien();
					thueBaoADSL = (ThueBaoADSL) thueBao;
				}
			}
		}
		System.out.println("Thuê bao ADSL có tiền cước lớn nhất là " + thueBaoADSL.toString());
	}
}

Main.java
package baitapquanlythuebao;

import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

import baitaphinh.DanhSachHinh;
import baitaphinh.HinhChuNhat;
import baitaphinh.HinhHoc;
import baitaphinh.HinhTron;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		int choose, soPhutTruyCap, soMBTruyCap;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		ThueBao thueBao;
		DanhSachThueBao danhSachThueBao = new DanhSachThueBao();

		System.out.println("1. Thêm thuê bao Dial Up");
		System.out.println("2. Thêm thuê bao ADSL");
		System.out.println("3. Thêm thuê bao T1");
		System.out.println("4. Hiển thị danh sách thuê bao");
		System.out.println("5. Tính tổng tiền cước của từng loại thuê bao");
		System.out.println("6. Tính tổng tiền cước của tất cả các loại thuê bao");
		System.out.println("7. Hiển thị thông tin thuê bao ADSL có tiền cước lớn nhất");
		System.out.println("8. Thoát chương trình");
		
		do {
			System.out.print("Chọn chức năng (từ 1 đến 8): ");
			choose = scanner.nextInt();
			
			switch(choose) {
				case 1:
					System.out.print("Nhập số phút truy cập: ");
					soPhutTruyCap = scanner.nextInt();
					thueBao = new ThueBaoDialUp(soPhutTruyCap);
					danhSachThueBao.themThueBao(thueBao);
					System.out.println("Thêm thành công thuê bao Dial Up có số phút truy cập = " +
						soPhutTruyCap);
					break;
				case 2:
					System.out.print("Nhập số MB truy cập: ");
					soMBTruyCap = scanner.nextInt();
					thueBao = new ThueBaoADSL(soMBTruyCap);
					danhSachThueBao.themThueBao(thueBao);
					System.out.println("Thêm thành công thuê bao ADSL có số MB truy cập = " + 
						soMBTruyCap);
					break;
				case 3:
					thueBao = new T1();
					danhSachThueBao.themThueBao(thueBao);
					System.out.println("Thêm thành công thuê bao T1");
					break;
				case 4:
					System.out.println("Thông tin các thuê bao có trong danh sách:");
					danhSachThueBao.hienThiDanhSachThueBao();
					break;
				case 5:
					danhSachThueBao.tinhTongCuocCuaTungLoaiThueBao();
					break;
				case 6:
					danhSachThueBao.tinhTongCuocCuaTatCaCacThueBao();
					break;
				case 7:
					danhSachThueBao.hienThiThueBaoCoTienCuocLonNhat();
					break;
				case 8:
					System.out.println("Thoát chương trình");
					System.exit(0);
					break;
				default:
					System.out.println("Chức năng chọn phải nằm trong khoảng từ 1 đến 8");
					break;
			}
		} while (true);

	}
	
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly thue bao 1 PNGketqua bai tap quan ly thue bao 2 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải