TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình quản lý thuê bao Internet.

Một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) có khả năng cung cấp 3 loại hình thuê bao Internet sau:

  • Dial Up: thuê bao hằng tháng là 30.000 VNĐ và khách hàng trả tiền theo khoảng thời gian truy cập với đơn giá là 30 VNĐ/phút.
  • ADSL: thuê bao hằng tháng là 50.000 VNĐ và khách hàng trả tiền theo dung lượng dữ liệu truyền tải với đơn giá là 50 VNĐ/MB.
  • T1: khách hàng trả một khoảng tiền thuê bao hằng tháng cố định là 2.000.000 VNĐ.

Khách hàng có thể chọn một trong 3 loại hình thuê bao Internet trên. Vào cuỗi mỗi tháng, nhân viên tính cước phải trình báo lên ban giám đốc tổng số tiền cước thu được của tất cả các thuê bao. Vì đây là nhà cung cấp lớn nên nhân viên tính cước phải mất rất nhiều thời gian và công sức để làm việc này.

Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

  • Xây dựng các lớp và các phương thức cần thiết.
  • Nhập vào thông tin của từng thuê bao trong tháng.
  • Tính tổng tiền cước của các loại thuê bao.
  • Tính tổng số tiền cước thu được của tất cả các thuê bao trong tháng.
  • Tìm và xuất thông tin thuê bao ADSL có tiền cước lớn nhất.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

ThueBao.java
package baitapquanlythuebao;

import java.util.Scanner;

public abstract class ThueBao {
	public abstract long tinhTien();
}

ThueBaoDialUp.java
package baitapquanlythuebao;

public class ThueBaoDialUp extends ThueBao {
	private static int THUE_BAO_HANG_THANG = 30000;
	private static int DON_GIA_PHUT = 30;
	private int soPhutTruyCap;
	
	public ThueBaoDialUp() {
		super();
	}

	public ThueBaoDialUp(int soPhutTruyCap) {
		super();
		this.soPhutTruyCap = soPhutTruyCap;
	}

	@Override
	public long tinhTien() {
		return THUE_BAO_HANG_THANG + DON_GIA_PHUT * soPhutTruyCap;
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return "Thuê bao Dial Up có thuê bao hằng tháng = " + this.THUE_BAO_HANG_THANG + 
			", đơn giá phút = " + this.DON_GIA_PHUT + "/phút" + 
			", số phút truy cập = " + this.soPhutTruyCap + ", tổng tiền = " + tinhTien();
	}

}

ThueBaoADSL.java
package baitapquanlythuebao;

public class ThueBaoADSL extends ThueBao {
	private static int THUE_BAO_HANG_THANG = 50000;
	private static int DON_GIA_MB = 50;
	private int soMBTruyCap;
	
	public ThueBaoADSL() {
		super();
	}

	public ThueBaoADSL(int soMBTruyCap) {
		super();
		this.soMBTruyCap = soMBTruyCap;
	}

	@Override
	public long tinhTien() {
		return THUE_BAO_HANG_THANG + DON_GIA_MB * soMBTruyCap;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return "Thuê bao ADSL có thuê bao hằng tháng = " + this.THUE_BAO_HANG_THANG + 
			", đơn giá theo MB = " + this.DON_GIA_MB + "/MB" + 
			", số MB truy cập = " + this.soMBTruyCap + ", tổng tiền = " + tinhTien();
	}
}

T1.java
package baitapquanlythuebao;

public class T1 extends ThueBao {
	private static int THUE_BAO_HANG_THANG = 2000000;

	public T1() {
		super();
	}

	@Override
	public long tinhTien() {
		return THUE_BAO_HANG_THANG;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return "Thuê bao T1 có thuê bao hằng tháng = " + this.THUE_BAO_HANG_THANG + 
			", tổng tiền = " + tinhTien();
	}
}

DanhSachThueBao.java
package baitapquanlythuebao;

import java.util.ArrayList;

import baitaphinh.HinhChuNhat;
import baitaphinh.HinhHoc;

public class DanhSachThueBao {
	ArrayList<ThueBao> arrThueBao = new ArrayList<>();
	long tongCuocThueBaoDialUp = 0, tongCuocThueBaoADSL = 0, tongCuocThueBaoT1 = 0;
	
	public DanhSachThueBao() {
		super();
	}
	
	public void themThueBao(ThueBao thueBao) {
		arrThueBao.add(thueBao);
	}
	
	public void hienThiDanhSachThueBao() {
		for (int i = 0; i < arrThueBao.size(); i++) {
			System.out.println(arrThueBao.get(i).toString());
		}
	}
	
	public void tinhTongCuocCuaTungLoaiThueBao() {
		
		
		for (ThueBao thueBao : arrThueBao) {
			if (thueBao instanceof ThueBaoDialUp) {
				tongCuocThueBaoDialUp += thueBao.tinhTien();
			} else if (thueBao instanceof ThueBaoADSL) {
				tongCuocThueBaoADSL += thueBao.tinhTien();
			} else {
				tongCuocThueBaoT1 += thueBao.tinhTien();
			}
		}
		System.out.println("Tổng cước thuê bao Dial Up = " + tongCuocThueBaoDialUp);
		System.out.println("Tổng cước thuê bao ADSL = " + tongCuocThueBaoADSL);
		System.out.println("Tổng cước thuê bao T1 = " + tongCuocThueBaoT1);
	}
	
	public void tinhTongCuocCuaTatCaCacThueBao() {
		long tongCuocThueBao = tongCuocThueBaoDialUp + tongCuocThueBaoADSL + tongCuocThueBaoT1;
		System.out.println("Tổng cước của tất cả các thuê bao trong tháng = " + tongCuocThueBao);
	}
	
	public void hienThiThueBaoCoTienCuocLonNhat() {
		long temp = 0;
		ThueBaoADSL thueBaoADSL = new ThueBaoADSL();
		for (ThueBao thueBao : arrThueBao) {
			if (thueBao instanceof ThueBaoADSL) {
				if (temp < thueBao.tinhTien()) {
					temp = thueBao.tinhTien();
					thueBaoADSL = (ThueBaoADSL) thueBao;
				}
			}
		}
		System.out.println("Thuê bao ADSL có tiền cước lớn nhất là " + thueBaoADSL.toString());
	}
}

Main.java
package baitapquanlythuebao;

import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

import baitaphinh.DanhSachHinh;
import baitaphinh.HinhChuNhat;
import baitaphinh.HinhHoc;
import baitaphinh.HinhTron;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		int choose, soPhutTruyCap, soMBTruyCap;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		ThueBao thueBao;
		DanhSachThueBao danhSachThueBao = new DanhSachThueBao();

		System.out.println("1. Thêm thuê bao Dial Up");
		System.out.println("2. Thêm thuê bao ADSL");
		System.out.println("3. Thêm thuê bao T1");
		System.out.println("4. Hiển thị danh sách thuê bao");
		System.out.println("5. Tính tổng tiền cước của từng loại thuê bao");
		System.out.println("6. Tính tổng tiền cước của tất cả các loại thuê bao");
		System.out.println("7. Hiển thị thông tin thuê bao ADSL có tiền cước lớn nhất");
		System.out.println("8. Thoát chương trình");
		
		do {
			System.out.print("Chọn chức năng (từ 1 đến 8): ");
			choose = scanner.nextInt();
			
			switch(choose) {
				case 1:
					System.out.print("Nhập số phút truy cập: ");
					soPhutTruyCap = scanner.nextInt();
					thueBao = new ThueBaoDialUp(soPhutTruyCap);
					danhSachThueBao.themThueBao(thueBao);
					System.out.println("Thêm thành công thuê bao Dial Up có số phút truy cập = " +
						soPhutTruyCap);
					break;
				case 2:
					System.out.print("Nhập số MB truy cập: ");
					soMBTruyCap = scanner.nextInt();
					thueBao = new ThueBaoADSL(soMBTruyCap);
					danhSachThueBao.themThueBao(thueBao);
					System.out.println("Thêm thành công thuê bao ADSL có số MB truy cập = " + 
						soMBTruyCap);
					break;
				case 3:
					thueBao = new T1();
					danhSachThueBao.themThueBao(thueBao);
					System.out.println("Thêm thành công thuê bao T1");
					break;
				case 4:
					System.out.println("Thông tin các thuê bao có trong danh sách:");
					danhSachThueBao.hienThiDanhSachThueBao();
					break;
				case 5:
					danhSachThueBao.tinhTongCuocCuaTungLoaiThueBao();
					break;
				case 6:
					danhSachThueBao.tinhTongCuocCuaTatCaCacThueBao();
					break;
				case 7:
					danhSachThueBao.hienThiThueBaoCoTienCuocLonNhat();
					break;
				case 8:
					System.out.println("Thoát chương trình");
					System.exit(0);
					break;
				default:
					System.out.println("Chức năng chọn phải nằm trong khoảng từ 1 đến 8");
					break;
			}
		} while (true);

	}
	
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly thue bao 1 PNGketqua bai tap quan ly thue bao 2 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top