Home > Java > Java core > Java - Theo bạn, trong lớp trừu tượng có thể có hàm tạo hay không?

Java - Theo bạn, trong lớp trừu tượng có thể có hàm tạo hay không?

Theo bạn, trong lớp trừu tượng có thể có hàm tạo hay không? Nếu có hãy nêu công dụng của hàm tạo này trong lớp trừu tượng là gì khi mà chúng ta không thể khởi tạo đối tượng của lớp trừu tượng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong Java, chúng ta có thể hoàn toàn tạo 1 hàm tạo trong lớp trừu tượng. Vì lớp trừu tượng là lớp không thể tạo ra đối tượng nên hàm tạo của lớp này chỉ có thể được gọi trong hàm tạo của lớp con kế thừa trực tiếp lớp trừu tượng đó thông qua từ khóa super.

Mục đích của hàm tạo của lớp trừu tượng: nó được dùng để khởi tạo các biến bên trong lớp trừu tượng. Trong trường hợp chúng ta không khai báo bất kỳ hàm tạo nào trong lớp trừu tượng thì hàm tạo mặc định sẽ được tạo ra.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tương tác với các loại hình học.
Java - Viết chương trình tính lương nhân viên trong 1 công ty (làm lại bài cũ)
Java - Viết chương trình quản lý thuê bao Internet.
Java - Theo bạn, trong lớp trừu tượng có thể có hàm tạo hay không?
Java - Theo bạn, lớp trừu tượng có thể có phương thức main() hay không?

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP