Java - Viết chương trình đảo ngược các phần tử số nguyên dương có trong 1 danh sách liên kết.

Viết chương trình xây dựng danh sách liên kết lưu trữ dãy gồm n phần tử là số nguyên dương (n nhập vào từ bàn phím). Sau đó đảo ngược thứ tự các phần tử của danh sách và xuất danh sách liên kết đảo ngược ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để đảo ngược thứ tự các phần tử của danh sách, Java cung cấp cho chúng ta phương thức Collections.reverse() như sau:

Cú pháp
Collections.reverse(List<kiểu_dữ_liệu> list);

, trong đó list là tên của danh sách cần đảo ngược.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, node;
	LinkedList<Integer> linkedList = new LinkedList<>();
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập số phần tử cần thêm: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	// nhập phần tử
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.println("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		node = scanner.nextInt();
		linkedList.add(node);
	}
	
	System.out.println("Danh sách ban đầu: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(linkedList.get(i) + "\t");
	}
		
	// đảo ngược các phần tử trong danh sách
	// bằng cách sử dụng Collections.reverse()
	System.out.println("\nDanh sách sau khi đảo ngược là: ");
	Collections.reverse(linkedList);
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(linkedList.get(i) + "\t");
	}
}


Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net