Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Viết chương trình đảo ngược các phần tử số nguyên dương có trong 1 danh sách liên kết.

Viết chương trình xây dựng danh sách liên kết lưu trữ dãy gồm n phần tử là số nguyên dương (n nhập vào từ bàn phím). Sau đó đảo ngược thứ tự các phần tử của danh sách và xuất danh sách liên kết đảo ngược ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Hướng dẫn: Để đảo ngược thứ tự các phần tử của danh sách, Java cung cấp cho chúng ta phương thức Collections.reverse() như sau:

Quảng cáo

Cú pháp
Collections.reverse(List<kiểu_dữ_liệu> list);

, trong đó list là tên của danh sách cần đảo ngược.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, node;
	LinkedList<Integer> linkedList = new LinkedList<>();
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập số phần tử cần thêm: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	// nhập phần tử
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.println("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		node = scanner.nextInt();
		linkedList.add(node);
	}
	
	System.out.println("Danh sách ban đầu: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(linkedList.get(i) + "\t");
	}
		
	// đảo ngược các phần tử trong danh sách
	// bằng cách sử dụng Collections.reverse()
	System.out.println("\nDanh sách sau khi đảo ngược là: ");
	Collections.reverse(linkedList);
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(linkedList.get(i) + "\t");
	}
}


Quảng cáo

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top