TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình đảo ngược các phần tử số nguyên dương có trong 1 danh sách liên kết.

Viết chương trình xây dựng danh sách liên kết lưu trữ dãy gồm n phần tử là số nguyên dương (n nhập vào từ bàn phím). Sau đó đảo ngược thứ tự các phần tử của danh sách và xuất danh sách liên kết đảo ngược ra màn hình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để đảo ngược thứ tự các phần tử của danh sách, Java cung cấp cho chúng ta phương thức Collections.reverse() như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp
Collections.reverse(List<kiểu_dữ_liệu> list);

, trong đó list là tên của danh sách cần đảo ngược.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, node;
	LinkedList<Integer> linkedList = new LinkedList<>();
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập số phần tử cần thêm: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	// nhập phần tử
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.println("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		node = scanner.nextInt();
		linkedList.add(node);
	}
	
	System.out.println("Danh sách ban đầu: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(linkedList.get(i) + "\t");
	}
		
	// đảo ngược các phần tử trong danh sách
	// bằng cách sử dụng Collections.reverse()
	System.out.println("\nDanh sách sau khi đảo ngược là: ");
	Collections.reverse(linkedList);
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(linkedList.get(i) + "\t");
	}
}


Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top