TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình quản lý danh sách thông tin sinh viên.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Khai báo một danh sách liên kết lưu trữ danh sách thông tin sinh viên. Thông tin của 1 sinh viên bao gồm tên và điểm của sinh viên đó.
  • Thêm sinh viên vào trong danh sách vừa tạo. Việc nhập sinh viên sẽ dừng lại khi người dùng nhập họ tên sinh viên là một chuỗi rỗng.
  • Đếm số sinh viên phải thi lại và hiển thị thông tin của những sinh viên đó ra. Sinh viên phải thi lại khi điểm của sinh viên đó <= 5.
  • Hiển thị các sinh viên có điểm cao nhất. Nếu có nhiều sinh viên bằng điểm thì phải hiển thị tất cả những sinh viên đó ra.
  • Tìm kiếm sinh viên theo tên và hiển thị thông tin sinh viên vừa tìm được.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong bài tập này, tôi sẽ sử dụng phối hợp các kiến thức về ép kiểu dữ liệu, vòng lặp for, while, chuỗi, mảng và danh sách liên kết để giải. Bài tập này tuy hay nhưng khá phức tạp. Các bạn cố gắng đọc thật kỹ để hiểu được nhé!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String tenSinhVien, thongTin = null;
	String arrThongTin[];	// mảng lưu trữ thông tin sinh viên
	double diemSinhVien;
		
	// lưu trữ danh sách sinh viên
	LinkedList<String> danhSachSV = new LinkedList<>();
		
	// lưu trữ danh sách sinh viên thi lại
	LinkedList<String> svThiLai = new LinkedList<>();
		
	// lưu trữ danh sách sinh viên có điểm cao nhất
	LinkedList<String> svDiemCao = new LinkedList<>();
		
	// lưu trữ danh sách sinh viên cần tìm
	LinkedList<String> svCanTim = new LinkedList<>();
		
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	// thêm danh sách sinh viên
	// nếu tên sinh viên khác rỗng thì còn nhập
	// ngược lại không nhập nữa
	do {
		System.out.println("Nhập vào tên sinh viên: ");
		tenSinhVien = scanner.nextLine();
		if (!tenSinhVien.isEmpty()) {
			System.out.println("Nhập vào điểm sinh viên: ");
			diemSinhVien = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
			thongTin = tenSinhVien + "\t" + diemSinhVien;
			danhSachSV.add(thongTin);
		}
	} while (!tenSinhVien.isEmpty());	// khi tên còn khác rỗng thì còn nhập
		
	// hiển thị số sinh viên
	// và thông tin của các sinh viên có trong danh sách
	System.out.println("Số sinh viên có trong danh sách = " + (danhSachSV.size()));
	System.out.println("Thông tin của các sinh viên vừa nhập là: ");
	System.out.println("Tên sinh viên\t Điểm");
	Iterator<String> iterator = danhSachSV.iterator();
	while (iterator.hasNext()) {
		System.out.println(iterator.next());
	}
		
	// đếm số sinh viên phải thi lại 
	// và lưu thông tin những sinh viên đó vào trong svThiLai
	for (int i = 0; i < danhSachSV.size(); i++) {
		// lấy sinh viên tại vị trí i trong danhSachSV
		String sv = danhSachSV.get(i);	

		// chuyển đổi chuỗi sv thành mảng
		// mảng arrThongTin sẽ chứa tên và điểm của sinh viên đó
		arrThongTin = sv.split("\t");
			
		// arrThongTin[1] sẽ tương ứng với điểm của sinh viên
		// vì nó có kiểu là String nên phải ép kiểu về Double
		// sau đó gán vào biến point
		double point = Double.parseDouble(arrThongTin[1]);
			
		// nếu point <= 5 thì sẽ thêm sinh viên đó
		// vào trong svThiLai
		if (point <= 5) {
			svThiLai.add(sv);
		}
	}
			
	if (svThiLai.isEmpty()) {
		System.out.println("Không có sinh viên phải thi lại!");
	} else {
		System.out.println("Số sinh viên phải thi lại = " + (svThiLai.size()));
		System.out.println("Thông tin của các sinh viên phải thi lại là: ");
		System.out.println("Tên sinh viên\t Điểm");
		iterator = svThiLai.iterator();
		while (iterator.hasNext()) {
			System.out.println(iterator.next());
		}
	}
		
	double maxTemp = 0;	// số điểm lớn nhất
	int i = 0;	// chỉ số của phần tử
		
	// tìm điểm lớn nhất trong danh sách
	while (i < danhSachSV.size()) {
		arrThongTin = danhSachSV.get(i).split("\t");
		// nếu điểm của sinh viên có chỉ số i trong danhSachSV
		// lớn hơn hoặc bằng số điểm lớn nhất maxTemp
		// thì sẽ gán maxTemp bằng điểm của sinh viên đó
		// và tăng i lên 1 sau đó quay lại vòng lặp while
		if (Double.parseDouble(arrThongTin[1]) >= maxTemp) {
			maxTemp = Double.parseDouble(arrThongTin[1]);
		}
		i++;
	}

	// tìm sinh viên có điểm cao nhất
	i = 0;
	while (i < danhSachSV.size()) {
		arrThongTin = danhSachSV.get(i).split("\t");
		// duyệt trong danhSachSV
		// nếu có sinh viên nào có số điểm bằng với maxTemp 
		// thì sẽ thêm sinh viên đó vào trong svDiemCao
		if (Double.parseDouble(arrThongTin[1]) == maxTemp) {
			svDiemCao.add(danhSachSV.get(i));
		}
		i++;
	}
		
	System.out.println("Thông tin của các sinh viên có điểm cao nhất là: ");
	System.out.println("Tên sinh viên\t Điểm");
	iterator = svDiemCao.iterator();
	while (iterator.hasNext()) {
		System.out.println(iterator.next());
	}
		
	// Tìm kiếm theo tên sinh viên
	System.out.println("Nhập tên sinh viên cần tìm: ");
	String search = scanner.nextLine();
		
	i = 0;
	while (i < danhSachSV.size()) {
		// tách thông tin của sinh viên thứ i trong danhSachSV
		// thành 2 mảng lưu trữ tên và điểm số sinh viên đó
		arrThongTin = danhSachSV.get(i).split("\t");
			
		// lấy tên sinh viên trong mảng arrThongTin
		// tên sẽ tương ứng với phần tử thứ 0 trong mảng
		tenSinhVien = arrThongTin[0];
			
		// so sánh tên sinh viên cần tìm với tenSinhVien
		// nếu trùng nhau thì sẽ thêm sinh viên đó vào trong svCanTim
		if (search.equalsIgnoreCase(tenSinhVien)) {
			svCanTim.add(danhSachSV.get(i));
		}
			
		i++;	// tăng i lên 1 và quay lại đầu vòng lặp
	}
		
	System.out.println("Thông tin của các sinh viên tên là " + search + ": ");
	System.out.println("Tên sinh viên\t Điểm");
	iterator = svCanTim.iterator();
	while (iterator.hasNext()) {
		System.out.println(iterator.next());
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap1LinkedList PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top