TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình tương tác với một danh sách liên kết chứa các số nguyên dương.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Nhập vào một danh sách liên kết lưu trữ các số nguyên dương và các phần tử cho danh sách này.
  • Hiển thị các phần tử lẻ ra màn hình.
  • Tìm trong danh sách các phần tử có giá trị chia hết cho 2 và 5.
  • In phần tử cuối cùng trong danh sách liên kết.
  • Kiểm tra phần tử kế cuối của danh sách là chẵn hay lẻ.  
  • Đếm xem trong danh sách có bao nhiêu giá trị x, với x được nhập từ bàn phím. 
  • Xuất ra màn hình giá trị của nút thứ k trong danh sách (k nhập từ bàn phím). 
  • Xóa phần tử lẻ trong danh sách.
  • Xóa phần tử chẵn trong danh sách. 

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;	// số phần tử trong danh sách
	int node;	// giá trị của phần tử trong danh sách
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	Iterator<Integer> iterator;
		
	// khai báo một danh sách liên kết lưu trữ các số nguyên dương
	LinkedList<Integer> linkedList = new LinkedList<>();
		
	// khai báo một danh sách liên kết lưu trữ các số lẻ
	LinkedList<Integer> linkedListLe = new LinkedList<>();
		
	System.out.println("Nhập vào số phần tử của danh sách: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	System.out.println("Nhập giá trị của các phần tử trong danh sách: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i +": ");
		node = scanner.nextInt();
		linkedList.add(node);
	}
		
	// tạo bản sao của linkedList
	// sử dụng phương thức clone()
	LinkedList<Integer> linkedListCopy = (LinkedList<Integer>) linkedList.clone();
		
	// HIỂN THỊ CÁC PHẦN TỬ LẺ CÓ TRONG DANH SÁCH RA MÀN HÌNH
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		// số lẻ là số không chia hết cho 2
		// chúng ta sẽ kiểm tra phần tử thứ i trong linkedList
		// có chia hết chp 2 hay không
		// nếu có thì thêm phần tử đó vào trong linkedListLe
		if (linkedList.get(i) % 2 != 0) {
			linkedListLe.add(linkedList.get(i));
		}
	}
	System.out.println("\nCác phần tử lẻ có trong danh sách là: ");
	iterator = linkedListLe.iterator();
	while (iterator.hasNext()) {
		System.out.print(iterator.next() + "\t");
	}
		
	// TÌM TRONG DANH SÁCH CÁC PHẦN TỬ CÓ GIÁ TRỊ CHIA HẾT CHO 2 VÀ 5
	System.out.println("\nCác phần tử chia hết cho 2 và 5 có trong danh sách là: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if ((linkedList.get(i) % 2 == 0) && (linkedList.get(i) % 5 == 0)) {
			System.out.print(linkedList.get(i) + "\t");
		}
	}
		
	// IN GIÁ TRỊ PHẦN TỬ CUỐI CÙNG TRONG DANH SÁCH LIÊN KẾT
	// sử dụng phương thức getLast()
	System.out.print("\nPhần tử cuối cùng trong danh sách = " + 
		linkedList.getLast() + "\n");
		
	// KIỂM TRA PHẦN TỬ KẾ CUỐI CỦA DANH SÁCH LÀ CHẴN HAY LẺ
	// phần tử kế cuối của danh sách 
	// là phần tử có chỉ số = size - 2.
	int ptKeCuoi = linkedList.get(linkedList.size() - 2);
	if (ptKeCuoi % 2 == 0) {
		System.out.println("Phần tử kế cuối = " + ptKeCuoi + " là số chẵn");
	} else {
		System.out.println("Phần tử kế cuối = " + ptKeCuoi + " là số lẻ");
	}
		
	// ĐẾM SỐ PHẦN TỬ CÓ GIÁ TRỊ = x TRONG DANH SÁCH 
	// x được nhập từ bàn phím
	int soPhanTu = 0;	// số phần tử có giá trị = x trong danh sách
	System.out.print("Nhập giá trị x: ");
	int x = scanner.nextInt();
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (linkedList.get(i) == x) {
			soPhanTu++;
		}
	}
	System.out.println("Số phần tử có giá trị = " + x + 
		" trong danh sách là " + soPhanTu);
		
	// XUẤT RA MÀN HÌNH GIÁ TRỊ CỦA PHẦN TỬ THỨ k TRONG DANH SÁCH
	// k NHẬP TỪ BÀN PHÍM
	// giá trị của k phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn số phần tử tối đa của danh sách
	System.out.print("Nhập số k: ");
	int k = scanner.nextInt();
	while (k < 0 || k > n - 1) {
		System.out.print("Nhập lại số k: ");
		k = scanner.nextInt();
	}
	System.out.print("Giá trị của phần tử thứ " + k + " trong danh sách = " + 
		linkedList.get(k));
	
	// XÓA PHẦN TỬ LẺ TRONG DANH SÁCH
	// sử dụng phương thức remove()
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (linkedList.get(i) % 2 != 0) {
			linkedList.remove(linkedList.get(i));
			// sau khi xóa phần tử lẻ thì sẽ giảm số phần tử đi 1
			// và giảm i đi 1 (quay lại phần tử đứng trước nó)
			// và duyệt lại danh sách
			n--;
			i--;
		}
	}
	System.out.println("\nCác phần tử còn lại trong danh sách "
		+ "sau khi xóa đi các phần tử lẻ: ");
	iterator = linkedList.iterator();
	while (iterator.hasNext()) {
		System.out.print(iterator.next() + "\t");
	}
		
	// XÓA PHẦN TỬ CHẴN TRONG DANH SÁCH
	// tương tự như khi xóa phần tử lẻ
	int m = linkedListCopy.size();	
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		if (linkedListCopy.get(i) % 2 == 0) {
			linkedListCopy.remove(linkedListCopy.get(i));
			// sau khi xóa phần tử chẵn thì sẽ giảm số phần tử đi 1
			// và giảm i đi 1 (quay lại phần tử đứng trước nó)
			// và duyệt lại danh sách
			m--;
			i--;
		}
	}
	System.out.println("\nCác phần tử còn lại trong danh sách "
		+ "sau khi xóa đi các phần tử chẵn: ");
	iterator = linkedListCopy.iterator();
	while (iterator.hasNext()) {
		System.out.print(iterator.next() + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua baitap4LinkedList PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải