Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tính trung bình cộng của các số chẵn có trong 1 danh sách liên kết.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Viết chương trình tính trung bình cộng của các số chẵn có trong 1 danh sách liên kết.

Viết chương trình xây dựng 1 danh sách liên kết lưu trữ n số nguyên dương (n được nhập từ bàn phím). Sau đó tính trung bình cộng của các số chẵn và hiển thị kết quả ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt qua các phần tử trong danh sách. Nếu phần tử nào chia hết cho 2 thì phần tử đó là số chẵn. Sau đó ta sẽ cộng dồn các số đó vào biến sum, và cuối cùng chỉ cần lấy biến sum đó chia cho số các số chẵn thì sẽ tìm được trung bình cộng của các số đó.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, node, sum = 0, count = 0;
	double tbCong;
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	LinkedList<Integer> linkedList = new LinkedList<>();
		
	System.out.println("Nhập vào số phần tử của danh sách: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.println("Nhập vào phần tử thứ " + i + ": ");
		node = scanner.nextInt();
		linkedList.add(node);
	}
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (linkedList.get(i) % 2 == 0) {
			sum += linkedList.get(i);
			count++;	// biến lưu trữ số các số chẵn
		}
	}
		
	tbCong = (double)sum / count;
	System.out.println("Trung bình cộng của các số chẵn trong danh sách = " + 
		dcf.format(tbCong));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh tb cong cac so chan PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình quản lý danh sách thông tin sinh viên.
Java - Viết chương trình tính trung bình cộng của các số chẵn có trong 1 danh sách liên kết.
Java - Viết chương trình đảo ngược các phần tử số nguyên dương có trong 1 danh sách liên kết.
Java - Viết chương trình tương tác với một danh sách liên kết chứa các số nguyên dương.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP