TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình tính trung bình cộng của các số chẵn có trong 1 danh sách liên kết.

Viết chương trình xây dựng 1 danh sách liên kết lưu trữ n số nguyên dương (n được nhập từ bàn phím). Sau đó tính trung bình cộng của các số chẵn và hiển thị kết quả ra màn hình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt qua các phần tử trong danh sách. Nếu phần tử nào chia hết cho 2 thì phần tử đó là số chẵn. Sau đó ta sẽ cộng dồn các số đó vào biến sum, và cuối cùng chỉ cần lấy biến sum đó chia cho số các số chẵn thì sẽ tìm được trung bình cộng của các số đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, node, sum = 0, count = 0;
	double tbCong;
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	LinkedList<Integer> linkedList = new LinkedList<>();
		
	System.out.println("Nhập vào số phần tử của danh sách: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.println("Nhập vào phần tử thứ " + i + ": ");
		node = scanner.nextInt();
		linkedList.add(node);
	}
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (linkedList.get(i) % 2 == 0) {
			sum += linkedList.get(i);
			count++;	// biến lưu trữ số các số chẵn
		}
	}
		
	tbCong = (double)sum / count;
	System.out.println("Trung bình cộng của các số chẵn trong danh sách = " + 
		dcf.format(tbCong));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ketqua bai tap tinh tb cong cac so chan PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top