Java - Viết chương trình tính trung bình cộng của các số chẵn có trong 1 danh sách liên kết.

Viết chương trình xây dựng 1 danh sách liên kết lưu trữ n số nguyên dương (n được nhập từ bàn phím). Sau đó tính trung bình cộng của các số chẵn và hiển thị kết quả ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt qua các phần tử trong danh sách. Nếu phần tử nào chia hết cho 2 thì phần tử đó là số chẵn. Sau đó ta sẽ cộng dồn các số đó vào biến sum, và cuối cùng chỉ cần lấy biến sum đó chia cho số các số chẵn thì sẽ tìm được trung bình cộng của các số đó.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, node, sum = 0, count = 0;
	double tbCong;
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	LinkedList<Integer> linkedList = new LinkedList<>();
		
	System.out.println("Nhập vào số phần tử của danh sách: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.println("Nhập vào phần tử thứ " + i + ": ");
		node = scanner.nextInt();
		linkedList.add(node);
	}
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (linkedList.get(i) % 2 == 0) {
			sum += linkedList.get(i);
			count++;	// biến lưu trữ số các số chẵn
		}
	}
		
	tbCong = (double)sum / count;
	System.out.println("Trung bình cộng của các số chẵn trong danh sách = " + 
		dcf.format(tbCong));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh tb cong cac so chan PNGketqua baitap2LinkedList PNG

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP