java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Viết chương trình đếm số từ có trong 1 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ từ bàn phím và hiển thị số từ có trong chuỗi đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Hướng dẫn: Để đếm số từ có trong 1 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím, chúng ta sẽ sử dụng phương thức countTokens() của StringTokenizer.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String str;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Mời bạn nhập chuỗi: ");
	str = scanner.nextLine();
		
	StringTokenizer stringTokenizer = new StringTokenizer(str);
	int soTuTrongChuoi = stringTokenizer.countTokens();
	System.out.println("Số từ có trong chuỗi \"" + str + "\" = " + soTuTrongChuoi);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Quảng cáo

ketqua bai tap dem so tu trong chuoi StringTokenizer PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top