Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình đếm số từ có trong 1 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím.

Java - Viết chương trình đếm số từ có trong 1 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ từ bàn phím và hiển thị số từ có trong chuỗi đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để đếm số từ có trong 1 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím, chúng ta sẽ sử dụng phương thức countTokens() của StringTokenizer.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String str;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Mời bạn nhập chuỗi: ");
	str = scanner.nextLine();
		
	StringTokenizer stringTokenizer = new StringTokenizer(str);
	int soTuTrongChuoi = stringTokenizer.countTokens();
	System.out.println("Số từ có trong chuỗi \"" + str + "\" = " + soTuTrongChuoi);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap dem so tu trong chuoi StringTokenizer PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tìm chuỗi con dài nhất ở đầu chuỗi sao cho đảo ngược của chuỗi này là chuỗi con nằm ở cuối chuỗi.
Java - Viết chương trình kiểm tra một chuỗi nhập vào có phải là chuỗi Palindmore hay không?
Java - Viết chương trình hiển thị mã ngành, mã khóa và số thứ tự của 1 mã sinh viên được nhập từ bàn phím.
Java - Viết chương trình hiển thị các từ viết tắt của 1 chuỗi bất kỳ.
Java - Viết chương trình đếm số từ có trong 1 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP