Java - Viết chương trình đếm số từ có trong 1 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ từ bàn phím và hiển thị số từ có trong chuỗi đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để đếm số từ có trong 1 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím, chúng ta sẽ sử dụng phương thức countTokens() của StringTokenizer.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String str;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Mời bạn nhập chuỗi: ");
	str = scanner.nextLine();
		
	StringTokenizer stringTokenizer = new StringTokenizer(str);
	int soTuTrongChuoi = stringTokenizer.countTokens();
	System.out.println("Số từ có trong chuỗi \"" + str + "\" = " + soTuTrongChuoi);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net