Java - Viết chương trình kiểm tra một chuỗi nhập vào có phải là chuỗi Palindmore hay không?

Viết chương trình kiểm tra một chuỗi nhập vào có phải là chuỗi Palindmore hay không? Một chuỗi được goi là Palindmore nếu sau khi đảo ngược các ký tự của nó, ta nhận được chuỗi ban đầu. Ví dụ: chuỗi "MADAM" là Palindmore. 

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String str, reverseStr;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập chuỗi cần kiểm tra: ");
	str = scanner.nextLine();
		
	StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(str);
		
	// tạo 1 StringBuilder chứa các ký tự được khai báo trong stringBuilder
	StringBuilder stringBuilder1 = new StringBuilder(stringBuilder);
	stringBuilder1.reverse();

	// nếu stringBuilder giống stringBuilder1 sau khi đảo ngược
	// thì chuỗi nhập vào là chuỗi Palindmore
	// ngược lại không là chuỗi Palindmore
	if (stringBuilder.toString().equals(stringBuilder1.toString())) {
		System.out.println(str + " là chuỗi Palindmore");
	} else {
		System.out.println(str + " không là chuỗi Palindmore");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net